{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lista04zadanie3 - Micha Baryliski nr 126482 Jzyki Formalne...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Michal Baryliński, nr 126482 Języki Formalne i Teoria Obliczeń Lista 4 - Zadanie 3 Zadanie Udowodnij, że jeśli dla pewnego języka L istnieje niedeterministyczny automat skończony (NDFA) rozpoznający go, to istnieje również NDFA rozpoznający język L R = { w : w R L } . Dowód Niech A = ( Q, Σ , δ, q 0 , F ) będzie automatem akceptującym język L . Bez straty ogólności możemy (na mocy twierdzeń o równoważnościach klas automatów) zalożyć, że A jest determini- styczny. Konstruujemy teraz NDFA A R = ( Q 0 , Σ , δ 0 , q 0 0 , F 0 } następująco: 1. Tworzymy nowy stan q 0 0 (tj. q 0 0 / Q ) i przyjmujemy Q 0 = Q ∪ { q 0 0 } , F 0 = { q 0 } δ 0 = { ( q 0 0 , ε, F ) } , przy czym uwagi wymaga tu dwuznaczne traktowanie δ 0 zarówno jako funkcji jak i relacji, tj. ( q, a, P ) δ 0 ⇐⇒ δ 0 ( q, a ) = P 2. Dla każdej pary ( p, a ), p Q , a Σ określamy zbiór stanów, z których można dojść do p z symbolem a : P = { q Q : δ ( q, a ) = p } i dodajemy do δ 0 przejście ( p, a, P ). Pokażemy teraz, że A i A R rozpoznają ten sam język. Niech
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online