L4Zad2 - Grzegorz Juzwiszyn nr ind 126395 Zad 4 lista3 Czy...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Grzegorz Juzwiszyn nr ind. 126395 Zad 4 lista3 Czy j ę zyk { ww R x : w , x {0, 1}* w , x ≠ε }, gdzie w R oznacza odwrócenie kolejno ś ci liter w s ł owie w , jest regularny? Je ż eli jaki ś j ę zyk jest regularny to jest on akceptowalny przez DAS M =(Q, Σ , δ , q 0 , F) o pewnej okre ś lonej liczbie stanów, powiedzmy równej n . Rozwa ż my wej ś cie z ł o ż one z n lub wi ę cej symboli postaci a 1 a 2 ... a m , m n , i niech δ ( q 0 , a 1 a 2 ... a i ) = q i dla i =1, 2,. ., m . Nie jest mo ż liwe, by wszystkie n +1 stanów q 0 , q 1 , …, q n by ł o ró ż ne, poniewa ż istnieje tylko n ż nych stanów. A zatem istniej ą dwie liczby ca ł kowite j i k , 0 j < k n takie, ż e q j = q k . Droga o etykiecie a 1 a 2 ... a m w diagramie przej ść M Poniewa ż j < k , to ł a ń cuch a j+1 ... a k ma co najmniej d ł ugo ść 1. Z kolei wobec faktu, ż e k n , ł a ń cuch ten ma d ł ugo ść nie wi ę ksz ą od n. Je
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

L4Zad2 - Grzegorz Juzwiszyn nr ind 126395 Zad 4 lista3 Czy...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online