{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L10Zad1 - Niech M rozstrzyga A Konstruujemy maszyn ę M’...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ł ukasz Smolnik 126438 Zadanie 1 Lista 10 Rozszerz definicje j ę zyka rekurencyjnego tak aby mo ż na by ł o rozwa ż a ć rekurencyjne zbiory liczb naturalnych i udowodnij, ze je ś li zbiór A N 2 jest rekurencyjny, to zbiór {n : m [ n , m ] A}, czyli rzut A na pierwsz ą o ś , jest zbiorem rekurencyjnie przeliczalnym. Rozwi ą zanie: We ź my maszyn ę Turinga M, operuj ą ca na alfabecie . Na ta ś mie, z której M odczytuje wej ś cie mo ż emy zapisa ć s ł owo v#w, gdzie v i w s ą liczbami zakodowanymi w systemie o podstawie | |+1, gdzie litery traktujemy jako cyfry od 1 do | |, oraz # . Taka maszyna b ę dzie, w zale ż no ś ci od programu, rozpoznawa ć lub rozstrzyga ć jaki ś podzbiór zbioru N. We ź my teraz dowolny rekurencyjny zbiór A N 2 . Udowodni ę , ze zbiór B N z tre ś ci jest rekurencyjnie przeliczalny.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Niech M rozstrzyga A. Konstruujemy maszyn ę M’ nast ę puj ą co: - M’ na wej ś ciu dostaje liczb ę n- M’ dla kolejnych liczb naturalnych m sprawdza, czy M( n , m ) = tak . Je ś li warunek jest spe ł niony, M’ zatrzymuje si ę w stanie tak , w przeciwnym razie M’ powtarza operacje dla liczby m + 1. M zawsze si ę zatrzyma w którym ś ze stanów { tak , nie }, poniewa ż M rozstrzyga zbiór A. Je ś li M przy ustalonym n zatrzymuje si ę dla jakiego ś m , wtedy M’ zatrzyma si ę natrafiwszy na to m . W przeciwnym razie M’ b ę dzie sprawdza ć kolejne liczby naturalne i nigdy si ę nie zatrzyma. Wniosek : B jest rekurencyjnie przeliczalny....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern