{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L4Zad3 - Lista 4 Zadanie 3 Mateusz Lipiski(nr alb 135580...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lista 4 Zadanie 3 Mateusz Lipiński (nr alb. 135580, inf. mgr WPPT, III rok) 1 listopada 2005 Treść zadania Udowodnij, że jeśli dla pewnego języka L istnieje niedeterministyczny au- tomat skończony rozpoznający go, to istnieje również niedeterministyczny automat skończony rozpoznający język L R = { w : w R L } ( w R oznacza odwrócenie kolejności liter w slowie w ). Używana notacja Przyjmuję oznaczenia: NFA – niedeterministyczny automat skończony, NFA – niedeterministyczny automat skończony z -przejściami. Należy pamiętać, że w automatach niedeterministycznych czasami z jedne- go stanu przy danym znaku można przejść do kilku innych stanów, dlatego wynikiem funkcji przejścia δ nie jest jeden stan, lecz zbiór stanów. Napis q δ ( p, a ) oznacza, że ze stanu p jest możliwe przejście do stanu q przy znaku a (a oprócz tego być może jest też możliwe przejście do jakichś in- nych stanów). Napis q δ ( p, a 1 a 2 . . . a n ) oznacza, że ze stanu p jest możliwe przejście do stanu q za pomocą sekwencji liter wczytywanych w kolejności: a 1 , a 2 ,. . . a n . Jeśli slowo w ma postać w = a 1 a 2 . . . a n , można to zapisać skrótowo: q δ ( p, w ). Rozwiązanie Weźmy dowolny język regularny L i NFA rozpoznający go: M = ( Q, Σ , δ, q 0 , F ), gdzie: Q – zbiór stanów, Σ – alfabet, δ – funkcja przejścia, q 0
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

L4Zad3 - Lista 4 Zadanie 3 Mateusz Lipiski(nr alb 135580...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online