L7Zad3 - Krzysztof Cicho 135545 Lista 7 Zadanie 3 Poda...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Krzysztof Cicho ń 135545 Lista 7 Zadanie 3. Poda ć gramatyk ę dla j ę zyka N(M), gdzie M = ({q 0 , q 1 }, {0, 1}, {Z 0 ,X}, δ , q 0 , Z 0 , ε ) Z δ postaci δ (q 0 , 1, Z 0 ) = {(q 0 , XZ 0 )} δ (q 0 , 1, X) = {(q 0 , XX)} δ (q 0 , 0, X) = {(q 0 , X)} δ (q 0 , ε , Z 0 ) = {(q 0 , ε )} δ (q 1 , 1, X) = {(q 1 , ε )} δ (q 1 , 0, Z 0 ) = {(q 0 , Z 0 )} Rozwi ą zanie Gramatyk ę bezkontekstow ą odpowiadaj ą c ą danemu automatowi mo ż na znale źć na dwa sposoby. Zadanie mo ż na rozwi ą za ć u ż ywaj ą c algorytmu podanego w ksi ąż ce Hopcrofta i Ullmana w dowodzie twierdzenia 5.4 mówi ą cego o tym, ż e ka ż dy j ę zyk rozpoznawalny przez PDA jest j ę zykiem generowanym przez gramatyk ę bezkontekstow ą . Jednak algorytm ten, jako ż e jest uniwersalny, bardzo cz ę sto generuje skomplikowan ą gramatyk ę . W przypadku tego zadania nie skorzystam z powy ż szego algorytmu, lecz przeprowadz ę analiz ę dzia ł ania podanego automatu. 1. Ci ą g pusty ε jest akceptowany, gdy ż : δ (q 0 , ε , Z 0 ) = {(q 0 , ε )} 2. Zauwa ż my, ż e δ *(q 0 , 1 k , Z 0 ) = {(q 0 , X k Z 0 )} zatem ci
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

L7Zad3 - Krzysztof Cicho 135545 Lista 7 Zadanie 3 Poda...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online