Lista03zadanie5 - Anna Bieranowska nr 126378 05.11.2005 Lista 3 zadanie 5 Udowodnij e jzyk L = cfw_x xcfw_0,1 i |x|0 |x|1 2|x|0 nie jest regularny

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Anna Bieranowska 05.11.2005 nr 126378 Lista 3, zadanie 5 Udowodnij, że język L = {x: x {0,1}* i |x| 0 |x| 1 2|x| 0 } nie jest regularny. Teoria Korzystam z lematu. Lemat Niech L będzie jezykiem regularnym. Wtedy istniej naturalna stała n taka, że jeśli z jest słowem z i | z | n to z możemy przedstawić w postaci z = uvw, gdzie | uv | n i | v | 1 i uv i w należy do L dla każdego i 0. Lemat o pompowaniu dla jezyków regularnych pozwala łatwo pokazać, że dany język nie jest regularny. Wystarczy pokazac przykład, gdzie dany lemat nie działa. Tzn. znaleźć takie słowo
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Ask a homework question - tutors are online