lista06zadanie4 - Jezyki formalne i teoria obliczen Lista 6...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
J , ezyki formalne i teoria oblicze´n — Lista 6 zad. 4 Marcin Konopka 18 grudnia 2005 1 Tre´ c Pokaza´ c, ˙ze je´ sli wszystkie produkcje gramatyki bezkontekstowej maja , a posta´ c A wB lub A w , gdzie A i B s , a symbolami nieterminalnymi a w s±lowem z±lo- ˙zonym tylko z symboli terminalnych, to j , ezyk generowany przez t , a gramatyk , e jest regularny. 2 Rozwi , azanie Aby wykaza´ c powy˙zsz , a tez , e musimy zbudowa´ c odpowiedni automat sko´nczony, kt´ ory b , edzie akceptowa±l ten j , ezyk (i tylko ten j , ezyk - nie mo˙ze akceptowa´ c wi , ecej). Zacznijmy od przypadku gdy | w | = 1. We´ zmy wi , ec: M = ( Σ ± δ± q o ± F ) Σ = T q o = S Q = N ∪ { q a } q a / N F = { q a } Okre´ slmy r´ ownie˙z funkcj , e przej´ scia δ tego automatu, w nast , epuj , acy spos´ ob: δ ( q± a ) = { q a gdy q a P } ∪ { p : q ap P } Tak okre´ slony automat akceptuje ka˙zde s± lowo daj , ace si , e wyprowadzi´ c w gramatyce G. Je˙zeli bowiem
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 2

lista06zadanie4 - Jezyki formalne i teoria obliczen Lista 6...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online