L5Zad5 - Marcin Maciejewski 135583 Lista 5 zadanie 5 Znale...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Marcin Maciejewski 135583 Lista 5 zadanie 5 Znale źć gramatyk ę bezkontekstow ą bez symboli bezu ż ytecznych równowa ż n ą z gramatyk ą G = ( { S, A, B, C}, {a,b}, P, S) gdzie P jest postaci: S AB | CA A a B BC | AB C aB | b Rozwi ą zuj ą c to zadanie korzystamy krok po kroku z nast ę puj ą cych lematów: Lemat1: Dla dowolnie zadanej gramatyki bezkontekstowej G = (V, T, P, S) z L(G) Ø mo ż emy efektywnie znale źć równowa ż n ą gramatyk ę bezkontekstow ą G’ = (V’, T, P’, S) o tej w ł asno ś ci, ż e dla dowolnego A nale żą cego do V’ istnieje w nale żą ce do T*, takie, ż e A * w . Wobec tego szukamy gramatyki równowa ż nej do zadanej, poprzez usuni ę cie produkcji, z których nie osi ą gniemy wyra ż e ń zawieraj ą cych same terminale. W naszym przypadku s ą to produkcje zawieraj ą ce nieterminal B : S AB | CA A a B
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online