L3Zad3 - Micha Kaczaa Jzyki formalne i teoria oblicze Lista...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Michał Kaczała J zyki formalne i teoria oblicze ę ń Lista nr 3 zadanie 3 Udowodnić, e DFA akceptuj cy j zyk tych słów nad alfabetem {0,1}, w ż ą ę których pi ty symbol od prawego ko ca jest jedynk , musi mieć co najmniej 32 ą ń ą stany. Teza: Istnieje automat maj cy 32 stany rozpoznaj cy ten j zyk. ą ą ę Dowód: Zadanie 1.5 z listy nr 2 Teza: Nie istnieje automat maj cy 31 stanów rozpoznaj cy ten j zyk. ą ą ę Dowód: Załó my nie wprost, e istnieje taki automat. Wtedy istniej dwa ró ne ż ż ą ż pi cioliterowe słowa ę x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 i y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 które zatrzymaj si w tym ą ę samym stanie (bo słow takiej postaci jest 2 5 = 32 a stanów tylko 31 ). Załó my, e słowa te ró ni si na i-tej pozycji. Dopisujemy do ich ko ców taki
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Ask a homework question - tutors are online