L6Zad3 - Lista 6 zadanie 3 Agata Migalska nr albumu 135589...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lista 6 zadanie 3 Agata Migalska nr albumu 135589 31 stycznia 2006 1 Treść zadania Znaleźć gramatykę w postaci normalnej Greibacha równoważną z gramatyką uzyskaną w zadaniu 1. 2 Postać normalna Greibacha Każdy język bezkontekstowy L nie zawierający ± jest generowany przez pewną gramatykę, której każda produkcja jest postaci A a α gdzie A jest zmienną, a - symbolem końcowym, a α dowolnym (być może pustym) ciągiem zmiennych. 3 Rozwiązanie Z zadania 1 mamy gramatykę w postaci Chomsky’ego: S X ¬ S | X ( X 1 | p | q X ¬ → ¬ X ( ( X ) ) X →⇒ X 1 SX 2 X 2 X X 3 X 3 SX ) Przekszta±camy gramatykę zgodnie z algorytmem. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
3.1 Krok 1 Numerujemy nieterminale: X 1 X 2 X 3 S X ¬ X ( X X ) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 3.2 Krok 2 Sprawdzamy czy produkcje są dobrej postaci, czyli w każdej produkcji A i A j α i < j . A 4 A 5 A 4 (1) A 4 A 6 A 1 (2) A 1 A 4 A 2 (3) A 2 A 7 A 3 (4) A 3 A 1 A 8 (5) 3.3 Krok 3 Pomijamy, ponieważ wszystkie produkcje są dobrej postaci, tzn speLniają warunek
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 3

L6Zad3 - Lista 6 zadanie 3 Agata Migalska nr albumu 135589...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online