{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lista04zadanie1 - Tomasz Maachowski WPPT Informatyka Rok 3...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tomasz Malachowski WPPT Informatyka Rok 3 Album 126131 Lista nr 4 Zadanie 1 Czy j ę zyk { } N n n : 0 ! jest regularny? Zakladam, ż e j ę zyk ten jest regularny. Oznacza to, ż e spelniony jest dla niego lemat o pompowaniu. Niech ! 0 n k = gdzie n jest stal ą z lematu o pompowaniu. Niech uvw k = , gdzie 1 , , 0 , 0 = = * v n uv v u j Slowo k mo ż emy zapisa ć w postaci j m j k - = ! 0 0 , poniewa ż kolejno ść zer nie odgrywa roli. Zgodnie z lematem slowo
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}