L6Zad2 - Marcin Grzywa Lista 6, zadanie 2 Tre zadania Znale...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Marcin Grzywa Lista 6, zadanie 2 Tre ść zadania Znale źć gramatyk ę w postaci normalnej Greibach równowa ż n ą z nast ę puj ą c ą gramatyk ą bezkontekstow ą : 0 | AA S 1 | SS A z nieterminalami S i A , oraz terminalami 0 i 1. Definicje i lematy Gramatyka jest w postaci normalnej Greibach, je ż eli ka ż da produkcja z P jest postaci ) , , , ( S P T N G = α a A , gdzie N T a N A , ,. Lemat 1. Niech b ę dzie gramatyk ą bezkontekstow ą . Niech ) , , , ( S P T N G = 2 1 B A b ę dzie produkcj ą z P oraz niech k B β | ... | | ) , , , ( S P T N G 2 1 b ę dzie zbiorem wszystkich B -produkcji z P . Niech = G b ę dzie gramatyk ą otrzyman ą z poprzez usuni ę cie produkcji 2 1 B A | ... | | z P oraz dodanie produkcji 2 1 2 2 1 2 1 1 k A ) ( ) ( G L G L . Wówczas = . Dowód. ) ( Jedyn ą produkcj ą , która jest w P , a nie ma w P jest 2 1 B A . Je ż eli w wyprowadzeniu pewnego s ł owa z j ę zyka u ż yjemy tej produkcji, to musimy w pewnym momencie równie ż u ż y ć produkcji ) ( G L i B (aby móc ostatecznie otrzyma ć ci ą g terminali). Zmiana kolejno
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 2

L6Zad2 - Marcin Grzywa Lista 6, zadanie 2 Tre zadania Znale...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online