L3Zad5 - Pawe Bogacz Nr albumu 126380 Lista 3, zadanie 5:...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Paweł Bogacz Nr albumu 126380 Lista 3, zadanie 5: Udowodnij, że język L = {x: x {0,1}* i |x| 0 |x| 1 2|x| 0 } nie jest regularny . Rozwiązanie: Teoria niezbędna do rozwiązania zadania: LEMAT o pompowaniu dla języków regularnych: Niech L będzie językiem regularnym. Wtedy istnieje naturalna stała n taka, że jeśli z jest słowem z L i | z | n, to z możemy przedstawić w postaci z = uvw, gdzie | uv | n i | v | 1 i uv l
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Ask a homework question - tutors are online