L4Zad3 - Lista 4 Zadanie 3 Mateusz Lipiński (nr alb....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lista 4 Zadanie 3 Mateusz Lipiński (nr alb. 135580, inf. mgr WPPT, III rok) 1 listopada 2005 Treść zadania Udowodnij, że jeśli dla pewnego języka L istnieje niedeterministyczny au- tomat skończony rozpoznający go, to istnieje również niedeterministyczny automat skończony rozpoznający język L R = { w : w R ∈ L } ( w R oznacza odwrócenie kolejności liter w slowie w ). Używana notacja Przyjmuję oznaczenia: NFA – niedeterministyczny automat skończony, NFA – niedeterministyczny automat skończony z-przejściami. Należy pamiętać, że w automatach niedeterministycznych czasami z jedne- go stanu przy danym znaku można przejść do kilku innych stanów, dlatego wynikiem funkcji przejścia δ nie jest jeden stan, lecz zbiór stanów. Napis q ∈ δ ( p,a ) oznacza, że ze stanu p jest możliwe przejście do stanu q przy znaku a (a oprócz tego być może jest też możliwe przejście do jakichś in- nych stanów). Napis q ∈ δ ( p,a 1 a 2 ...a n ) oznacza, że ze stanu p jest możliwe przejście do stanu q za pomocą sekwencji liter wczytywanych w kolejności: a 1 , a 2 ,. . . a n . Jeśli slowo w ma postać w = a 1 a 2 ...a n , można to zapisać skrótowo: q ∈ δ ( p,w )....
View Full Document

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 3

L4Zad3 - Lista 4 Zadanie 3 Mateusz Lipiński (nr alb....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online