{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L9Zad2 - Krzysztof Wierzbicki 126452 Zadanie 2 Zaprojektowa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Krzysztof Wierzbicki Zadanie 2 . Zaprojektowa ć maszyny Turinga obliczaj ą ce nast ę puj ą ce funkcje (liczb ę n reprezentujemy przez s ł owo 0 n ): 1. n 2 log 2. ! n 3. 2 n 1. Wyliczenie warto ś ci zadanego wyra ż enia za pomoc ą maszyny Turinga sprowadza si ę do zast ę powania, co drugiego symbolu 0 symbolem X zaczynaj ą c od drugiego 0 i dopisywaniu na ko ń cu ta ś my symbolu 1 .Post ę pujemy tak, a ż do momentu, gdy na ta ś mie zostanie ci ą g 0X… X i wynik w postaci ci ą gu symboli 1 .Na koniec czy ś cimy ta ś m ę ze zb ę dnych symboli ( 0 i X ). Na ta ś mie pozostanie wynik w postaci unarnej 1 n . Definiujemy jednota ś mow ą maszyn ę Turinga ) , , , ( q Q M δ Σ = , gdzie: } , , , , , , { 3 2 1 0 X q q q q q q Q = 1 , , 0 { X = Σ , + } Funkcja przej ś cia δ : δ 0 X 1 + q (q 1 ,0, ) (h,X,-) (h,1,-) ( tak , + ,-) q 1 (q X ,X, ) (q 1 ,X, ) (q 3 ,1, ) (h, + ,-) q0 (q X ,X, ) (q 0 ,X, ) (q 0 ,1, ) (q 2 ,1, ) q X (q 0 ,0, ) (q X ,X, ) (q X ,1, ) (q 2 ,1, ) q 2 (q 2 ,0, ) (q 2 ,X, ) (q 2 ,1, ) (q,0, ) q 3 (q 3 , + , ) (q 3 , + , ) (h, 1,-) ( tak , + ,-) 2.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

L9Zad2 - Krzysztof Wierzbicki 126452 Zadanie 2 Zaprojektowa...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online