L5Zad3 - J┬Žzyki formalne i teoria oblicze┬ Lista 5 zadanie...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: J┬Žzyki formalne i teoria oblicze┬ź Lista 5, zadanie 3 Mateusz Sobczak 1 Tre┬▒┬ó zadania Niech G b┬Ždzie gramatyk┬í S Ôćĺ aS | aSbS | . Udowodni┬ó, ┬╗e L ( G ) = { x : ka┬╗dy przedrostek x ma co najmniej tyle symboli a , co symboli b } . 2 Dow├│d Ôçĺ Dow├│d b┬Ždzie polega┬¬ na indukcji (indukcja matematyczna na zbiorze liczb naturalnych) wzgl┬Ždem d┬¬ugo┬▒ci wyprowadzenia ( n- d┬¬ugo┬▒┬ó wyprowadzenia). Poka┬╗emy, ┬╗e stosuj┬íc dowone produkcje zawsze otrzymamy s┬¬owo, kt├│rego dowolny przedrostek ma co najmniej tyle symboli a , co symboli b (warunek ten oznaczmy przez (*)). 2.1 Dla n = 1 Dla n = 1 mo┬╗emy otrzyma┬ó trzy wyprowadzenia: (z wyprowadzenia S Ôćĺ ) aS (z wyprowadzenia S Ôćĺ aS ) aSbS (z wyprowadzenia S Ôćĺ aSbS ) Ka┬╗de z powy┬╗szych wyprowadze┬ź spe┬¬nia warunek (*), poniewa┬╗ w ka┬╗dym przedrostku wyst┬Žpuje tyle samo symboli a co symboli b b┬íd┬╣ symboli a jest o jeden wi┬Žcej....
View Full Document

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 3

L5Zad3 - J┬Žzyki formalne i teoria oblicze┬ Lista 5 zadanie...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online