{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

l04z01 - Jzyki Formalne i Teoria Oblicze lista 4 zadanie 1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Języki Formalne i Teoria Obliczeń lista 4 zadanie 1 Tomasz Śliwa 19 stycznia 2008 1 Treść zadania Czy język L = { 0 n ! : n N } jest regularny? 2 Rozwiązanie Język ten nie jest regularny. Udowodnimy to z lematu o pompowaniu. Ustalmy dowolne n 2 Niech w = 0 n ! , wtedy w L = { 0 n ! : n N } Weźmy slowa x, y, z takie, że: w = xyz y 6 = ∧ | xy | ≤ n Zauważmy, że x = 0 i , y = 0 j , z = 0 n ! - i - j dla pewnych i, j N takich, że: j 6 = 0 i + j n Sprawdzimy teraz, czy prawdą jest, że: k N w k = 0 i (0 j ) k
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online