L10Zad2 - Lista 10 Zadanie 2 Jakub Wojt IV rok WPPT 6...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lista 10 Zadanie 2 Jakub Wojt IV rok. WPPT 6 stycznia 2006 Treść zadania: Pokaż, że zbiór rekurencyjnie przeliczalny jest rzutem pewnego zbioru reku- rencyjnego, to znaczy, jeśli B jest rekurencyjnie przeliczalny(jest rozpoznawany przez maszynę M B ), to istnieje język rekurencyjny A N 2 , taki że B = { n : m [ n,m ] A } . Rozwiązanie: Zdefiniujmy zbiór A = { ( n,m ) : n N,m N } gdzie ( n,m ) A maszyna M B zaakceptuje sLowo (liczbę) n w m krokach. Zbiór (język) A jest rekurencyj- ny Dowód: Zdefinujmy TMM , z dwoma taśmami taką że maszyna M na pierwszej taśmie symuluje dziaLanie maszyny
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Ask a homework question - tutors are online