L4zad5 - Agnieszka Ro ż niatowska Nr albumu 135600 Lista 4...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Agnieszka Ro ż niatowska Nr albumu 135600 Lista 4 zadanie 5 Znale źć DFA o minimalnej liczbie stanów równowa ż ny automatowi M = ( {a, b, c, d, e, f, g, h}, {0, 1}, δ , a, {d} ), gdzie δ ma nast ę puj ą c ą posta ć 0 1 a b a b a c c d b d d a e d f f g e g f g h g d Rozwi ą zanie: 1. Rozwi ą zanie intuicyjne: Narysujmy powy ż szy automat: 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 a b c e f g h d Ł atwo zauwa ż y ć , ż e do stanu h nie mo ż na doj ść z ż adnego innego stanu, mo ż na go wi ę c usun ąć . Wiemy, ż e stanem startowym jest a , zatem do stanów e , f oraz g równie ż nigdy nie dojdziemy. Zatem ostatecznie szukany automat b ę dzie mia ł cztery stany: a , b , c oraz d : 0 1 0 1 1 0 1 a b c d 2. Rozwi ą zanie formalne: Musimy zastosowa ć algorytm minimalizacji: Szukamy par stanów, które nie s ą równowa ż ne. for each F Q q F p \ ∈ ∧ ∈ do oznacz ( ) q p , for each ( ) ) \ \ ( ) ( , F Q F Q F F q p × ∪ × ∈ takich, ż e q p ≠ do if ( ) ( ) ( a q a p a , , , ) δ δ Σ ∈ ∃ jest oznaczona, then oznacz ( ) q p , oznacz w sposób rekurencyjny wszystkie nieoznaczone pary na li ś cie i na listach par które oznaczasz ( q p , ) else for each Σ ∈ a do umie ść na li ś cie ( q p , ) ( ) ( ) ( ) a q a p , , , δ δ (je ś li ( ) ( ) ( ) ( ) a q a p q p , , ,...
View Full Document

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 4

L4zad5 - Agnieszka Ro ż niatowska Nr albumu 135600 Lista 4...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online