l04z2 - Zadanie domowe z Jzykow Formalnych i Teorii Oblicze...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadanie domowe z Językow Formalnych i Teorii Obliczeń - lista 4 Adam Turowicz 2 lutego 2008 1 Zadanie 2 Treść zadania: Czy język { ww R x : w,x ∈ { 0 , 1 } * w,x 6 = ± } , gdzie w R oznacza odwrócenie kolejności liter w sLowie w , jest regularny? Rozwiązanie: ZaLożmy, że język ± jest regularny. Więc musi istnieć DFA , który go rozpoznaje. Niech M = ( Q, Σ ,q 0 ,δ,F ). Niech | Q | = n . Wybierzmy sLowo z L . Niech z = (01) n (10) n 111. Czyli: z = 0101 ... 0101 | 1010 ... 1010 | {z } 2 n | 111 ZaLóżmy, że automat czytając to sLowo jest w stanie
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online