lista02zadanie4 - Marcin B ska nr alb 126375 J zyki...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Marcin B ska nr alb. 126375 J zyki formalne i teoria oblicze Zadanie 2.4 Skonstruowa automaty sko czone równowa ne z nast puj cymi wyra eniami regularnymi: 1) 1 0 ) 11 0 ( 10 * + + Do j zyka opisanego tym wyra eniem regularnym nale y pojedyncze slowo 10, a tak e zbiór slów zaczynaj cych si od 0 lub 11 po których wyst puje dowolna ilo 0 i ko cz cych si 1. Automat akceptuj cy dany j zyk mo e mie posta : Rys. 1. DFA akceptuj cy j zyk okre lony przez wyra enie 1 0 ) 11 0 ( 10 * + + . Formalnie mo emy zapisa go nast puj co: }) { , , }, 1 , 0 { }, , , , , ({ 2 0 3 2 1 0 q q S q q q q M δ = , przy czym funkcja okre lona jest nast puj co: 0 1 0 q 3 q 1 q 1 q 2 q 3 q 2 q S S 3 q 3 q 2 q S S S 2) 01[((10) * + 111) * + 0] * 1 Spróbujmy najpierw upro ci wyra enie korzystaj c z równo ci L((a * +b) * ) = L((a+b) * ). Mamy 01[((10) * + 111) * + 0] * 1 = 01[(10 + 111) * +0] * 1 = 01[10 + 111 + 0] * 1. q 0 q 1 q 2 1 0 q 3 1 0 0 1 S 0,1 0,1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
J zyk generowany przez wyra enie regularne 01[10 + 111 + 0] * 1 sklada si
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

lista02zadanie4 - Marcin B ska nr alb 126375 J zyki...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online