L3Zad2 - Jzyki formalne i teoria oblicze Zadanie 2 lista 3...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Języki formalne i teoria obliczeń Zadanie 2 lista 3. Udowodnić lub obalić następujące tożsamości dla wyrażeń regularnych r i s . 1) ( rs + r )*r = r( sr + r )*, 2) ( r + s )* = r* + s* , 3) s( rs + s )*r = rr*s( rr*s )*. Ad.1) Równość 1) jest prawdziwa. Ad.2) Kontrprzykład: rsrs L  r s * ale rsrs L r * s * Dla rs , gdzie r s , niepustych r i s , rs L  r s * . Natomiast język opisany przez wyrażenie r* + s* jest sumą języków L(r*) i L(s*) więc nie zawiera konkatenacji wyrażeń r i s . Toteż wyrażenie
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online