lista03zadanie4 - Robert Stachowiak I.2006 Jzyki formalne i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Robert Stachowiak I.2006 Języki formalne i teoria obliczeń Lista 3 / zadanie 4 Skonstruuj niedeterministyczny automat skończony rozpoznający język tych słów nad {0,1} * , które jako liczba w systemie dwójkowym dzielą się przez 5, przy czym liczba jest wczytywana począwszy od najmniej znaczącego bitu. Rozważamy liczby nieujemne. Liczby dzielące się przez 5 to: 0, 5, 10, 15. .. W systemie binarnym mają one reprezentacje: 0, 101, 1010, 1111. .. Ponieważ stosunkowo łatwo można wyprowadzić przydatną w budowie automatu zależność na dodawan ie symboli na najmniej znaczącej pozycji, zbudujemy automat skończony akceptujący słowa czytane począwszy od najbardziej znaczącego bitu a następnie z niego skonstruujemy automat akceptujący odwrotności tych słów. Zauważmy, że dodając do reprezentacji binarnej pewnego słowa w symbol 0 zwiększamy wartość słowa w dwukrotnie, a dodając symbol 1 zwiększamy dodatkowo jeszcze o 1. Np. gdy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 2

lista03zadanie4 - Robert Stachowiak I.2006 Jzyki formalne i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online