{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lista13zadanie4 - Lista 13 zadanie 4 Zdefiniuj-wyraenia...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lista 13 zadanie 4. Zdefiniuj λ-wyrażenia pred (poprzednik), minus (odejmowanie), leq (mniejsze lub równe) i iseq (równe) na liczebnikach Churcha. Poprzednikiem zera jest zero, wynikiem odejmowania liczby wiekszej od mniejszej jest zero. Na początku należy zdefiniować λ-wyrażenia first (pierwszy element z pary), second (drugi element z pary), next (następny element). Na początku jednak zdefiniujmy parę: <M, N> = λx.x MN first = λx.x true second = λx.x false Sposób działania funkcji next: next = <n, *> → <n+1, n>
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}