{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L4Zad4 - Jakub Lemiesz 135578 Jzyki formalne i teoria...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jakub Lemiesz 135578 Języki formalne i teoria obliczeń Lista 4, zadanie 4 Czy klasa języków regularnych jest zamknięta na sumę nieskończoną? Rozwiązanie: Aby udowodnić, że suma nieskończona języków regularnych nie musi być językiem regularnym, wskażemy przykład, dla którego tak nie jest. Rozpatrzmy nieskończoną rodzinę języków postaci: tzn. taką w której każdy język L n jest zbiorem jednoelementowym, zawierającym słowo o długości n! . Oczywiste jest, że każdy język skończony jest językiem regularnym –
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}