lista04zadanie5 - Ewa Sieczy ska nr alb 135710 Lista 4 Zad...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ewa Sieczy ska nr alb. 135710 Lista 4 Zad 5: Znale DFA o minimalnej liczbie stanów równowa ny automatowi: M = ( {a, b, c, d, e, f, g, h}, {0, 1}, , a, {d}), gdzie ma nast puj c posta 0 1 a b a b a c c d b d d a e d f f g e g f g h g d Rozwi zanie: Automat M to pi tka postaci (Q, , , q 0 , F), gdzie Q jest sko czonym zbiorem stanów, – sko czony alfabet, q 0 Q – stan pocz tkowy, F Q – zbiór stanów akceptuj cych, – funkcja przej cia Q × Q. W rozwi zaniu nale y skorzysta z algorytmu minimalizacji: 1) for each p F i q Q \ F do oznacz (p, q) 2) for each (p, q) (F x F) (Q \ F x Q \ F) takie, e p q do if (istnieje a ) takie, e ( (p, a), (q, a)) jest oznacz then oznacz (p, q) oznacz w sposób rekurencyjny wszystkie nieoznaczone pary na li cie (p, q) i na listach par, które oznaczasz else for each a do umie na li cie (p, q) na li cie ( (p, a), (q, a)) je li (p, q) ( (p, a), (q, a)) Konstruujemy tablic zawieraj c jedn pozycj dla ka dej pary stanów. Nast pnie, korzystaj c z pierwszego punktu algorytmu minimalizacji, zaznaczamy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

lista04zadanie5 - Ewa Sieczy ska nr alb 135710 Lista 4 Zad...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online