lista08zadanie1 - Ewa Sieczyska nr albumu 135710 LISTA 8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ewa Sieczy ń ska nr albumu 135710 LISTA 8 Zad1: Poka Ŝ , Ŝ e nast ę puj ą ce j ę zyki nie s ą bezkontekstowe: a) L 1 = { a i b j c k : i < j < k } b) L 2 = { a i b j : i = j 2 } c) L 3 = { a i : i jest liczb ą pierwsz ą } Rozwi ą zanie: Do rozwi ą zania b ę dzie potrzebny lemat o pompowaniu dla j ę zyków bezkontekstowych. LEMAT o pompowaniu: Niech L b ę dzie j ę zykiem bezkontekstowym. Wtedy istnieje stala n zale Ŝ na tylko od L, taka Ŝ e je ś li z є L i | z | n to z = uvwxy , gdzie 1) | vx | 1 2) | vwx | n 3) u ( v ) i w ( x ) i y є L dla ka Ŝ dego i. a) L 1 = { a i b j c k : i < j < k } bierzemy dowolne slowo z nale Ŝą ce do j ę zyka np. z = a n-2 b n-1 c n je ś li do pompowania wybierzemy tak v i x , Ŝ e ka Ŝ de z osobna zawiera dwa ró Ŝ ne symbole, to nie daje si ę pompowa ć je ś li vx zawieraj ą ten sam symbol a. gdy napompujemy a lub b to w pewnym momencie dla wystarczaj ą co du Ŝ ego i b ę - dziemy mieli za du Ŝ o symboli
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

lista08zadanie1 - Ewa Sieczyska nr albumu 135710 LISTA 8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online