{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lista08zadanie4 - Micha Wester PPT Informatyka Magisterska...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Micha ł Wester PPT Informatyka Magisterska 3 Rok Indeks 135621 Zadanie : Czy j ę zyk tych s ł ów nad alfabetem {1,2,3,4} które maj ą tyle samo symboli 1 co 2 i tyle samo symboli 3 co 4 jest bezkontekstowy? Udowodnimy, ż e powy ż szy j ę zyk nie jest j ę zykiem bezkontekstowym. W tym celu pos ł u ż ymy si ę lematem o pompowaniu dla j ę zyków bezkontekstowych, który zosta ł przypomniany poni ż ej. Lemat : Niech L b ę dzie dowolnym j ę zykiem bezkontekstowym. Wtedy istnieje sta ł a n, zale ż na tylko od L, taka, ż e je ś li z nale ż y do L i | z | n, to z = uvwxy , gdzie: | vx | 1, | vwx | n, uv i wx i y nale ż y do L dla ka ż dego i 0. L = { w : w є {1,2,3,4} * | w | 1 =| w | 2 i | w | 3 =| w | 4 } Za ł ó ż my, ż e L jest j ę zykiem bezkontekstowym, i niech n b ę dzie sta łą z lematu. We ź my pod uwag ę s
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online