L5zad2 - Agnieszka Roniatowska Nr albumu 135600 Lista 5...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Agnieszka Ro ż niatowska Nr albumu 135600 Lista 5 zadanie 2 Niech G b ę dzie gramatyk ą : S Æ aB|bA A Æ a|aS|bAA B Æ b|bS|aBB Dla s ł owa aaabbabbba znale źć : wyprowadzenie lewostronne, wyprowadzenie prawostronne i drzewo rozk ł adu. Rozwi ą zanie: Wyprowadzenie lewostronne: S Æ aB Æ a ( aBB ) Æ aa ( aBB ) B Æ aaabBB Æ aaabbB Æ aaabb ( aBB ) Æ aaabbabB
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online