{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lista03zadanie5 - Anna Bieranowska nr 126378 05.11.2005...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Anna Bieranowska 05.11.2005 nr 126378 Lista 3, zadanie 5 Udowodnij, że język L = {x: x {0,1}* i |x| 0 |x| 1 2|x| 0 } nie jest regularny. Teoria Korzystam z lematu. Lemat Niech L będzie jezykiem regularnym. Wtedy istniej naturalna stała n taka, że jeśli z jest słowem z i | z | n to z możemy przedstawić w postaci z = uvw, gdzie | uv | n i | v | 1 i uv i w należy do L dla każdego i 0. Lemat o pompowaniu dla jezyków regularnych pozwala łatwo pokazać, że dany język nie jest regularny. Wystarczy pokazac przykład, gdzie dany lemat nie działa. Tzn. znaleźć takie słowo z = uvw
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}