{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lista10zadanie1 - Robert Stachowiak I.2006 Jzyki formalne i...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Robert Stachowiak I.2006 Języki formalne i teoria obliczeń Lista 10 / zadanie 1 Rozszerz definicję języka rekurencyjnego tak aby można było rozważać rekurencyjne zbiory liczb naturalnych i udowodnij, że jeśli zbiór 2 N A jest rekurencyjny, to zbiór } ] , [ : { A m n n m , czyli rzut A na pierwszą oś, jest zbiorem rekurencyjnie przeliczalnym. Języki rekurencyjnie przeliczalne są zbiorami akceptowanymi przez maszyny Turinga. Język rekurencyjny jest zbiorem akceptowanym przez przynajmniej jedną maszynę Turinga, kt óra zatrzymuje się na wszystkich wejściach. Aby rozszerzyć definicję języka rekurencyjnego, rozważmy zmodyfikowany porządek leksykograficzny (porządek kanoniczny) wyliczania słów biorący pod uwagę najpierw długość słów a następnie kolejność symboli. Dla pr zykładu, przy takim porządku zbiór słów nad alfabetem {a, b} da się ustawić w
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online