(ebook - pdf)[ingenieria][matematicas] edicions upc - estadistica aplicada per a enginyeria - cata

(ebook - pdf)[ingenieria][matematicas] edicions upc - estadistica aplicada per a enginyeria - cata

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Estadística aplicada per a enginyeria Antoni Ras Sabidó EDICIONS UPC Primera edició: juny de 1993 Reimpressió: setembre de 1994 En col⋅laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. Disseny de la coberta: © © Antoni Gutiérrez Antoni Ras Sabidó, 1993 Edicions UPC, 1993 Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL Jordi Girona Salgado 31, 08034 Barcelona Tel. 93 401 68 83 Fax 93 401 58 85 Edicions Virtuals: www.edicionsupc.es e-mail: [email protected] Producció: Servei de Publicacions de la UPC i CPDA (Centre de Publicacions d'Abast) Av. Diagonal 647, ETSEIB, 08028 Barcelona Dipòsit legal: B-20.056-93 ISBN: 84-7653-284-9 Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. 3 U HVHQ WDFLw R 3 U HVHQWDFLw R $TXHVW OOLEUH Ww O RULJHQ HQ XQD SXEOLFDFLw DQRPHQDGD $SXQWV G HVWDGw H R tVWLFD TXH SUHWHQLD VHUYLU GH VXSRUW D OD GRFvQFLD G DTXHVWD PDWvULD LQFORVD HQ HOV YHOOV SODQV G HVWXGLV G (QJLQ\HULD H H 7vFQLFD ,QGXVWULDO FRP D SDUW GH O DVVLJQDWXUD G $PSOLDFLw GH 0DWHPvWLTXHV D O (VFROD 8QL H R D YHUVLWvULD 3ROLWvFQLFD GH 9LODQRYD L OD *HOWUw $O VHX WRUQ DTXHVWV DSXQWV HVWDYHQ LQVSLUDWV D H X HQ XQD FROc OHFFLw GH WH[WRV GH UHIHUvQFLD SXEOLFDWV SHO 'HSDUWDPHQW G (VWDGwVWLFD L ,QYHVWLJDFLw R H t R 2SHUDWLYD HQ HO FRQWH[W GH OHV DVVLJQDWXUHV GH O vUHD TXH V LPSDUWHL[HQ DO U FXUV G (QJLQ\HULD D 6XSHULRU ,QGXVWULDO D OD (76(,% $L[v LPSOLFDYD EvVLFDPHQW GXHV FRVHV TXH O RULHQWDFLw GHO R D R PDWHULDO HUD FDS D O (VWDGwVWLFD $SOLFDGD SDUWLFXODUPHQW DO &RQWURO GH 4XDOLWDW L TXH DTXHVW t PDWHULDO YROLD RIHULU PwV DYLDW XQ VHJXLW GH UHVXPV H[HPSOHV L LOc OXVWUDFLRQV PwV TXH QR XQ H H WUDFWDW WHvULF FOvVVLF L FRPSOHW VREUH OD PDWvULD R D H 3HU D OD FRQYHUVLw HQ OOLEUH KHP PDQWLQJXW O RULHQWDFLw SHO TXH ID DOV FRQWLQJXWV $L[w SHU R R t H[HPSOH HV FRPHQ|D SHO WUDFWDPHQW GH GDGHV L QR SDV SHU OD WHRULD GH SUREDELOLWDWV OD TXDO HV F UHGXHL[ D OD PwQLPD H[SUHVVLw FRQVLGHUDQWOD DTXw VLPSOHPHQW FRP XQ FRL[w WHvULF QHFHVVDUL t R t tR SHU IRQDPHQWDU OHV GLIHUHQWV WvFQLTXHV HVWDGwVWLTXHV TXH HV SUHVHQWHQ PwV HQGDYDQW (Q FDQYL H t H SHO TXH ID DO VHX FDUvFWHU KHP DPSOLDW OD SDUW H[SOLFDWLYD GH PDQHUD TXH SXJXL VHUYLU XQ [LF D PwV FRP D OOLEUH GH WH[W L QR WDQ VROV FRP D FRPSHQGL GH GHpQLFLRQV L TXDGUHV VLQv H RSWLFV R FRO OHFFLw GH SUREOHPHV LOc OXVWUDWV (Q TXDOVHYRO FDV HO GHVHQYROXSDPHQW WHvULF QR wV JHQV H[KDXVWLX R R H L VRYLQW VREUHWRW HQ SDUODU GH OD WHRULD GH SUREDELOLWDWV V RPHWHQ OHV GHPRVWUDFLRQV 7RW L DL[v KHP LQWHQWDW GHIXJLU O HVWLO GH ?UHFHSWDUL GH PvWRGHV SUvFWLFV SHUTXv SHQVHP TXH SHU R H D H WDO G DSOLFDU FRUUHFWDPHQW XQD UHFHSWD L G LQWHUSUHWDU Ew HOV UHVXOWDWV FDO WHQLU XQD QRFLw FODUD H R G DOOv TXH HV ID L GH SHU TXv HV ID G DTXHOOD L QR G XQD DOWUD PDQHUD R H (OV WHPHV G (VWDGwVWLFD TXH WUDFWHP VwQ OD GHVFULSWLYD OD LQIHUvQFLD HO FRQWURO GH TXDOLWDW L OD t R H UHJUHVVLw 3HU WDQW PDQTXHQ DOJXQV WvSLFV FOvVVLFV FRP SHU H[HPSOH O DQvOLVL GH OD YDULvQFLD R R D D D R HO GLVVHQ\ H[SHULPHQWDO /D WULD V KD IHW SHQVDQW HQ XQ FXUV G HVWDGw tVWLFD GLULJLW EvVLFDPHQW D D HVWXGLDQWV G HQJLQ\HULD WvFQLFD L V DGDSWDULD Ew FUHLHP D XQD DVVLJQDWXUD G XQV VLV FUvGLWV H H H FRP VRO DSDUvL[HU HQ IRU|D SODQV G HVWXGLV VHPSUH L TXDQ HQ LPSDUWLU DTXHVWD DVVLJQDWXUD HV H F GRQL XQ SHV LPSRUWDQW D OD SDUW SUvFWLFD L HV GLVSRVL G DOJXQD PHQD GH VXSRUW LQIRUPvWLF FRP D D DUD 6W DW JU DSKLF V 0 LQLW DE /DVW EXW QRW OHDVW YROGULD H[SUHVVDU HO PHX DJUD…PHQW D DOJXQHV GH OHV SHUVRQHV VHQVH O DMXW GH t OHV TXDOV PDL SRGULD KDYHU SHQVDW D HVFULXUH DTXHVW WH[W DO 'U $OEHUW 3UDW TXH HP YD RULHQWDU © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD UHVSHFWH D TXLQD PHQD GH FXUV G HVWDGwVWLFD VHULD ER G RIHULU DUD L HQ XQHV WLWXODFLRQV FRP OHV t TXH HQV RFXSHQ DO 'U 0LJXHO $ &DQHOD TXH IRX HO SULPHU D SDUODUPH G HVWDGw tVWLFD DSOLFDGD DOV PHXV FRPSDQ\V GHO 'HSDUWDPHQW GH 0DWHPvWLFD $SOLFDGD L 7HOHPvWLFD HQ SDUWLFXODU DOV D D TXL KDQ SDUWLFLSDW HQ OD GRFvQFLD G DTXHVWD PDWvULD L HVSHFLDOPHQW DO 3URIHVVRU *HUDUG 2OLYDU H H SHOV VHXV FRPHQWDULV L VXJJHUvQFLHV TXH WDQW KDQ DMXGDW D PLOORUDUQH HOV VXFFHVVLXV HVERUUDQ\V H L pQDOPHQW DO 'U 0LTXHO 5DOOw DPE TXL WDQWV FRSV KHP GLVFXWLW GH FRP DUUHJODU HO PwQ OD R R XQLYHUVLWDW OD GRFvQFLD GH OHV PDWHPvWLTXHV L GH O HVWDGwVWLFD H D t 9LODQRYD L OD *HOWUw SULPDYHUD GHO  X © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. w G H[ ,Q wQGH[ , 3UHVHQWDFLw R                                       &DStWRO $QvOLVL H[SORUDWvULD GH GDGHV w D R (VWDGw tVWLFV                                      ([HPSOH                                      +LVWRJUDPHV                                     ([HPSOH                                      'LDJUDPHV GH WLMD L IXOOHV                               ([HPSOH                                      %R[SORWV                                       ([HPSOH                                      'LDJUDPHV GH 3DUHWR                                 ([HPSOH                                      'LDJUDPHV ELYDULDQWV                                 ([HPSOH                                      ([HUFLFLV FRPSOHPHQWDULV                              &DStWRO 3UREDELOLWDW L LQIHUvQFLD w H 3UREDELOLWDW                                     9DULDEOHV DOHDWvULHV                                 R $OJXQV PRGHOV GH GLVWULEXFLw GH SUREDELOLWDW                     R 9HFWRUV DOHDWRULV                                   ,QIHUvQFLD HVWDGw H tVWLFD PRVWUHLJ L HVWLPDGRUV                     ,QWHUYDOV GH FRQpDQ|D F                                3URYHV G KLSvWHVLV                                  R ([HPSOHV                                      ([HUFLFLV FRPSOHPHQWDULV                              © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD &DStWRO &RQWURO HVWDGtVWLF GH TXDOLWDW w w /D YDULDELOLWDW HQ XQ SURFwV H *UvpTXHV D ; 5                                                               ([HPSOH                                      *UvpTXHV 3 13 8 & D                                                       ([HPSOHV GH JUvpTXHV 3 13 8 & D (VWXGLV GH FDSDFLWDW                                 ([HPSOH                                      &RQWURO GH UHFHSFLw SHU DWULEXWV                           R &DStWRO 5HJUHVVLw OLQHDO w R (O PRGHO GH UHJUHVVLw OLQHDO VLPSOH                          R $QvOLVL GHOV UHVLGXV                                 D 3UHGLFFLRQV                                     ([HPSOH                                      (O PRGHO GH UHJUHVVLw OLQHDO PwOWLSOH                         R X ([HPSOH                                      ([HUFLFLV FRPSOHPHQWDULV                              %LEOLRJUDpD                                       © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w $ Q vOLVL H[ S ORU DWvU LD G H G DG HV tWRO D R &DSw tWRO $QvOLVL H[SORU DWvU LD GH GDGHV D R $EDQV GH IHU TXDOVHYRO HVWXGL HVWDGwVWLF VHULwV FRQYw HQFDUD TXH QRPwV VLJXL SHU GHSXUDU SRVVL t R H H EOHV HUURUV TXH KDJXHP FRPvV HQ OD WUDQVFULSFLw GH OHV GDGHV HVWXGLDU O DVSHFWH TXH SUHVHQWHQ H R DTXHVWHV GDGHV / DQvOLVL GH OHV GDGHV WDPEw wV QHFHVVvULD FRP D SDV SUHYL D OD IRUPXODFLw G XQ D HH D R PRGHO GH UHJUHVVLw SHU DSOLFDU FRUUHFWDPHQW OHV WvFQLTXHV G LQIHUvQFLD L wV XQD HLQD TXH FDO R H H H WHQLU VHPSUH D Pv TXDQ HV ID (VWDGwVWLFD $ PwV GHOV PvWRGHV WUDGLFLRQDOV GH O (VWDGwVWLFD 'H D t H H t VFULSWLYD ^FvOFXO G HVWDGwVWLFV KLVWRJUDPHV^ HQ DTXHVW FDSwWRO LQWURGX…P G DOWUHV SURFHGLPHQWV D t t t JUvpFV ^ER[SORWV GLDJUDPHV GH 3DUHWR^ TXH HO WUDFWDPHQW GH GDGHV DPE PLWMDQV LQIRUPv D DWLFV KD IHW IRU|D KDELWXDOV F (VWDGtVWLFV w $ SDUWLU G XQ FRQMXQW GH DQRPHQDUHP Q GDGHV HVWDGwVWLFV t I[  [Q J SRGHP FDOFXODU XQ FRQMXQW GH YDORUV TXH L TXH UHVXPHL[HQ DOJXQHV FDUDFWHUw tVWLTXHV VREUH OD PDQHUD FRP HV GLV WULEXHL[HQ DTXHVWHV GDGHV /HV FDUDFWHUtVWLTXHV VwQ GH GXHV PHQHV GH w R L OD PHGLDQD TXH HV UHIHUHL[HQ D TXLQ HV HO YDORU w GLVSHUVLw OHV GHVYLDFLRQV OD YDULvQFLD OHV TXDUWLOc OHV L HOV UDQJV TXH LQIRUPHQ GH FRP V DJUXSHQ R D OHV GDGHV HQWRUQ GHO YDORU FHQWUDO FHQWUDO R PLWMv D FHQWUDOLW]DFLw R OD PLWMDQD GHO FRQMXQW GH OHV GDGHV L GH /HV IwUPXOHV SHU DO FvOFXO GHOV HVWDGw R D tVWLFV VwQ OHV VHJ…HQWV R X 0LWMDQD [ Q ; Q M [M 'HVYLDFLw HVWvQGDUG R Q R D U 'HVYLDFLw Q R 9DULvQFLD D V Q V > b Q V Y„ X; X W Q M b [ Q [M b  Q © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD , RUGHQDGHV OHV GDGHV GH PwV SHWLWD D PwV JUDQ H H 0HGLDQD [ H HO YDORU TXH RFXSD HO OORF FHQWUDO 4XDUWLO OD LQIHULRU /4 HO YDORU TXH HQ Ww XQ SHU VRWD H 4XDUWLO OD VXSHULRU 84 HO YDORU TXH HQ Ww XQ SHU VREUH H 5DQJ 5 'DGD PwV JUDQ H c c b 'DGD PwV SHWLWD H 5DQJ LQWHUTXDUWw OLF tO c ,5 84 b /4 $L[w VL WHQLP GDGHV RUGHQDGHV SHU H[HPSOH t     OD PHGLDQD YDO TXH wV OD H GDGD TXH RFXSD HO TXDUW OORF L SHU WDQW HQ Ww WDQWHV SHU VREUH FRP SHU VRWD /D TXDUWLO OD H LQIHULRU YDO MD TXH DTXHVW wV HO YDORU FHQWUDO HQWUH HOV WUHV TXH HVWDQ SHU VRWD GH OD PHGLDQD H wV OD TXDUWLO OD VXSHULRU H c L OvJLFDPHQW R wV H  b c (O UDQJ YDO  b L HO UDQJ LQWHUTXDUWw OLF tO c 6L KL DIHJLP XQD QRYD GDGD SHU H[HPSOH XQ DUD QR SRGHP SDUODU GH OD ?GDGD GHO PLJ SHUTXv OD TXDUWD HQ Ww WUHV SHU VRWD L TXDWUH SHU VREUH PHQWUH OD FLQTXHQD H H HQ Ww TXDWUH GH PwV SHWLWHV L WUHV GH PwV JUDQV H H H (Q DTXHVW FDV HV SUHQ FRP D YDORU SHU D OD PHGLDQD OD PLWMDQD GH OHV GXHV GDGHV FHQWUDOV D O H[HPSOH [ OHV TXDUWLO OHV VL FDO VH VHJXHL[ DTXHVW PDWHL[ SURFHGLPHQW GH IHU PLWMDQHV c H   3HU WUREDU 4XDQ OHV GDGHV FRUUHVSRQHQ D GXHV FDUDFWHUtVWLTXHV GLIHUHQWV L HV GLSRVD GH w YDORUV P SDUHOOHV GH I [ \   [P \P J WHQLP GRV QRXV HVWDGtVWLFV TXH HV UHIHUHL[HQ D OD PHQD GH w UHODFLw OLQHDO TXH KL KD HQWUH OHV GXHV FDUDFWHUtVWLTXHV R w &RYDULvQFLD D FRY[\ P ; P M [M b [ \M b \ &RUUHODFLw R U[\ FRY[\ Q [ Q \ ([HPSOH >@ 3UHVvQFLD G XQ HOHPHQW FRQWDPLQDQW SORP D O DWPRVIHUD H OD WDUGRU GHO /HV GDGHV HQ PLFURJUDPV SHU PHWUH Fw ELF SURYHQHQ GH PHVXUDPHQWV UHDOLW]DWV D OD YRUD G XQD DXWRSLVWD D /RV $QJHOHV &$ 86$ X © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w $ Q vOLVL H[ S ORU DWvU LD G H G DG HV tWRO D R                                 $QRPHQDUHP ?&217$0 DTXHVWHV GDGHV &RQVLGHUDUHP WDPEw XQ VHJRQ FRQMXQW GH GDGHV H ?&217$0 TXH HV LGvQWLF TXH O DQWHULRU H[FHSWH HQ O HUURU GH FDQYLDU HO YDORU SHU w H YHXUHP TXLQHV FRQVHT…HQFLHV Ww DL[v D O KRUD GH FDOFXODU HOV HVWDGw Xv H R tVWLFV (VWDGw tVWLF [ V 0w tQLP /4 5 &217$0   &217$0   (VWDGw tVWLF [ &217$0   &217$0   H Q 0v[LP D 84 ,5 3RGHP FRPSURYDU TXH DPE OHV GDGHV FRUUHFWHV HOV YDORUV QXPv HULFV GH OD PLWMDQD L OD PHGLDQD VwQ SURSHUV (Q FDQYL TXDQ FDOFXOHP D SDUWLU GH &217$0 OD PHGLDQD QR FDQYLD QDWXUDO R PHQW SHUv OD PLWMDQD GwQD XQ YDORU IRU|D GLIHUHQW GH O DQWHULRU $L[v LQGLFD TXH OD PHGLDQD R R F R wV XQ HVWDGtVWLF H w UREXVW LH TXH QR V DIHFWD GDYDQW OD SUHVvQFLD GH YDORUV DQvPDOV L HQ FDQYL H R $TXHVWV YDORUV DQvPDOV V DQRPHQHQ R OD PLWMDQD QR KR HV w RXWOLHUV L SRGHQ FRUUHVSRQGUH WDQW D HUURUV GH PHVXUD R WUDQVFULSFLw FRP SURYHQLU GH GDGHV FRUUHFWHV SHUv TXH VwQ KHWHURJvQLHV R R R H UHVSHFWH GH OD PDMRULD HQ TXDOVHYRO FDV FDO GHWHFWDUORV SHUTXv VL QR V HOLPLQHQ SRGHQ LQYDOLGDU H TXDOVHYRO HVWXGL SRVWHULRU (Q SULQFLSL FRQYw FDOFXODU WDQW OD PHGLDQD FRP OD PLWMDQD L VL Vw H RQ PROW GLIHUHQWV HV SRW VRVSLWDU OD SUHVvQFLD G H DOJXQD FDUDFWHUtVWLFD SHFXOLDU w RXWOLHUV R Ew TXH OD GLVWULEXFLw GH OHV GDGHV Ww H R H +LVWRJUDPHV 'H WRWD PDQHUD HOV PvWRGHV JUvpFV GRQHQ PROWD PwV LQIRUPDFLw L PwV IvFLO G LQWHUSUHWDU TXH H D H R H D QR SDV XQD OODUJD WLUDOORQJD G HVWDGw tVWLFV (O SULPHU G DTXHVWV SURFHGLPHQWV TXH WUDFWDUHP HV w O KLVWRJUDPD TXH FRQVLVWHL[ HQ XQ FRQMXQW GH UHFWDQJOHV DGMDFHQWV WRWV DPE XQD DPSODGD LJXDO L E GH O HL[ KRULW]RQWDO KD GH UHSUHVHQWDU TXH FDXHQ GLQV O LQWHUYDO D [email protected] O DO|DGD GHO UHFWDQJOH TXH Ww EDVH HQWUH HOV YDORUV D F H OD TXDQWLWDW GH GDGHV [M 4XDQ HV FRQVWUXHL[ XQ KLVWRJUDPD FDO GHFLGLU GH TXDQWV UHFWDQJOHV GH TXDQWHV L GH TXLQD DPSODGD VHUDQ FODVVHV FRQVWDUv D (Q (Q HO TXDGUH VHJ… XHQW KL KD XQHV LQGLFDFLRQV VREUH FRP IHUKR © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD JHQHUDO FDO WHQLU HQ FRPSWH TXH OD SULPHUD FODVVH KD GH FRPHQ| FDU HQ XQ SXQW XQD PLFD PwV H SHWLW TXH QR SDV OD GDGD PHQRU L DQvORJDPHQW SHU D OD GDUUHUD FODVVH L TXH VL YROHP TXH HO D GLEXL[ VLJXL IvFLO G LQWHUSUHWDU HOV H[WUHPV GH OHV FODVVHV KDQ GH VHU QRPEUHV ?VHQ]LOOV VHQVH D XQ PXQW GH GHFLPDOV SHU H[HPSOH TXH V LQGLTXHQ $L[v FDO WHQLUKR SUHVHQW D O KRUD G DUURGRQLU HOV Fv R DOFXOV 1RPEUH GH FODVVHV N | S Q Q QRPEUH GH GDGHV b $PSODGD GH OHV FODVVHV / / H[FwV N/ H |5 N DUURGRQLW SHU H[FwV H b5 HV UHSDUWHL[ HQWUH OD SULPHUD L OD GDUUHUD FODVVH c (OV KLVWRJUDPHV DQWHULRUV V DQRPHQHQ GH IUHT…vQFLHV DEVROXWHV XH 1 KL KD WDPEw GH IUHT…vQFLHV H XH UHODWLYHV VL O DO|DGD QR UHSUHVHQWD HO QRPEUH GH YDORUV TXH KL KD HQ DTXHOOD FODVVH VLQw HO TXRFLHQW F R G DTXHVWD [LIUD SHO QRPEUH WRWDO GH GDGHV GH IUHT…HQFLHV DFXPXODGHV FRQVLGHUDQW WRWHV HOV Xv YDORUV TXH VwQ PwV SHWLWV TXH O H[WUHP VXSHULRU GH OD FODVVH L HV FODU GH IUHT…vQFLHV UHODWLYHV R H w XH DFXPXODGHV ([HPSOH &RQVWUX… tP O KLVWRJUDPD GH OHV GDGHV &217$0 GH O H[HPSOH FRQVLGHUDUHP FODVVHV O H[FwV wV HH D  $PSODGD  FRP TXH HO UDQJ HV L w +L KD GDGHV SHU WDQW SUHQGUHP / b c b  SHU WDQW DIHJLP D FDGD H[WUHP OD SULPHUD FODVVH FRPHQ| D FDUv 3HU p HV ID HO UHFRPSWH GHOV YDORUV L OD YXLWHQD DFDEDUv D  D TXH KL KD D FDGD FODVVH L V REWw HO GLEXL[ GH OD H )LJ  ,QWHUYDO @ @ @ @ @ @ @ @ 5HFRPSWH ) $E    ) 5HO     ) $F     ) 5 $F     MM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMM MMM M © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w $ Q vOLVL H[ S ORU DWvU LD G H G DG HV tWRO D R )LJ +LVWRJUDPD GH & 217 $0 'LDJUDPHV GH WLMD L IXOOHV 4XDQ KL KD UHODWLYDPHQW SRTXHV GDGHV L QR Vw PROW GLVSHUVHV HOV GLDJUDPHV GH WLMD L IXOOHV Vw RQ RQ XQD DOWHUQDWLYD D O KLVWRJUDPD TXH HVWDOYLD Fv DOFXOV /D LGHD HV UHVFULXUH HQ XQD FHUWD GLVSRVLFLw w R OHV GDGHV RUGHQDGHV GH SHWLWD D JUDQ GH PDQHUD TXH pQDOPHQW IRUPLQ XQD pJXUD VHPEODQW D XQ KLVWRJUDPD /D GDUUHUD [LIUD GH FDGD GDGD HQV Gw RQD XQD IXOOD PHQWUH OD UHVWD GH [LIUHV FRQVWLWXHL[HQ OD WLMD 3HU H[HPSOH VL OHV GDGHV HVWDQ FRPSUHVHV HQWUH L WLQGUtHP TXH OD [LIUD GH OHV XQLWDWV w L OD SULPHUD [LIUD GHFLPDO FRUUHVSRQHQ D OD WLMD L HO VHJRQ GHFLPDO D OHV IXOOHV /HV [LIUHV GH OD WLMD V HVFULXHQ HQ FROXPQD GH SHWLWD D JUDQ L VH VHSDUHQ GH OHV IXOOHV SHU XQD UDWOOD YHUWLFDO $ OD JUvpFD FDO LQGLFDU O HTXLYDOvQFLD HQWUH HOV YDORUV GHO GLDJUDPD L HOV UHDOV D O H[HPSOH FDOGULD GLU D H TXH ?  M UHSUHVHQWD D R   +DELWXDOPHQW GH FDGD QLYHOO GH OD WLMD VXUWHQ GXHV ?EUDQTXHV DPE IXOOHV XQD SHU DOV YDORUV G DTXHOO QLYHOO TXH FRPHQFLQ D OD GUHWD GH OD UDWOOD YHUWLFDO SHU   L O DOWUH SHU DOV TXH FRPHQFLQ SHU   R 8Q FRS RPSOHUWD OD FROXPQD GH OD WLMD LQFORVRV HOV QLYHOOV LQWHUPHGLV HQ HOV TXDOV QR KHP WUREDW GDGHV KHP G HVFULXUH D O DO|DGD SHUWLQHQW OD GDUUHUD [LIUD GH FDGDVFXQ GHOV YDORUV TXH WHQLP F (O UHVXOWDW D Pw GH HV SHUPHWUH QV UHFRQVWUXLU HO YDORU H[DFWH GH FDGDVFXQD GH OHV GDGHV Ww O DVSHFWH G XQ KLVWRJUDPD H SRVDW GH FRVWDW RQ HOV UHFWDQJOHV KDQ HVWDW VXEVWLWX… tWV SHU UHQJOHUHV GH [LIUHV YG )LJ  (V SRW FRPSOHWDU OD JUvpFD DPE XQ VtPERO TXH LQGLTXL VL HVWHP D OD SULPHUD R D OD VHJRQD D w EUDQFD GH FDGD QLYHOO XQ HVWHO L XQ FHUFOH D O ([HPSOH TXH Yw WRW VHJXLW L DPE HO QRPEUH GH H YDORUV TXH KL KD HQWUH FDGD QLYHOO L HO Pw tQLP R HO Pv[LP DOOv TXH TXHGL PwV SURSHU GHO FRQMXQW D R H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD GH GDGHV ([HPSOH 3XOVDFLRQV SHU PLQXW D LQGLV SHUXDQV VHJ… HQWV X 'LEXL[HP HO GLDJUDPD GH WLMD L IXOOHV GH OHV GDGHV                    (O UHVXOWDW wV OD H )LJ  3RGHX IHU WDPEw O KLVWRJUDPD G DFRUG DPE OHV UHJOHV HVWDEOHUWHV DO H 6L HQV p[HP XQD PLFD HQ HO GLDJUDPD GHVFREULP TXH 'LX O DQvFGRWD TXH DL[v wV GHJXW DO IHW TXH H RH SXQW L FRPSDUDU HOV GRV UHVXOWDWV OHV GDGHV VwQ WRWHV PHQ\V XQD Pw R XOWLSOHV GH TXL SUHQLD HO SROV DOV LQGLV HQ OORF GH FRPSWDU HO QRPEUH GH SXOVDFLRQV HQ XQ PLQXW KR PLUDYD QRPwV GXUDQW VHJRQV L PXOWLSOLFDYD SHU HO UHVXOWDW TXH REWHQLD / H[FHSFLw HO H R V H[SOLFDULD SHUTXv HQ DTXHOO FDV HV YD GLVWUHXUH L GHYLD FRPSWDU GXUDQW PLJ PLQXW H )LJ 'LDJUDPD GH WLMD L IXOOHV © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w $ Q vOLVL H[ S ORU DWvU LD G H G DG HV tWRO D R  %R[SORWV 6L KL KD RXWOLHUV L QR HQV Q DGRQHP TXDQ IHP HOV FvOFXOV HQV SRW VRUWLU XQ KLVWRJUDPD TXH QR D GLJXL JDLUHEw UHV VREUH OD GLVWULEXFLw UHDO GH OHV GDGHV 3HU H[HPSOH SRGHX GLEXL[DU O KLVWRJUDPD H R GH OHV GDGHV &217$0 L FRPSDUDU HO UHVXOWDW DPE OD )LJ  (O ER[SORW wV XQ DOWUH SURFHG H LPHQW JUvpF GH UHSUHVHQWDFLw GH GDGHV TXH Ww O DYDQWDWJH GH QR YHXUH V DIHFWDW SHU OD SUHVvQFLD D R H H G RXWOLHUV QR VROV V REWw XQD pJXUD FRUUHFWD HQFDUD TXH KL KDJL GDGHV DQv H RPDOHV VLQw TXH WDPEw R H HQV PRVWUDUv TXLQV VwQ SUHFLVDPHQW HOV YDORUV TXH QR OOLJXHQ DPE OHV GDGHV UHVWDQWV D R /D FRQVWUXFFLw GHO R ER[SORW HV ID D SDUWLU GH OHV TXDUWLO OHV L OD PHGLDQD HOV YDORUV TXH TXHGLQ HQWUH OHV c (Q SULPHU OORF FDO HOV FRQVLGHUHP GHWHUPLQDU XQHV ?EDUUHUHV EDUUHUHV LQWHULRUV FRUUHFWHV HQ HO VHQWLW TXH FRQVWLWXHL[HQ XQD SREODFLw KRPRJvQLD PHQWUH TXH HOV TXH TXHGLQ R H IRUD GH OHV EDUUHUHV H[WHULRUV VHUDQ XQV RXWOLHUV H[WUHPV wV D GLU FRP MD KHP LQGLFDW R VwQ H R GDGHV HUUvQLHV R Ew VL QR KL KD KDJXW HUURU VwQ YDORUV PDVVD KHWHURJHQLV UHVSHFWH DO FRQMXQW R H R GH OD SREODFLw L HQ WRW FDV HOV KHP GH UHEXWMDU VL YROHP TXH OHV FRQFOXVVLRQV GHO QRVWUH HVWXGL R HVWDGw tVWLF VLJXLQ pDEOHV /HV GDGHV TXH TXHGLQ HQWUH DPEGw WLSXV GH EDUUHUHV VwQ VL PwV QR RV R H GXEWRVHV L V DQRPHQHQ RXWOLHUV PRGHUDWV /HV EDUUHUHV QR HV GLEXL[HQ L HV MXVWLpTXHQ D SDUWLU GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD GLVWULEXFLw JDXVVLDQD TXH YHXUHP HQ HO FDSw w R tWRO VHJ…HQW )LQDOPHQW X HO ER[SORW Ww TXDWUH H ER[ IUDJPHQWV FDGDVFXQ GHOV TXDOV FRPSUv XQ UDQJ GH YDORUV HTXLYDOHQW D XQD HQ TXDUWD SDUW GH OHV GDGHV TXH HQV VHPEOHQ ?GH pDU (OV GRV IUDJPHQWV FHQWUDOV FRUUHVSRQHQ D OD ?FDL[D FDL[D HQ DQJOvV L HOV GHOV H[WUHPV D OHV ?FXHV HO QRP FRPSOHW G DTXHVWD H ^GH JDW^ (Q FRQFUHW HLQD wV GH IHW H HO PvWRGH SHU H ER[ DQG ZKLVNHUV SORW ZKLVNHU VLJQLpFD SDWLOOD R ELJRWL GLEXL[DU HO ER[SORW TXHGD UHVXPLW HQ HO TXDGUH VHJ… XHQW %DUUHUHV LQWHULRUV /4 %DUUHUHV H[WHULRUV /4 3DUWLFLw GHO R ([WUHPV GHO b c , 5 b c ,5 HVTXHUUD 8 4  84  c ,5 GUHWD HVTXHUUD ER[ ER[ D O DO|DGD GH [ F D O DO|DGD GH /4 L 84 F H c ,5 GUHWD ([WUHPV GH OHV FXHV D O DO|DGD GH OHV GDGHV PwV SHWLWD L PwV JUDQ GH F H H OHV TXH TXHGHQ HQWUH OHV EDUUHUHV LQWHULRUV (OV RXWOLHUV HQWUH EDUUHUHV HV PDUTXHQ DPE XQ SXQW HOV TXH TXHGHQ IRUD OHV EDUUHUHV H[WHULRUV DPE XQD FUHX $ OHV )LJ L )LJ RXWOLHU HV SRGHQ YHXUH HOV ER[SORWV GH &217$0 L &217$0 UHVSHFWLYDPHQW (Q DTXHVW GDUUHU HV QRWD FODUDPHQW OD GDGD HTXLYRFDGD  SHUv WDPEw TXH VL SUHVFLQGLP R H G DTXHVW L DPSOLHP OD UHVWD GH OD pJXUD REWHQLP HO ER[SORW GH OHV GDGHV UHDOV © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ %R[SORW GH & 217 $0 )LJ %R[SORW GH & 217 $0 © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w $ Q vOLVL H[ S ORU DWvU LD G H G DG HV tWRO D R  ([HPSOH (OV ER[SORWV WDPEw VwQ PROW XWLOV D O KRUD GH FRPSDUDU XQD PDWHL[D FDUDFWHUtVWLFD HQ GLIHUHQWV HR w w WLSXV GH GDGHV &RPSDUDFLw GH WUHV PDWHULDOV GLIHUHQWV R d > 3HU FDOLEUDU OD UHVLVWvQFLD GH ELJXHV IHWHV GH WUHV PD H WHULDOV GLVWLQWV V KD PHVXUDW HO JUDX GH qH[Lw GH G DTXHVWHV ELJXHV TXDQ VXVSHVHV GHV GHOV R VHXV H[WUHPV VH OV KL KD DSOLFDW XQ PDWHL[ SHV VREUH OD SDUW FHQWUDO PP TXH V KDQ REWLQJXW VwQ R /HV GDGHV qH[Lw HQ R 0DWHULDO $ % &           )LJ %R[SORW GH O H[HPSOH $ SDUWLU GHO ER[SORW FRQMXQW )LJ  SRGHP GHGXLU TXH HO PDWHULDO % HV PwV UHVLVWHQW Ww w H H PHQ\V qH[Lw SHUv OD YDULDELOLWDW HQ HO JUDX GH UHVLVWvQFLD GH OHV VHYHV SHFHV HV PwV JUDQ TXH HQ R R H w H OHV GHO PDWHULDO & TXH Ww HO H ER[ PwV FXUW (Q DTXHVW GDUUHU H ER[ OD PHGLDQD FRLQFLGHL[ DPE OD © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD TXDUWLO OD VXSHULRU GH PDQHUD TXH OD SDUWLFLw GH OD FDL[D FRLQFLGHL[ DPE OD VHYD SDUHW VXSHULRU R L QR wV YLVLEOH SHU WDQW 7DQPDWHL[ DTXHVWD DQRPDOLD QR VH VRO GRQDU TXDQ HV WUHEDOOD DPE XQ H QRPEUH UDRQDEOH GH GDGHV PwV JUDQ TXH QR SDV OHV G DTXHVW FDV H c 'LDJUDPHV GH 3DUHWR 8QD HLQD IRU|D XWLO HQ HVWXGLV GH FRQWURO GH TXDOLWDW HV HO GLDJUDPD GH 3DUHWR F w w 4XDQ HQ XQ SURFwV LQWHUYHQHQ XQ VHJXLW GH IDFWRUV HO GLDJUDPD GH 3DUHWR HOV RUGHQD YLVXDOPHQW VHJRQV H OD PDJQLWXG DPE TXv DIHFWHQ HO SURFwV (O GLDJUDPD FRQVWD G XQ VHJXLW GH UHFWDQJOHV XQ SHU H H FDGD IDFWRU DPE O DO|DGD SURSRUFLRQDO DO SHUFHQWDWJH DPE TXv LQWHUYw HO IDFWRU FRUUHVSRQHQW L F H H RUGHQDWV GH JUDQ D SHWLW $ PwV GLVSRVD GH WUHV HVFDOHV TXH UHVSRQHQ D IUHT…HQFLHV DEVROXWHV H Xv UHODWLYHV HQ WDQW SHU FHQW L UHODWLYHV DFXPXODGHV YG )LJ  ([HPSOH 7LSXV GH GHIHFWHV HQ OD SURGXFFLw GH FRQGHQVDGRUV R SXQWHV WUHQFDGHV % WHQLU WDTXHV $ & 6 KDQ H[DPLQDW  FRQGHQVDGRUV GHOV $ WHQLU OHV TXDOV KDQ UHVXOWDW GHIHFWXRVRV HQ UHODFLw DOV WLSXV GH GHIHFWHV VHJ… R XHQWV WHQLU UDWOODGHV L % GH WLSXV ' & DOWUHV (OV UHVXOWDWV KDQ HVWDW ' (OV UHRUGHQHP GHIHFWHV GH WLSXV GH WLSXV L GH WLSXV VHJRQV OD IUHT…vQFLD DPE TXv HV SURGXHL[HQ L FRQVWUX… XH H tP OD WDXOD GH 3DUHWR 'HIHFWH $ & % ' )UHT DEV   )UHT DFXP      DFXP   (O GLDJUDPD GH 3DUHWR )LJ HQV PRVWUD GRQFV TXH SHU PLOORUDU HO SURFwV GH IDEULFDFLw H R FDO VREUHWRW UHGXLU OD IUHT…HQFLD DPE TXv HV WUHQTXHQ OHV SXQWHV GHOV FRQGHQVDGRUV L HQ VHJRQ Xv H OORF HYLWDU OHV UDWOODGHV OD UHVWD GH GHIHFWHV WHQHQ XQD LQFLGv HQFLD TXDQWLWDWLYDPHQW PHQ\V LPSRUWDQW $O FDS G XQ WHPSV G KDYHU IHW OHV PRGLpFDFLRQV Wv HFQLTXHV HVFDLHQWV WRUQDUtHP D IHU w XQ QRX GLDJUDPD GH 3DUHWR TXH FRPSDUDUtHP DPE O DQWHULRU SHU WDO GH YHXUH VL HIHFWLYDPHQW w V KD DFRQVHJXLW O RE MHFWLX HVWDEOHUW 'H YHJDGHV HQ OORF GH OD IUHT…HQFLD HV Ww HQ FRPSWH HO FRVW HFRQvPLF TXH UHSUHVHQWD FDGD Xv H R IDFWRU HO TXH FRVWDULD DUUHJODU R VXEVWLWXLU XQ FRQGHQVDGRU VHJRQV TXLQ IRV HO VHX GHIHFWH D O H[HPSOH SUHFHGHQW © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w $ Q vOLVL H[ S ORU DWvU LD G H G DG HV tWRO D R )LJ 'LDJUDPD GH 3DUHWR GH O H[HPSOH  'LDJUDPHV ELYDULDQWV (O SURFHGLPHQW JUvpF PwV KDELWXDO SHU HVWXGLDU GDGHV DSDUHOODGHV HV HO FRQHJXW GLDJUDPD GH D H w GXHV YDULDEOHV HQ TXv FDGD SDUHOOD HV FRUUHVSRQ DPE XQ SXQW GHO SOD FRRUGHQDW H 'H FDUD D IHU HVWXGLV HVWDGw tVWLFV SUREDEOHPHQW XQ FvOFXO GH UHJUHVVLw FDO GHVWDFDU TXH DOOv TXH PwV D R R H HQV LQWHUHVVDUv VRYLQW wV O DVSHFWH YLVXDO GHO Qw D H XYRO GH SXQWV PwV TXH QR SDV OHV FRRUGHQDGHV H FRQFUHWHV G DTXHVWV SXQWV DO SXQW  3HU WDQW QR HQV KHP GH SUHRFXSDU GH VL O H[WUHP GH OD JUv DpFD wV H QL GH VL OHV HVFDOHV GHOV GRV HL[RV FRLQFLGHL[HQ TXH HO Qw XYRO GH SXQWV RFXSL HO Pv[LP G HVSDL L OD JUvpFD VLJXL EHQ IvFLO G LQWHUSUHWDU HV DOOv TXH KHP GH FHUFDU D D D w R ([HPSOH &vOFXO GH OD FRQVWDQW GH YHORFLWDW D N G DFRUG DPE OD OOHL G $UUKHQLXV OD FRQVWDQW GH YHORFLWDW HQ XQD UHDFFLw TXw R tPLFD GHSvQ HQ IRUPD H[SRQHQFLDO QHJDWLYD GH OD WHPSHUDWXUD D TXv HV H H UHDOLW]D OD UHDFFLw /HV GDGHV VHJ… R XHQWV HQV GRQHQ HOV YDORUV WUREDWV SHU D N UHSHWLQW OD PDWHL[D UHDFFLw D WHPSHUDWXUHV GLIHUHQWV 7 R HQ JUDXV .HOYLQ © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD N 7 N 7 N 7 N 7                               (OV SULQFLSDOV HVWDGw tVWLFV G DTXHVWHV GDGHV VwQ HOV VHJ…HQWV R X V7 VN  Q 7 Q N  [7 z [N z  FRY7 N U7 N  )LJ 'LDJUDPD ELYDULDQW GH O H[HPSOH $ OD )LJ KL KD UHSUHVHQWDW HO VHX GLDJUDPD &RP SRGHX FRPSURYDU O RULJHQ HV DO SXQW w  L QR SDV DO  L PHQWUH OHV XQLWDWV D O HL[ KRULW]RQWDO YDQ GH HQ JUDXV © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w $ Q vOLVL H[ S ORU DWvU LD G H G DG HV tWRO D R D O HL[ YHUWLFDO YDQ GH FHQWvVLPD HQ FHQWvVLPD 3HUv DL[v QR HQV KD GH SUHRFXSDU SHUTXv IHQWKR H H R R H DL[w SRGHP REVHUYDU IvFLOPHQW OD SUHVvQFLD G XQ SXQW DOOXQ\DW GHO Qw t D H XYRO TXH IRUPHQ HOV UHVWDQWV WDPEw Q KL GLUHP H RXWOLHU HO  DL[w FRP XQ FHUW DVSHFWH GH FRUED GHO GLEXL[ t VHPEODQW D XQD H[SRQHQFLDO SRF SURQXQFLDGD HQ FDQYL VL UHSHWLX HO GLEXL[ SHUv DUD DPE HO R  D O RULJHQ L OD PDWHL[D HVFDOD D WRWV GRV HL[RV YHXUHX FRP WRWV HOV SXQWV XV TXHGHQ PROW MXQWV L QR SRGHX REVHUYDU JDLUHEw UHV GH O DVSHFWH GH OD VHYD JUvpFD H D ([HUFLFLV FRPSOHPHQWDULV ([HUFLFL &RQWLQXDFLw GH O ([HPSOH  R /HV GDGHV GH FRQWDPLQDFLw D /RV $QJHOHV HV YDQ FDOFXODU DOWUH FRS OD WDUGRU VHJ… R XHQW L HOV UHVXOWDWV zJUP YDQ VHU                                 D &DOFXOHX HOV HVWDGw tVWLFV L O KLVWRJUDPD G DTXHVWHV GDGHV E 'LEXL[HX XQ ER[SORW L FRPSDUHXOR DPE OHV GDGHV GH OD WDUGRU GHO 4Xv KD FDQYLDW" H F 4XLQD G DTXHVWHV SRVVLELOLWDWV XV VHPEOD PwV UDRQDEOH" H L $ SDUWLU GH O , HOV FRW[HV XVHQ EHQ]LQD VHQVH SORP LL $ OD SULPDYHUD GHO KDQ HQWUDW HQ VHUYHL QRXV FDUULOV D O DXWRSLVWD LLL $ OD WDUGRU GHO KL KD KDJXW XQD YDJD VDOYDWJH GH WUDQVSRUWLVWHV SHU FDUUHWHUD ([HUFLFL (OV FOLHQWV G XQD HPSUHVD GH pODPHQWV PHWv OLFV HV TXHL[HQ GH OD PDQFD G XQLIRUPLWDW HQ HO DO SXQW GH IXVLw G XQ GHOV VHXV SURGXFWHV 3HU WDO GH FRPSURYDUKR HO VHUYHL GH FRQWURO GH TXDOLWDW R GH O HPSUHVD KD FDOFXODW HO SXQW GH IXVLw HQ XQD PRVWUD GH G DTXHVWV SURGXFWHV REWHQLQW HOV R UHVXOWDWV VHJ…HQWV X c                         D &DOFXOHX HOV SULQFLSDOV HVWDGw tVWLFV L GLEXL[HX XQ KLVWRJUDPD G DTXHVWHV GDGHV © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD E 'LEXL[HXQH WDPEw HO GLDJUDPD GH WLMD L IXOOHV L HO H F &UHLHX TXH WHQHQ UDw HOV FOLHQWV TXH HV TXHL[HQ" R ER[SORW ([HUFLFL (V GLVSRVD GH OHV GDGHV VHJ… XHQWV TXH H[SUHVVHQ OD UHODFLw HQWUH OD SUHVVLw GH YDSRU GH p R R WLOERUD]RO < HQ PP GH PHUFXUL L OD WHPSHUDWXUD ; HQ JUDXV FHQWw tJUDGV b WULPH ; <              D 'HFLGLX JUvpFDPHQW VL HQWUH HOV YDORUV GH ; D E 'LEXL[HX GLDJUDPHV ELYDULDQWV GH ; DUUHOV TXDGUDGHV YV LR < KL KD DOJXQ RXWOLHU pQV TXH HO QwYRO GH X < L GH GLIHUHQWV WUDQVIRUPDFLRQV ORJDULWPHV GH OHV GDGHV FRUUHJLGHV VL KL KDYLD RXWOLHUV SXQWV V DFRVWL D XQD UHFWD © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H &DSw tWRO 3 U REDELOLWDW L LQIHU vQFLD H /D WHRULD GH OD SUREDELOLWDW HV OD EDVH PDWHPvWLFD GH O (VWDGwVWLFD (Q DTXHVW FDSwWRO H[SRVHP XQ w D t t EUHX UHVXP JDLUHEw HVTXHPvWLF G DOJXQHV GH OHV QRFLRQV HVVHQFLDOV G DTXHVWD WHRULD 'HVSUwV HQ H D H YHXUHP XQD SULPHUD DSOLFDFLw DO FDPS GH O (VWDGwVWLFD FRQFUHWDPHQW DO WHPD GH OD LQIHUvQFLD R t H (O QRVWUH REMHFWLX VHUv SUHVHQWDU PvWRGHV TXH HQV SHUPHWLQ GHFLGLU VL HV UDRQDEOH FUHXUH TXH XQ D H w FRQMXQW GH GDGHV UHVSRQHQ R QR D XQD FHUWD FDUDFWHUwVWLFD p[DGD SHU HQGDYDQW R Ew VL KL KD t H XQD GLIHUvQFLD VLJQLpFDWLYD R QR HQWUH GXHV FRO OHFFLRQV GH GDGHV HQ XQ DVSHFWH FRQFUHW (QV H FRQIRUPDUHP DPE SDUODU G LQWHUYDOV GH FRQpDQ|D L WHVWV G KLSvWHVLV UHIHUHQWV D HVWDGwVWLFV GH F R t SREODFLRQV DPE GLVWULEXFLw QRUPDO R c 3UREDELOLWDW (O SURFHGLPHQW WUDGLFLRQDO L SRWVHU PwV LQWX… H tWLX SHU LQWURGXLU HO FRQFHSWH GH SUREDELOLWDW HV w HO GH UHODFLRQDUOD DPE OD QRFLw GH IUHT…vQFLD UHODWLYD $L[t GLHP TXH OD SUREDELOLWDW TXH HQV R XH w VXUWL FDUD HQ OOHQ|DU XQD PRQHGD QR WUXFDGD HV F w SHUTXv WHQLP HO FRQYHQFLPHQW PwV R H H PHQ\V SUHFw tV TXH VL OOHQFHP PROWV FRSV DTXHOOD PRQHGD OD PHLWDW VL ID QR ID GH OHV YHJDGHV HQV VRUWLUv FDUD L O DOWUD PHLWDW VHUDQ FUHXV $UD Ew VL LQWHQWHP GRQDU VXEVWvQFLD PDWHPvWLFD D H D D D DTXHVWD LGHD HQV WUREHP DPE GLpFXOWDWV PROW VHULRVHV ' XQD EDQGD KL LQWHUYw XQ SURFwV GH H H SDV DO Ow tPLW DL[v GH R ?WLUDU PROWV FRSV OD PRQHGD TXH QR OOLJD DPE HO FRQFHSWH PDWHPv DWLF GH Ow tPLW TXDQWV FRSV KDXUtHP GH WLUDU OD PRQHGD SHU HVWDU VHJXUV GH WUHXUH SHU H[HPSOH HQWUH w XQ L XQ GH FDUHV" $OWUDPHQW DTXHVW Pv HWRGH QR IXQFLRQDUv GDYDQW GH WRW WLSXV GH D VLWXDFLRQV SHU H[HPSOH FRP HQV KR IDUtHP SHU FDOFXODU OD SUREDELOLWDW TXH OD SULPHUD SHUVRQD w TXH HQV SDUOL GHVSUwV G KDYHU OOHJLW DTXHVW SDUvJUDI SHVL SUHFLVDPHQW HQWUH H D L NJ" 'HV G XQ SXQW GH YLVWD PDWHPvWLF OD T…HVWLw YD TXHGDU UHVROWD DPE O DQRPHQDGD D X R LRPvWLFD GH OD SUREDELOLWDW GHJXGD EvVLFDPHQW D .ROPRJRURY D D WHRULD D[ &RP TXH XQ WUDFWDPHQW FRPSOHW H[LJHL[ XQD EDVH QRWDEOH G vOJHEUD DEVWUDFWD DTXw HQ GRQDUHP QRPwV XQD YHUVLw PROW VLPSOLI D t H R FDGD SHU D XQD H[SRVLFLw FRPSOHWD SRGHX FRQVXOWDU SHU H[HPSOH >@ R >@ R 6HPSUH TXH SDUOHP GH SUREDELOLWDW KHP GH SHQVDU TXH HQV UHIHULP DOV SRVVLEOHV UHVXOWDWV G XQ FHUW SURFwV G XQ H H[SHULPHQW HQV SUHJXQWHP TXLQV G DTXHVWV SRVVLEOHV UHVXOWDWV HV PwV IvFLO TXH w H D V HVGHYLQJXLQ R TXDQWV FRSV SRGHP HVSHUDU TXH VH Q SURGXHL[L XQ GH FRQFUHW TXDQ DQHP UHSHWLQW © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD O H[SHULPHQW VHQVH PRGLpFDU OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV HWF GH SUREDELOLWDW wV OD GH O H /D SULPHUD GHpQLFLw GH OD WHRULD R HVSDL PRVWUDO GH O H[SHULPHQW TXH GHQRWDUHP SHU n L TXH UHSUHVHQWD HO FRQMXQW GH WRWV HOV SRVVLEOHV UHVXOWDWV GH O H[SHULPHQW TXH DQRPHQDUHP HVGHYHQLPHQWV 8Q FRS GHpQLW O HVSDL PRVWUDO LQWURGX… tP HO FRQFHSWH GH SUREDELOLWDW FRP HO G XQD DSOLFDFLw TXH R ID FRUUHVSRQGUH D FDGD HVGHYHQLPHQW XQ QRPEUH FRPSUv HQWUH L $TXHVWD DSOLFDFLw KD GH HV R FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV VHJ… XHQWV s s 3 n VL $ ? % 3URE GH O HVGHYHQLPHQW VHJXU L 3 $ > % 3 $ 3 % 3URE UHXQLw G LQFRPSDWLEOHV R $TXHVWHV OOHLV WDQ VHQ]LOOHV V DQRPHQHQ HOV D[LRPHV GH OD WHRULD GH SUREDELOLWDWV ' HOOHV VH Q GHVSUHQHQ XQ VHJXLW GH SURSLHWDWV HVVHQFLDOV SHU DOV Fv DOFXOV HQ FDVRV FRQFUHWV (Q FLWDUHP QRPwV H XQ SDUHOO TXH SRGHX GHPRVWUDU YRVDOWUHV PDWHL[RV R Ew PLUDU D OD ELEOLRJUDpD H 3URSLHWDW 3URSLHWDW 3 $ 3 $ F > % b 3 $ 3URE GHO FRPSOHPHQWDUL 3 $ 3 % b 3 $ ? % 3URE GH OD UHXQLw R 3HU HQWHQGUH OD VHJRQD SURSLHWDW SRVHP SHU FDV SRGHP SHQVDU HQ O H[HPSOH VHJ… XHQW EDUUHJHP WRWHV OHV SHFHV G XQ MRF GH GvPLQR GDPXQW OD WDXOD HO SULPHU MXJDGRU Q KD DJDIDGD XQD D O DW]DU R L OL KD VRUWLW HO GREOH KD VRUWLW HO WRFD HO WRUQ D QRVDOWUHV M HO VHJRQ MXJDGRU KD WUHW HO L O KD FRO ORFDGD wV FODU HO TXDUW KD HVWDW GH VRUW L KD WUHW HO H 4XLQHV SRVVLELOLWDWV WHQLP G DJDIDU XQD SH| TXH HV SXJXL FRO ORFDU" FD c M L SHU WDQW KD SDVVDW DO WHUFHU OL L DUD HQV M &RP TXH HQ SULQFLSL KHP GH FUHXUH TXH WRWHV WHQHQ OD PDWHL[D SUREDELOLWDW GH VHU HVFROOLGHV FDOFXODUHP DTXHVWD SUREDELOLWDW FRP D TXRFLHQW GHOV c FDVRV IDYRUDEOHV SHOV FDVRV SRVVLEOHV HQ DTXHVW FDV KDXUw tHP GH WULDU G HQWUH OHV pW[HV TXH TXHGHQ D OD WDXOD DOJXQD GH OHV VHJ… XHQWV          L OD SUREDELOLWDW wV SHU WDQW H  L  6wQ GRQFV R FDVRV IDYRUDEOHV GH SRVVLEOHV MMMMMMMMM M 7DPEw KR SRGUtHP SHQVDU G XQD DOWUD PDQHUD SHU XQ FDQWw SRGHP WUHXUH XQD pW[D TXH WLQJXL H w R XQ L DL[v RFRUUHUv VL HQFHUWHP XQD GH OHV FLQF pW[HV DPE TXH TXHGHQ WDPEw SRGHP WULDU R D H XQD pW[D DPE HO VwQ R GH OHV SRVVLEOHV HOHFFLRQV 6HPEOD GRQFV TXH OD SUREDELOLWDW GH SRGHU MXJDU OD SH|D TXH WULHP V REWLQGULD DOWUH FRS SHU OD Iw F RUPXOD DQWHULRU GH OD VXPD    SHUv KDXUtHP FRPvV O HTXLYRFDFLw GH FRPSWDU GRV FRSV HO  $L[t GRQFV R w H R w      'RQFV Ew DL[v H R HO UHVXOWDW FRUUHFWH V REWw GH O RSHUDFLw H R b M © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H wV SUHFLVDPHQW HO TXH HQV GLX OD SURSLHWDW VL WUDGXtP H … DPE XQ  % FRP ?WULDUQH XQD DPE XQ $ FRP O HVGHYHQLPHQW ?WULDU XQD pW[D % wV ?WUHXUH HO H    L SHU WDQW $ ? M )L[HXYRV TXH D O H[HPSOH KHP IHW VHUYLU UHSHWLGDPHQW TXH TXDQ SRGHP UHSDUWLU O HVSDL PRVWUDO HQ XQD FRO OHFFLw pQLWD G HVGHYHQLPHQWV GH PDQHUD TXH WRWV WHQHQ OD PDWHL[D SUREDELOLWDW L R VHPSUH Q KD G RFwUUHU DOJXQ DOHVKRUHV SRGHP REWHQLU OD SUREDELOLWDW GH TXDOVHYRO UHVXOWDW FRP R HO TXRFLHQW HQWUH HO QRPEUH G DTXHOOV HVGHYHQLPHQWV TXH Vw ?IDYRUDEOHV DO UHVXOWDW SHO QRPEUH RQ WRWDO G HVGHYHQLPHQWV TXH KL KD D OD FRO OHFFLw R c c 8QD DOWUD QRFLw LPSRUWDQW wV OD GH R H SUREDELOLWDW FRQGLFLRQDGD VL SHO TXH VLJXL WHQLP MD XQD LQIRUPDFLw SDUFLDO VREUH HO UHVXOWDW G XQ H[SHULPHQW DL[v HQV HQ PRGLpFD OHV FRQGLFLRQV VL R R DEDQV TXH PLUHP HQV GLXHQ TXH HQ WLUDU XQ GDX KD VRUWLW XQ QRPEUH GLIHUHQW GH wV FODU TXH H HO FRQMXQW GH SRVVLEOHV UHVXOWDWV KD TXHGDW PRGLpFDW ^DUv QRPwV Q KL KD D H SHU WDQW WDPEw HO FvOFXO GH SUREDELOLWDWV 3DUODUHP GRQFV GH H D $ GH SRVVLELOLWDWV^ L FRQGLFLRQDGD D % R DO IHW TXH V KDJL HVGHYLQJXW OD SUREDELOLWDW GH O HVGHYHQLPHQW 3 $ % FDOFXODUHP VHPSUH TXH 3 % % KR HVFULXUHP FRP DPE OD IwUPXOD R M L KR 3 $ % M 3 $ ? % 3 % I I 3HU H[HPSOH 3 $ QR KD VRUWLW XQ  WUHXUH XQ J ^ TXH wV H J TXH YDO  I WUHXUH XQ QwPHUR HVWULFWDPHQW PwV JUDQ TXH  X H  V REWw GH GLYLGLU OD SUREDELOLWDW GH OD LQWHUVHFFLw ^wV D GLU H R H  J FRQGLFLRQDGD D % SHU OD GH OD FRQGLFLw TXH YDO R 3RW SDVVDU TXH OD FRQGLFLw HQ T…HVWLw QR PRGLpTXL HO UHVXOWDW R X R DL[w HQFDUD TXH HQV GLJXLQ t TXH KD VRUWLW XQ QRPEUH SDUHOO OD SUREDELOLWDW TXH IRV XQD [LIUD HVWULFWDPHQW Pw JUDQ TXH HV VHJXHL[ HVVHQW  4XDQ SDVVD DL[v TXH 3 $ % R 3 $ 3 % HV GLX TXH HOV GRV HVGHYHQLPHQWV VwQ R c M 3 $ R HTXLYDOHQWPHQW TXH 3 $ LQGHSHQGHQWV WHRUHPD GH %D\HV ? % 8Q DOWUH UHVXOWDW HOHPHQWDO GH OD WHRULD GH SUREDELOLWDW HV HO w LQYHUWLU HOV SDSHUV GH 3 % $ L % TXH SHUPHW 3 $ L HQ OD IwUPXOD GH OD SUREDELOLWDW FRQGLFLRQDGD VL R 3 $ % M 3 % $ 3 $ 3 % M  9DULDEOHV DOHDWvULHV R 3HU IHU HVWXGLV HVWDGw tVWLFV HQV FRQYLQGUv GLVSRVDU GH D D GLU XQD PHQD GH FRO OHFFLw GH SDWURQV GH PDQHUD TXH VL VDEHP D TXLQ G DTXHVWV SDWURQV HQ R FRQFUHW V DGLX HO QRVWUH SUREOHPD VHQ]LOODPHQW SXJXHP FRQVXOWDU OD ?pW[D FRUUHVSRQHQW SHU WDO c PRGHOV w GH GLVWULEXFLw GH SUREDELOLWDW (V R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD GH UHDOLW]DU HOV FvOFXOV GH SUREDELOLWDW TXH QHFHVVLWHP 3HU FRQVWUXLU DTXHVWV PRGHOV QHFHVVLWHP D HQ SULPHU OORF HO FRQFHSWH GH YDULDEOH DOHDWvULD R TXH UHSUHVHQWD XQD PDQHUD GH SRVDU HWLTXHWHV QXPvULTXHV D FDGD SRVVLEOH UHVXOWDW GH O H[SHULPHQW TXH HQV RFXSD H 9DULDEOH DOHDWvULD R ;n b # 3HU H[HPSOH VL O H[SHULPHQW WUDFWD GH YHXUH TXDQW Gw RQD OD VXPD GHOV SXQWV TXH V REWHQHQ WLUDQW GRV FRSV XQ GDX SRGUtHP GHpQLU GH PDQHUD HYLGHQW XQD YDULDEOH DOHDWv w RULD DVVRFLDQW D FDGD UHVXOWDW GH O H[SHULvQFLD HO YDORU REWLQJXW VXPDQW HOV SXQWV GH OHV GXHV WLUDGHV ^SHUv p[HPQRV H R TXH QR wV O w QLFD DOWHUQDWLYD^ H X 6HJRQV FRP VLJXL OD LPDWJH GH O DSOLFDFLw GLVWLQJLUHP GRV WLSXV GH YDULDEOHV DOHDWv R RULHV TXDQ OD LPDWJH GH ; wV XQ FRQMXQW pQLW R QXPHUDEOH L H XQ LQWHUYDO XQD VHPLUHFWD R WRW # FRQWwQXHV t GLVFUHWHV ; wV H TXDQ OD LPDWJH GH (Q WRW FDV XQ FRS KHP FRQVWUX… OD YDULDEOH OD SUHJXQWD EvVLFD TXH HQV IDUHP VHUv OD VHJ…HQW tW D D X GRQDW TXDOVHYRO YDORU D PwV SHWLW R LJXDO TXH H TXLQD wV OD SUREDELOLWDW TXH OD YDULDEOH DOHDWv H RULD SUHQJXL XQ YDORU 'HVLJQDUHP DTXHVW YDORU SHU 3 ; D L FRUUHVSRQ D FHUFDU OD ID D" # SUREDELOLWDW GH O HVGHYHQLPHQW IRUPDW SHU WRWV DTXHOOV UHVXOWDWV GH O H[SHULPHQW DOV TXDOV ; FRUUHVSRQGUH XQ QRPEUH PwV SHWLW R LJXDO TXH H D x 6L DGPHWHP TXH SHU WRWHV OHV YDULDEOHV TXH HQV LQWHUHVVDUDQ DTXHVWD SUHJXQWD Ww XQD UHVSRVWD FRQFUHWD SRGUHP FRQVWUXLU DL[w XQD DSOLFDFLw H t R TXH DQRPHQDUHP IXQFLw GH GLVWULEXFLw R R ; # D ) b > @ 3 ; D x ^ w 'LVW U LEXF LR GH SU REDELO LW DW v D O HV YDU LDEO HV DO HDW RU LHV GLVF U HW HV 4XDQ ; wV GLVFUHWD WLQGUHP TXH OD 3 ; H SHU D DTXHOOV [ [ QRPwV VHUv GLIHUHQW GH ]HUR SHU D XQ QRPEUH H D ; $OHVKRUHV Ww H pQLW R QXPHUDEOH GH YDORUV TXH SHUWDQ\LQ D OD LPDWJH GH VHQWLW TXH SODQWHJHP DTXHVW WLSXV GH T… XHVWLw L DL[v HQV SRUWD D GHpQLU OD R R IXQFLw GH GHQVLWDW R &DV ; YDULDEOH DOHDWvULD GLVFUHWD R )XQFLw GH 'HQVLWDW I R ; # [ 3URSLHWDW 3URSLHWDW ) ![# I; [ 3 ! [N D I ; [ ; D b > @ 3 ; [ n © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H /D JUvpFD GH I D ; HQ HO FDV GLVFUHW VHUv GRQFV OOHYDW G XQD TXDQWLWDW FRP D PROW QXPHUDEOH D GH SXQWV RQ SUHQGUv XQ YDORU FRPSUwV HQWUH L /D IXQFLw GH GLVWULEXFLw VHUv DUD XQD IXQFLw D H R R D R ?GH JUDRQV FRPHQ|DUv DPE YDORU F D TXDQ DUULEHP D [ HO PwV SHWLW GHOV SXQWV GHO FRQMXQW H [ VHJXLUv HQ DTXHVW QLYHOO D , PDWJH ; SXMDUv HO SULPHU JUDw G XQD DO|DGD LJXDO D OD 3 ; D R F pQV DUULEDU DO VHJ…HQW SXQW GH , PDWJH ; X DVVROLU HO PwV JUDQ GHOV SXQWV GH H RQ SXMDUv XQ DOWUH JUDw L DL[w VXFFHVVLYDPHQW pQV D R t D SDUWLU GHO TXDO YDOGUv MD VHPSUH D YG , PDWJH ;  )LJ )LJ )XQFLw GH GLVWULEXFLw HVTXHUUD L GH GHQVLWDW G XQD YDULDEOH GLVFUHWD R R ^ w 'LVW U LEXF LR GH SU REDELO LW DW v D O HV YDU LDEO HV DO HDW RU LHV F RQW w tQXHV 4XDQ TXH ; ; wV XQD YDULDEOH FRQWw H tQXD HQ FDQYL QR Ww VHQWLW SUHJXQWDUVH TXLQD HV OD SUREDELOLWDW H w SUHQJXL XQ YDORU FRQFUHW GH IHW HQ JHQHUDO DTXHVWD SUREDELOLWDW YDOGUv  +R SRGHP D FP GH OODUJ GH IHW HQWHQGUH DPE O H[HPSOH VHJ… XHQW TXDQ PHVXUHP XQD SH|D L GLHP TXH ID F QR YROHP GLU TXH PHVXUL H[DFWDPHQW DL[v SHUTXv QR VRP FDSD|RV GH FDOFXODUKR DPE SUHFLVLw R H F R LQpQLWD 6L O KHP PHVXUDGD DPE XQ LQVWUXPHQW TXH VROV DUULED D GLVWLQJLU pQV DOV PLO Ow tPHWUHV DOOv TXH UHDOPHQW YROHP GLU TXDQ DpUPHP TXH ID R L FP HV TXH Ww XQD OODUJDGD FRPSUHVD HQWUH w H SUHQJXL YDORUV c FP 3HU WDQW DUD HQV LQWHUHVVDUHP SHU OD SUREDELOLWDW TXH ; G XQ LQWHUYDO GLQV (QV RFXSDUHP QRPwV GHOV FDVRV HQ TXv DTXHVWD SUREDELOLWDW HV SXJXL FDOFXODU H H OD VHJXLUHP D SDUWLU GH O vUHD TXH OLPLWD XQD FHUWD IXQFLw SHU VREUH GH O LQWHUYDO HQ T… D R XHVWLw R DQRPHQDQW IXQFLw GH GHQVLWDW L GLUHP TXH ; R wV H DEVROXWDPHQW FRQWwQXD t © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD &DV ; YDULDEOH DOHDWvULD DEVROXWDPHQW FRQWw R tQXD )XQFLw GH 'HQVLWDW I R = ; # b #  WDO TXH # D ) ; D =D > I ; [ G[ 3URSLHWDW > I 3URSLHWDW 3 D x xb ; E ; [ G[ 3 D ; E c =E D I ; [ G[ 3RGHP SHQVDU GRQFV TXH OD IXQFLw GH GHQVLWDW Ww HQ HO FDV TXH ; R H VLJXL DEVROXWDPHQW FRQWw tQXD XQD JUvpFD FRQWw D tQXD VHPSUH SRVLWLYD L TXH WDQFD DPE O HL[ KRULW]RQWDO XQD DUHD WRWDO LJXDO D v YG )LJ  /D IXQFLw GH GLVWULEXFLw VHUv XQD IXQFLw FRQWw R R D R tQXD L FUHL[HQW GH pQV D TXH HQ FDGD SXQW D YDOGUv WDQW FRP O vUHD TXH KL KD HQWUH OD JUvpFD GH I D D D GHV GH PHQ\V LQpQLW L pQV DO SXQW D ; L O HL[ KRULW]RQWDO /D IXQFLw GH GHQVLWDW MXJD HO PDWHL[ SDSHU SHU D YDULDEOHV DOHDWv R RULHV TXH O KLVWRJUDPD SHU D XQ FRQMXQW GH GDGHV 'H IHW SRGHP SDVVDU GH O XQ D O DOWUH GH OD PDQHUD VHJ… XHQW VL HVWXGLHP XQD FDUDFWHUw tVWLFD GH FHUWD SREODFLw OD FDUDFWHUtVWLFD TXH PHVXUDUHP DPE OD YDULDEOH ; SULPHU R w SRGHP REVHUYDUOD HQ XQV TXDQWV HOHPHQWV GH OD SREODFLw L GLEXL[DU O KLVWRJUDPD GH IUHT…HQFLHV R Xv UHODWLYHV FRUUHVSRQHQW GHVSUwV SRGHP DJDIDU XQD PRVWUD DPE PwV HOHPHQWV L WRUQDU D GLEXL[DU H H O KLVWRJUDPD L DL[t VXFFHVVLYDPHQW w &RP PwV HOHPHQWV FRQVLGHUDUHP PwV FODVVHV L PwV HVWUHWHV Ww O KLVWRJUDPD GH PDQHUD TXH H H H H D PHVXUD TXH WHQGLP D FRQVLGHUDU XQD LQpQLWDW G HOHPHQWV HO GLEXL[ V DFRVWD FDGD FRS Pw DO HV SHUpO G XQD FHUWD FRUED GRQFV Ew DTXHVWD FRUED FRUUHJLQWQH O HVFDOD SHU WDO TXH WDQTXL XQD H D vUHD LJXDO D VHULD SUHFLVDPHQW OD JUvpFD GH OD IXQFLw GH GHQVLWDW GH ; D R YG )LJ  ^ v v (VSHU DQ| D L YDU LDQF LD GH YDU LDEO HV DO HDW RU LHV F 7DPEw SRGHP WUDGXLU HOV HVWDGw H tVWLFV TXH FRQVLGHUvYHP SHU D FRQMXQWV GH GDGHV DO OOHQJXDWJH GH D YDULDEOHV DOHDWvULHV (Q FRQFUHW GHQRPLQDUHP R &RP D PHVXUD GH YDULDELOLWDW FRQVLGHUDUHP OD GHpQLFLRQV VHJ… XHQWV HVSHUDQ|D ( ; DO ?YDORU PLWMv G XQD YDULDEOH F D YDULvQFLD YDU ; (V FDOFXOHQ D SDUWLU GH OHV D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H D D SDUWLU GH HOHPHQWV E GH F GH  G IX QFLw GH GHQV LWDW R )LJ +LVWRJUDPHV L IXQFLw GH GHQVLWDW R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD (VSHUDQ|D F z ( ; 9DULvQFLD D  Y DU ; ; ! ! [ # c ; != ! c; > bb c [ I [ I (; ( ; [ ; GLVFUHWD [ G[ ; FRQWw tQXD 3URSLHWDW  D E F # ; < YDULDEOHV 3URSLHWDW VL J ## ( J ; 3URSLHWDW YDU ; ( ; ; ! b c [ # !=  > bc b ( ; ( D; E< F J [ I D ( ; E ( < F ; GLVFUHWD ; [ ; [ G[ J [ I ; FRQWw tQXD  $OJXQV PRGHOV GH GLVWULEXFLw GH SUREDELOLWDW R ' H[HPSOHV GH YDULDEOHV DOHDWvULHV Q KL KD PROWV SHUv HQ (VWDGtVWLFD Q KL KD XQV TXDQWV TXH R R w V XWLOLW]HQ UHSHWLGDPHQW L TXH DUD GHWDOODUHP ^ %LQRP LDO %LQ Q S /D GLVWULEXFLw ELQRPLDO wV GH WLSXV GLVFUHW L HVWv FDUDFWHULW]DGD SHUTXv HV UHSHWHL[ R H D H Q YHJDGHV XQ FHUW H[SHULPHQW HOV UHVXOWDWV GHO TXDO HV FODVVLpTXHQ HQ QRPw HV GXHV FDWH JRULHV GLJXHPQH $ UHVXOWDW VLJXL GH $ HQ L % $ PwV FDO TXH OD SUREDELOLWDW TXH HQ TXDOVHYRO UHSHWLFLw HO H R $OHVKRUHV XQD ; % LQ Q S FRQVLVWHL[ VLJXL FRQVWDQW LJXDO D S ; I 1RPEUH GH UHVXOWDWV HQ $ HQ IHU Q FRSV O H[SHULPHQW J /HV FDUDFWHUtVWLTXHV PwV LPSRUWDQWV VwQ YG >@ w H R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H vw 3 ; N Q N S N b S Q>N ( ; Q S YDU ; Q S b S 8Q H[HPSOH HO WLQGUtHP VL HQ XQ FRQWURO GH TXDOLWDW REVHUYwVVLP Q SHFHV L FRPSWwVVLP w H H TXDQWHV Q KL KD GH GHIHFWXRVHV $TXw O H[SHULPHQW VHULD t YHJDGHV OHV FDWHJRULHV $ L % FRUUHVSRQGULHQ D PLUDU XQD SH|D HO UHSHWLUw F tHP Q GHIHFWXRVHV L QR GHIHFWXRVHV L S VHULD OD SUREDELOLWDW TXH IRV GHIHFWXRVD XQD SH| TXDOVHYRO GHO ORW TXH FRQWUROHP (PSUDUw FD tHP XQ PRGHO ELQRPLDO SHU FDOFXODU OD SUREDELOLWDW G H[WUHXUH XQD PRVWUD DPE FDS R WUHV R WRWHV OHV SHFHV GHIHFWXRVHV ^ 3RLVVRQ GH SDU v DP HW U H y /D GLVWULEXFLw GH 3RLVVRQ WDPEw wV GLVFUHWD L HV SRW REWHQLU GH OD ELQRPLDO SHU XQ SURFw R HH HV GH SDV DO Ow tPLW HQ TXv Q H L S SHUv wV PDQWw FRQVWDQW HO SURGXFWH QS RH H y  7DPEw HV SRW GHpQLU D SDUWLU G XQ FHUW SURFwV HVWDEOH TXH SURGXHL[ D OODUJ WHUPLQL XQ H H QRPEUH FRQVWDQW y G HVGHYHQLPHQWV SHU XQLWDW GH PDJQLWXG WHPSV DUHD ORQJLWXG v 3HU H[HPSOH HO QRPEUH GH FRW[HV TXH DUULEHQ D XQD FDELQD GH SHDWJH G XQD DXWRSLVWD SRGUtHP SUHQGUH w y HO QRPEUH PLWMv G DUULEDGHV HQ XQ PLQXW D $ PwV FDO TXH HO H SURFwV ?QR WLQJXL PHPvULD HQ HO VHQWLW TXH FRQvL[HU TXDQWV HVGHYHQLPHQWV KL KD KDJXW H R H HQ XQ LQWHUYDO QR SHUPHW SUHGLU TXDQWV Q KL KDXUv D O LQWHUYDO VHJ…HQW D X FRQGLFLRQV XQD ; 3 RLVVRQ y HV GHpQLULD FRP (Q DTXHVWHV ; I 1RPEUH G HVGHYHQLPHQWV SHU XQLWDW GH PDJQLWXG J (Q DTXHVW FDV 3 ; N y N H>y N ( ; Y DU ; y ^ 'LVW w U LEXF LR QRU P DO R GH * DXVV 1 z /D GLVWULEXFLw QRUPDO R GH *DXVV wV FRQWLQXD L HV GHpQHL[ D SDUWLU GH OD VHYD IXQFLw GH R H R GHQVLWDW © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD I1 z [ S } > [ b z H   (V SRW FRPSURYDU TXH HOV SDUvPHWUHV z L GH OD GHpQLFLw VwQ SUHFLVDPHQW O HVSHUDQ|D L D RR F O DUUHO TXDGUDGD GH OD YDULvQFLD GH OD GLVWULEXFLw /D JUvpFD G DTXHVWD IXQFLw wV VLPvWULFD D R D RH H UHVSHFWH GH OD UHFWD SDUvPHWUH D [ z L Ww IRUPD GH FDPSDQD DPE HO Pv[LP D H D OD IXQFLw R [ z (O YDO FRQWUROD FRP wV GH SXQ[HJXGD DTXHVWD FDPSDQD H I J I1 z SUvFWLFDPHQW TXDQ HQV DOOXQ\HP PwV HQOOv GH WUHV FRSV D H D D EDQGD L EDQGD GH z YG )LJ  3HU WDQW FRP PwV SHWLWD wV OD YDULvQFLD PwV SXQ[HJXGD HV OD IXQFLw YG H H D H w R )LJ  FRKHUHQWPHQW DPE OD QRFLw GH YDULvQFLD LJXDO D GLVSHUVLw R D R )LJ )XQFLw GH GHQVLWDW G XQD QRUPDO 1  R /D PDMRULD GH IHQvPHQV DOHDWRULV UHODFLRQDWV DPE PHVXUDPHQWV HV SRGHQ PRGHODU SHU R PLWMv G DOJXQD QRUPDO 'H IHW DTXHVWD HV OD YDULDEOH DOHDWvULD TXH DSDUHL[ PwV VRYLQW D w R H FRVD TXH HV MXVWLpFD SHO WHRUHPD FHQWUDO GHO Ow tPLW TXH H[SUHVVDQWKR GH PDQHUD SRF ULJRURVD YH D GLU TXH TXDQ HQ XQ IHQRPHQ LQWHUYHQHQ PROWV LR GLIHUHQWV DVSHFWHV UHOD FLRQDWV DPE O DW]DU HO PRGHO GH GLVWULEXFLw GH SUREDELOLWDW TXH PLOORU HO GHVFULX HV XQD R w QRUPDO © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H )LJ &RPSDUDFLw G XQD QRUPDO 1  R DPE XQD QRUPDO 1  $TXHVWD GLVWULEXFLw Ww HQFDUD O DYDQWDWJH GH FRPSOLU XQ VHJXLW GH SURSLHWDWV TXH OD IDQ RH HVSHFLDOPHQW DWUDFWLYD SHU H[HPSOH TXH XQD FRPELQDFLw OLQHDO GH GLIHUHQWV QRUPDOV LQ R GHSHQGHQWV WDPEw wV XQD QRUPDO (Q SDUWLFXODU Q KL KD XQD TXH IDFLOLWD H[WUHPDGDPHQW HH HOV FvOFXOV D 3URSLHWDW ; 6L ; wV XQD 1 z  DOHVKRUHV = H b z wV XQD 1  H $L[w GRQFV Q KL KD SURX DPE FRQvL[HU FRP HV FDOFXOD OD SUREDELOLWDW GH OD QRUPDO 1  t H OD QRUPDO HVWvQGDUG $L[v QR HV SRW IHU LQWHJUDQW DQDOw D R tWLFDPHQW OD IXQFLw GH GHQVLWDW R SHUTXv QR Ww XQD SULPLWLYD TXH HV SXJXL H[SUHVVDU SHU PLWMv GH IXQFLRQV HOHPHQWDOV H H D &DOGULD GRQFV FDOFXODU OD LQWHJUDO SHU PvWRGHV QXPvULFV FRVD TXH KRP HV SRW HVWDOYLDU H H SHUTXv KL KD SURJUDPHV G RUGLQDGRU R WDXOHV TXH MD GRQHQ HO UHVXOWDW YG H H[HPSOH >@ SHU 8Q GDUUHU DVSHFWH TXH FDO UHPDUFDU HV TXH OD QRUPDO WDPEw VHUYHL[ SHU DSUR[LPDU GLV w H WULEXFLRQV ELQRPLDOV ^L GH 3RLVVRQ^ VL HQ UHSDVVHX OD Iw RUPXOD SHU DO FvOFXO GH SURED D ELOLWDWV YHXUHX TXH IvFLOPHQW SRW UHVXOWDU JDLUHEw LQDSOLFDEOH D H $L[v HV MXVWLpFD SHO MD R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD HVPHQWDW WHRUHPD FHQWUDO GHO Ow tPLW XQD Q ELQRPLDOV %LQ S %LQ Q S HV SRW H[SUHVVDU FRP D VXPD GH Q S S ! DUD Ew H (O UHVXOWDW wV SURX FRUUHFWH TXDQ H FRP TXH DSUR[LPHP XQD YDULDEOH GLVFUHWD SHU XQD TXH HV FRQWw w tQXD FDO IHU XQD SHWLWD FRUUHFFLw R b 3 b %LQ Q S E c| b 3 1 Q S S Q S b S E bc  ^ 'LVW w U LEXF LR ƒ 8QD YDULDEOH ; ƒ DPE Q JUDXV GH OOLEHUWDW HV GHpQHL[ D SDUWLU G XQD QRUPDO IRUPDOPHQW ;  R D ;   ;Q RQ ;  ;Q VwQ QRUPDOV HVWvQGDUGV LQGHSHQGHQWV SHU D YDORUV QHJDWLXV GH [ GHVSUwV SXMD VREWDGDPHQW PwV H H /D VHYD GHQVLWDW YDO VREWDGDPHQW FRP PHQ\V JUDXV GH OOLEHUWDW Ww L DFDED SHU GHFUwL[HU VXDXPHQW DOWUH FRS H H FDS D 7DPEw HVWv WDEXODGD /D VHYD HVSHUDQ|D wV LJXDO DO QRPEUH GH JUDXV GH OOLEHUWDW H D FH TXH Ww H ^ 'LVW w U LEXF LR W GH 6W XGHQW 8QD W GH 6WXGHQW DPE Q JUDXV GH OOLEHUWDW V REWw IRUPDOPHQW FRP HO TXRFLHQW G XQD H QRUPDO 1  SHU O DUUHO TXDGUDGD G XQD ƒ DPE Q JUDXV GLYLGLGD SHU Q DPEGXHV [ LQGHSHQGHQWV 7w XQD GHQVLWDW VLPvWULFD DFDPSDQDGD L DPE HO Pv[LP D H H D ^ 'LVW w U LEXF LR ) GH 6QHGHF RU ^ R GH ) LVKHU ^ 2EWLQGUHP XQD ) DPE Q Q P JUDXV GH OOLEHUWDW FRP D TXRFLHQW G XQD ƒ ƒ DPE P Q L JUDXV GLYLGLGD SHU DO QXPHUDGRU L XQD DOWUD DPE P JUDXV GLYLGLGD SHU LQGHSHQGHQW GH O DQWHULRU DO GHQRPLQDGRU G XQD ƒ /D VHYD GHQVLWDW Ww XQ DVSHFWH VHPEODQW DO H  9HFWRUV DOHDWRULV 6RYLQW WUHEDOODUHP DPE PwV G XQD FDUDFWHUw H tVWLFD DOKRUD L YROGUHP HVWDEOLU UHODFLRQV HQWUH HOOHV 3HU WDQW QR HQ WLQGUHP SURX DPE HOV PRGHOV SUREDELOw tVWLFV TXH SHUWRTXLQ D FDGDVFXQD SHU VHS DUDW SHU WUDFWDUOHV FRP XQ FRQMXQW GHV GHO SXQW GH YLVWD SUREDELOtVWLF XWLOLW]DUHP HOV YHFWRUV w a DOHDWRULV wV D GLU YHFWRUV HQ TXv FDGD FRPSRQHQW wV XQD YDULDEOH DOHDWvULD ; H H H R ;   ;Q 'H IHW SHU VLPSOLpFDU OHV FRVHV WUDFWDUHP QRPw HO FDV GH YHFWRUV DPE GXHV YDULDEOHV DOHDWv HV RULHV L IDUHP VHUYLU OD QRWDFLw ; < 3HU WUDFWDU FRP XQD XQLWDW HO YHFWRU QHFHVVLWDUHP XQD IXQFLw R R TXH HQV SHUPHWL FDOFXODU SUREDELOLWDWV HQ UHJLRQV GHO SOD HV D GLU OD SUREDELOLWDW TXH HO YHFWRU w ; < SUHQJXL YDORUV GLQV XQD UHJLw TXDOVHYRO R I; < GH FRQMXQWD L HQ HO FDV DEVROXWDPHQW FRQWLQX SRGHP LPDJLQDU OD VHYD JUv DpFD D XQD VXSHUIw tFLH DO VHPLHVSDL ] FRPSUvV HQWUH DTXHVWD VXSHUIw H tFLH L HO SOD y ' J # / DQRPHQDUHP IXQFLw GH GHQVLWDW R GH PDQHUD TXH OD SUREDELOLWDW HVPHQWDGD VLJXL LJXDO DO YROXP ] GDPXQW OD UHJLw R YG I ' # FRP )LJ  $L[w t © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H GRQFV ' ~ #  3 b ; < c == ' I; < [ \ G[G\ )LJ )XQFLw GH GHQVLWDW FRQMXQWD R $ SDUWLU GH OD GHQVLWDW FRQMXQWD HV VHQ]LOO UHFXSHUDU HO PRGHO GH GLVWULEXFLw TXH Ww FDGD YDULDEOH w R H SHU VHSDUDW OD VHYD GHQVLWDW PDUJLQDO FRP TXH < VH Q GHGXHL[ TXH I; [ > J 5 3 D ; E 3 D ; E I; < [ \ G\ L DQvORJDPHQW SHU D I< D I J ? Ib ; L (O SURFwV H < HQ VHQWLW LQYHUV QR HV SRW IHU HQ JHQHUDO QRPwV VL QR KL KD FDS PHQD GH UHODFLw HQWUH H R GLUHP TXH ;L< VwQ LQGHSHQGHQWV TXDQ I; < [ \ R I; [ c I< \  [ \ #  3HU PHVXUDU HO JUDX GH UHODFLw OLQHDO TXH KL KD HQWUH GXHV YDULDEOHV LQWURGX… R tP HOV FRQFHSWHV GH FRYDULvQFLD L FRUUHODFLw D R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD &RYDULvQFLD FRY ; < D ( jb b ; ( ; ccb b < ( < ck &RUUHODFLw ~; < R FRY ; < ; < (O SULPHU Ww O LQFRQYHQLHQW TXH GHSvQ GH OD PHQD G XQLWDWV HQ TXv H[SUHVVHP OHV YDULDEOHV VL H H H ; L < H[SUHVVHQ PHVXUHV L HV GRQHQ SULPHU HQ PHWUHV L GHVSUw HQ FHQWw HV tPHWUHV HO YDORU GH (Q FDQYL OD FRUUHODFLw QR Ww DTXHVW SUREOHPD L VHPSUH YDO HQWUH R H  OD FRYDULvQFLD FDQYLD D L 4XDQ ; L < VwQ LQGHSHQGHQWV OOXU FRUUHODFLw wV R RH SHUv HO UHVXOWDW FRQWUDUL HV IDOV R w b SHUTXv DTXHVW HVWDGw H tVWLF QRPwV PHVXUD HQ TXLQ JUDX KL KD UHODFLw GH FDLUH OLQHDO HQWUH OHV GXHV H R YDULDEOHV SHU H[HPSOH VL < TXv ~; ; H wV OD UHODFLw OLQHDO VL HO VLJQH wV SRVLWLX YRO GLU TXH TXDQ DXJPHQWD XQD YDULDEOH WDPEw KR ID H R H H O DOWUD HQ FDQYL VL wV QHJDWLX HO FUHL[HPHQW G XQD LPSOLFD GHFUHL[HPHQW GH O DOWUD (VPHQWDUHP H OHV SURSLHWDWV VHJ…HQWV X | ; HYLGHQWPHQW KL KD UHODFLw SHUv SRGHP WUREDU H[HPSOHV HQ R R  (YLGHQWPHQW FRP PwV V DFRVWD OD FRUUHODFLw HQ YDORU DEVROXW D PwV JUDQ H R H 3URSLHWDW FRY ; < 3URSLHWDW M Mx ~; < ( ; cb < ( ; c ( < 3URSLHWDW ; < 3URSLHWDW  LQGHSHQGHQWV D E F # ~; < D YDU D; E< F YDU ; E YDU <  D E FRY ; < ,QIHUvQFLD HVWDGtVWLFD PRVWUHLJ L HVWLPDGRUV H w /D LQIHUvQFLD GwQD PvWRGHV SHU GHFLGLU H R H XQ FRS DFFHSWDGHV FHUWHV SUHPLVVHV L D SDUWLU GH O REVHUYDFLw G XQD R GLYHUVHV FDUDFWHUw R tVWLTXHV HQ DOJXQV LQGLYLGXV G XQD SREODFLw VL wV HVWDGw R H tVWL FDPHQW FUH… tEOH R QR TXH HQ HO FRQMXQW GH WRWD OD SREODFLw DTXHOOD FDUDFWHUtVWLFD FRPSOHL[ XQD R w FRQGLFLw GHWHUPLQDGD 3HU H[HPSOH SRGUtHP LQWHUHVVDUQRV SHU VDEHU VL HV FHUW TXH HO FRQWLQJXW R w w HQ VXFUH G XQ GHWHUPLQDW UHIUHVF HV HO TXH HV GLX D O HWLTXHWD R Ew VL KL KD XQD GLIHUvQFLD w H H VLJQLpFDWLYD HQ HO FRQWLQJXW GH QLFRWLQD D OHV FLJDUUHWHV GH GXHV PDUTXHV GLIHUHQWV R HQFDUD SHU VL wV UDRQDEOH DpUPDU TXH OHV TXDOLpFDFLRQV pQDOV G XQD DVVLJQDWXUD FRQFUHWD VHJXHL[HQ XQD H GLVWULEXFLw GH WLSXV QRUPDO R /D SULPHUD SDUW GHO SUREOHPD FRQVLVWLUv D GLU GH TXLQD PDQHUD KHP GH WULDU XQD PRVWUD GHOV D LQGLYLGXV GH OD SREODFLw RQ REVHUYDUHP OD FDUDFWHUtVWLFD TXH HVWXGLHP GH PDQHUD TXH DUULEHP R w D UHVXOWDWV FRUUHFWHV (Q VHJRQ OORF FDOGUv DSUR[LPDU D SDUWLU GH OHV GDGHV REWLQJXGHV HQ D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H DTXHVWD PRVWUD HO YDORU H[DFWH GH OD FDUDFWHUtVWLFD GH TXv HV WUDFWL HQ HO FRQMXQW GH OD SREODFLw w H R )LQDOPHQW KDXUHP G LQWURGXLU WvFQLTXHV EDVDGHV HQ OD WHRULD GH OD SUREDELOLWDW TXH HQV SHUPHWLQ H FRQWURODU O H[DFWLWXG GH O DSUR[LPDFLw UHDOLW]DGD /D WHRULD GHO PRVWUHLJ V RFXSD GH OD SULPHUD R T… HVWLw OD WHRULD G HVWLPDGRUV GH OD VHJRQD L PvWRGHV FRP HOV LQWHUYDOV GH FRQpDQ|D R OHV X R H F SURYHV G KLSvWHVLV HV UHIHUHL[HQ D OD WHUFHUD $TXHVW GDUUHU SXQW HO GHL[DUHP SHU DOV DSDUWDWV R VHJ… HQWV X 1R HQWUDUHP HQ JDLUH GHWDOO SHU OD FRPSOH[LWDW GHO WHPD HQ OD WHRULD GHO PRVWUHLJ QL HQ OD G HVWLPDGRUV (Q HO SULPHU FDV HQV FRQIRUPDUHP DPE H[SOLFDU TXv V HQWwQ SHU PRVWUHLJ DOHDWRUL H H VLPSOH L TXLQHV FRQVHT…HQFLHV VH Q GHVSUHQHQ 3HO TXH ID DOV HVWLPDGRUV QRPw DSUR[LPDUHP Xv HV SDUvPHWUHV GH YDULDEOHV SHU D OHV TXDOV DVVXPLUHP XQD GLVWULEXFLw GH WLSXV QRUPDO D R ^ 0 RVW U HLJ DO HDW RU L VLP SO H 4XDQ PRVWUHJHP XQD SREODFLw FDO TXH D OD PRVWUD HV UHSURGXHL[LQ DPE HO Pv R D[LP GH pGHOLWDW OHV FDUDFWHUw tVWLTXHV GH OD SREODFLw $L[v YRO GLU TXH HQ WULDU HOV HOHPHQWV GH OD PRVWUD QR SRGHP R R HVWDEOLU SUHIHUvQFLHV SHU DOJXQV R DOWUHV LQGLYLGXV GH OD SREODFLw D O H[HPSOH GH OHV TXDOLpFDFLRQV H R QR WLQGULD VHQWLW TXH QRPwV WULwVVLP HVWXGLDQWV UHSHWLGRUV R TXH KDJXHVVLQ HVWXGLDW )3 3HU H H WDQW HQ HO PRVWUHLJ DOHDWRUL VLPSOH V H[LJHL[ TXH WRWV HOV HOHPHQWV GH OD SREODFLw WLQJXLQ OD R PDWHL[D SUREDELOLWDW GH VHU HVFROOLWV SHU IRUPDU SDUW G XQD PRVWUD $ PwV D PwV OD SREODFLw H H R XQ RE MHFWH G HVWXGL KD GH VHU VHPSUH OD PDWHL[D SHU WDQW FDO IHU XQ PRVWUHLJ DPE UHSRVLFLw R FRS VDEHP HO YDORU TXH KD SUHV DOOv TXH REVHUYHP HQ XQ HOHPHQW FRQFUHW DTXHVW HOHPHQW KD R GH UHWRUQDU D OD SREODFLw L KD GH SRGHU WRUQDU D VHU WULDW SHU IRUPDU SDUW GH OD PRVWUD $L[v R R wV LUUHOOHYDQW VL OD SREODFLw Ww PROWV HOHPHQWV SHUv SRW DIHFWDU HOV UHVXOWDWV VL WUHEDOOHP DPE H RH R SREODFLRQV GH GLPHQVLw UHGX… R tGD LPDJLQHP TXH HQ XQ H[DPHQ HV SUHJXQWD XQ WHPD GH WHRULD L SHU GHFLGLU TXLQ HV WUHXHQ GXHV pW[HV G XQD XUQD HQ TXv Q KL KD WDQWHV FRP WHPHV ^FDGDVFXQD H GXX HO QRP G XQ WHPD^ L VH Q KD G H[SOLFDU XQ D HVFROOLU G HQWUH HOV GRV TXH VXUWLQ 6L KL KD WHPHV L Q KHP HVWXGLDW TXDQ WUHLHP OD SULPHUD pW[D WHQLP XQD SUREDELOLWDW GHO G HQFHUWDU XQD GH OHV OOL|RQV TXH VDEHP VL UHWRUQHP OD pW[D D O XUQD DEDQV GH WULDU OD VHJRQD F pW[D OD SUREDELOLWDW TXH DTXHVWD FRUUHVSRQJXL D XQ WHPD HVWXGLDW FRQWLQXDUv HVVHQW OD PDWHL[D D HQ FDQYL VL V DJDID OD VHJRQD pW[D VHQVH KDYHU UHWRUQDW OD SULPHUD FRUUHVSRQGUv D XQ WHPD D FRQHJXW DPE SUREDELOLWDW  VL OD SULPHUD HUD G XQ TXH QR HQV KDYw tHP PLUDW ^GHOV TXH KHP HVWXGLDW^ SHUv DPE SUREDELOLWDW R WHPHV TXH TXHGHQ HQFDUD KL VwQ WRWV HOV R VL HO SULPHU HUD GHOV TXH KDYtHP HVWXGLDW w  ^ (VW LP w DGRU V HVW DGtVW LF V P RVW U DO V $QRPHQHP ; OD YDULDEOH DOHDWvULD TXH GHVFULX OD GLVWULEXFLw GH SUREDELOLWDW HQ HO FRQMXQW GH R R OD SREODFLw GH OD FDUDFWHUtVWLFD TXH HVWXGLHP &RP KHP LQGLFDW HQV p[DUHP QRPw HQ HO FDV HQ R w HV TXv ; H wV XQD QRUPDO 1 z  H ^z L HQ SULQFLSL VwQ YDORUV TXH GHVFRQHL[HP^ 6XSRVHP R L DQRPHQHP [  [Q M M TXH DQHP FRQVLGHUDQW GLIHUHQWV PRVWUHV WRWHV GH GLPHQVLw Q R YDORUV QXPvULFV TXH KHP REVHUYDW HQ OD PRVWUD TXH ID M H DOHDWvULHV R ;  ;Q OD YDULDEOH ;N 'H IHW KHP FRQVWUX… tW I FRUUHVSRQ D O DSOLFDFLw TXH D O H[SHULPHQW R PRVWUD L HQV p[HP HQ HO N vVVLP HOHPHQW G DTXHVWD PRVWUD H J OL DVVRFLD HO YDORU TXH KD SUHV HQ I Q YDULDEOHV J HOV ?WULHP XQD © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD DTXHOO HOHPHQW OD FDUDFWHUtVWLFD TXH HVWHP REVHUYDQW 'RQFV Ew VL HO PRVWUHLJ FRPSOHL[ OHV GXHV w H FRQGLFLRQV TXH KHP HVPHQWDW WHQLP TXH 3URSLHWDW /HV YDULDEOHV ;M VwQ LQGHSHQGHQWV L R 3URSLHWDW &DGD YDULDEOH ;M wV WDPEw XQD 1 z  H H w (V D GLU WRWHV KHUHWHQ OD PDWHL[D GLVWULEXFLw TXH KL KD HQ HO FRQMXQW GH OD SREODFLw R R $L[v R SHUPHWUv LQWURGXLU WvFQLTXHV SUREDELOw D H tVWLTXHV SHU DO TXH HV GHGXHL[L D SDUWLU GH OHV PRVWUHV (O VHJRQ SDV FRP KHP H[SOLFDW Ww SHU REMHFWH DSUR[LPDU DOJXQ GHOV SDUv H DPHWUHV TXH GHVFRQHL[HP D SDUWLU G DOJXQD TXDQWLWDW FDOFXODGD DPE HOV YDORUV GH OD PRVWUD SHU HVWLPDU HO YDORU GH O HVSHUDQ|D F z GH OD YDULDEOH QRUPDO ; [   [Q &RPHQ|DUHP F &RP TXH DPE TXv WUDFWHP H I J O HVSHUDQ|D G XQD YDULDEOH DOHDWvULD wV HO VHX YDORU FHQWUDO VHPEOD XQD RSFLw SURX UDRQDEOH TXH F R H R O DSUR[LPHP SHU OD PLWMDQD GH OD PRVWUD OD PLWMDQD PRVWUDO [ Q Q N TXH HVFROOLP XQD PRVWUD REWHQLP XQ YDORU SHU D OD PLWMDQD PRVWUDO SHU WDQW VL DQHP UHSHWLQW O H[SHULPHQW FRQVWUX… tP UHDOPHQW XQD YDULDEOH DOHDWvULD R ;N ; Q Q N wV VHJRQV KHP YLVW XQD 1 z L OD FRPELQDFLw OLQHDO GH QRUPDOV LQGHSHQGHQWV WDPEw Ww H R HH wV XQD QRUPDO $ SDUWLU GH OHV SURSLHWDWV GH O HVSHUDQ| H FD c3 c3 [N &DGD FRS ;N &RP TXH FDGD DTXHVWD GLVWULEXFLw HQ GHGX… R tP TXH ; L OD YDULvQFLD WHQLP TXH D ( ; Q Q ; Q N ( ;N Q ; Q N z z YDU ; ; Q N  YDU ;N Q ; Q N    Q w (V D GLU KHP YLVW TXH 3URSLHWDW /D PLWMDQD PRVWUDO Ww GLVWULEXFLw QRUPDO 1 H R b z Sc Q $ OD )LJ WHQLX XQD LO OXVWUDFLw G DOOv TXH VLJQLpFD DTXHVWD SURSLHWDW HQ SULPHU OORF KHP R R UHSUHVHQWDW O KLVWRJUDPD GHOV YDORUV REWLQJXWV SHU DO YXLWv HOHPHQW GH PRVWUHV GH GLPHQVLw H R G XQD SREODFLw GLVWULEX… R tGD G DFRUG DPE XQD 1  OD IXQFLw GH GHQVLWDW GH OD TXDO R c © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H )LJ D GLV WULEX FLw D OD SREODFLw E R R /D PLWMDQD PRVWUDO GLV WULEX FLw GH OD PLWMDQD GH OHV R PRV WUHV © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD DSDUHL[ HQ VREUHLPSUHVVLw L HQ VHJRQ OORF O KLVWRJUDPD GHOV YDORUV GH OHV PLWMDQHV PRVWUDOV GH R FDGDVFXQD G DTXHVWHV PRVWUHV MXQW DPE OD IXQFLw GH GHQVLWDW G XQD 1  R 'H SDVVDGD p[HPQRV TXH SHU DSUR[LPDU HO YDORU GH z ; KHP FRQVWUX… XQD YDULDEOH DOHDWvULD tW R 7vFQLFDPHQW DL[v V H[SUHVVD H R TXH Ww SHU HVSHUDQ|D SUHFLVDPHQW DOOv TXH YROHP HVWLPDU H F R ; wV XQ HVWLPDGRU FHQWUDW R VHQVH ELDL[ GH H z GLHQW TXH $TXHVWD wV XQD GH OHV SURSLHWDWV H TXH SRW WHQLU XQ HVWLPDGRU SHUv Q KL KD IRU|D PwV $TXw QR HQWUDUHP D GLVFXWLUOHV QL WDPSRF R F H t GHWDOODUHP TXLQV FULWHULV VHJXLP D O KRUD G HVFROOLU XQ R DOWUH HVWLPDGRU PwV GHWDOOV SRGHX FRQVXOWDU >@ H 6L HQ YROHX FRQv HL[HU $PE WRW HO UHVXOWDW DQWHULRU QR HV WRWDOPHQW VDWLVIDFWRUL w SHUTXv HQ OD GLVWULEXFLw GH OD PLWMDQD QRUPDO WDPEw KL LQWHUYw D PwV GH H R H H H TXH VHJXUDPHQW WDPSRF FRQHL[HP 6 $L[t GRQFV QHFHVVLWHP XQ HVWLPDGRU GH OD YDULv w DQFLD / HOHFFLw VHUv OD YDULvQFLD PRVWUDO R D D Q > R VHQ]LOO GHGXLU OD GLVWULEXFLw GH 6 WDQPDWHL[ FRP TXH HQ OD VHYD GHpQLFLw LQWHUYHQHQ YDULDEOHV R QRUPDOV HOHYDGHV DO TXDGUDW QR HQV KD G HVWUDQ\DU TXH HO UHVXOWDW WLQJXL UHODFLw DPE OD ƒ (Q R FRQFUHW  c3 z HO SDUvPHWUH D Q N ;N b ;  (Q DTXHVW FDV QR HV WDQ w 3URSLHWDW Q /D YDULDEOH b  6  Ww GLVWULEXFLw ƒ H R DPE Q b JUDXV GH OOLEHUWDW &RP TXH O HVSHUDQ|D G XQD ƒ F IvFLOPHQW TXH ( 6 D O H[SUHVVLw DPE R Q wV LJXDO DOV VHXV JUDXV GH OOLEHUWDW G DTXHVWD SURSLHWDW HV GHGXHL[ H &RPELQDQW HOV GRV GDUUHUV UHVXOWDWV SRGHP WUREDU XQD QRYD GLVWULEXFLw TXH LQYROXFUD R QRPwV XQ SDUvPHWUH GHVFRQHJXW H D z b  L SHU WDQW wV WDPEw XQ HVWLPDGRU FHQWUDW G DTXw TXH V KDJL HPSUDW H H t FRP G HQWUDGD VHPEODULD PwV OvJLF H R ; L DO GHQRPLQDGRU L QR SDV DPE Q ; 6 b S ; z Q Ub Q b S z Q 6 Q b   Ww SHU WDQW UHFRUGHXQH OD GHpQLFLw OD GLVWULEXFLw G XQ H R R OOLEHUWDW W GH 6WXGHQW DPE Q b JUDXV GH 8Q DOWUH REMHFWLX TXH HQV SODQWHMDUHP VHUv OD FRPSDUDFLw GH GXHV SREODFLRQV HQ TXv KL KD D R H GLVWULEXFLRQV 1 z; ; L 1 z< < UHVSHFWLYDPHQW (Q FRQFUHW YROGUHP GLVFXWLU VL OHV HVSHUDQFHV LR YDULvQFLHV UHVSHFWLYHV VwQ LJXDOV D R 3HU WDO G REWHQLU GLVWULEXFLRQV GH UHIHUv HQFLD FRQHJXGHV O HVWLPDFLw V KD GH IHU GH OD GLIHUvQFLD GH OHV HVSHUDQFHV L HQ FDQYL GHO TXRFLHQW R H GH OHV YDULvQFLHV $ PwV OD GLVWULEXFLw GH O HVWLPDGRU GH D H R z; z< ; < QDWXUDOPHQW HV w GLIHUHQW VHJRQV VL SRGHP DVVXPLU TXH OHV YDULv DQFLHV VwQ LJXDOV R QR R b b © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H $OV TXDGUHV VHJ…HQWV WHQLX HO UHVXP GHOV HVWLPDGRUV L OHV GLVWULEXFLRQV GH UHIHUv X HQFLD TXH IDUHP VHUYLU 3DUvPHWUH D (VWLPDGRU 'LVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD R H z ; Q ; Q N ;N b ! !b S ; wV 1 H ; 6 z Q Q z Sc Q wV WQ H >  6 Q b ; Q ;N N b ; b 6  wV ƒQ H > z; b z< ; b <  V !b c !b #b ! ! ! ! ! !!b ! ! b c b b wV H !! ! U bVL !! H !! ! !!b !! H ! ! b c b b wV !! V !! bVL !! !  ; < wV 1 H z; z< ; < z; z< 6 Q; Q< ; < z; z< 6; Q; ; Q;  < Q<  $ c c W Q; ; Q< >  e < Wx  < 6< ; e  Q< ; <  6; 6 <  6; 6 <  ; <  wV H ) Q ; > Q< > % % % % e H % % % # 6 Q; b 6;  Q< Q; Q< b b v 6< V; Q;  V< Q< w  x Q ; Q; V; b  Q < Q< V< b  & & & & & & & $ © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD ,QWHUYDOV GH FRQpDQ|D F 8Q FRS KHP WULDW HVWLPDGRUV GHOV SDUvPHWUHV TXH HQV LQWHUHVVHQ L FRQHL[HP OHV GLVWULEXFLRQV D TXH VH OV DVVRFLD SRGHP FRPHQ|DU D RFXSDUQRV GH OD SUHFLVLw GHV GHO SXQW GH YLVWD GH OD F R SUREDELOLWDW GH O DSUR[LPDFLw TXH KHP IHW 8QD SULPHUD PDQHUD G DWDFDU OD T… R wV DPE HOV R XHVWLw H LQWHUYDOV GH FRQpDQ|D /D LGHD wV OD VHJ…HQW KHP FDOFXODW HO YDORU DSUR[LPDW G XQ SDUvPHWUH } F H X D TXH QR FRQHL[HP HVFULXUHP } SHU LQGLFDU TXH HQV SRGHP UHIHULU D z z; z< R ; < SHU PLWMv G XQ HVWLPDGRU G DTXHVW SDUvPHWUH L DUD YROGUHP WUREDU XQ LQWHUYDO FRQVWUX… D SDUWLU D D tW GH O HVWLPDGRU GLQV HO TXDO SXJXHP JDUDQWLU DPE XQD SUREDELOLWDW Pw tQLPD SUHp[DGD TXH HV WURED HO YDORU FRUUHFWH GHO SDUvPHWUH ' DTXHVWD SUREDELOLWDW VH Q GLX HO QLYHOO GH FRQpDQ|D L D F O LQGLFDUHP SHU o b b (Q SULPHU OORF YHXUHP FRP HV FRQVWUXHL[ XQ LQWHUYDO SHU D z TXDQ WDPSRF FRQHL[HP OD YDULvQFLD &RP KHP GLW HQV EDVDUHP HQ ; SHU IHUKR $WvV TXH OD PLWMDQD PRVWUDO Ww XQD D H H GLVWULEXFLw VLPvWULFD KL KD OD PDWHL[D SUREDELOLWDW TXH HO YDORU FRUUHFWH GH z VLJXL PwV JUDQ R H H R PwV SHWLW TXH OD [ GH OD QRVWUD PRVWUD UHFRUGHX TXH ; z wV XQD QRUPDO DPE HVSHUDQ|D H H F  3HU WDQW wV OvJLF TXH HO QRVWUH LQWHUYDO HVWLJXL FHQWUDW HQ HO YDORU GH OD PLWMDQD PRVWUDO L HR VLJXL VLPvWULF UHVSHFWH G DTXHVW QRPEUH HV D GLU TXH VLJXL GH OD IRUPD >[ %o [ %o @ (QV H w H TXHGD FRQFUHWDU TXDQW KD GH YDOGUH %o $UD Ew b b b o 3 b ; )WQ> v b x Sw Sx S b xx v vb w v w w S b S  S b %o z ; %o c 3 vb 6 %o ; 6 z %o Q Q 6 Q %o 6 )WQ> %o 6 S w Q )WQ> %o 6 Q )WQ> %o 6 Q Q b o H +HP XWLOLW]DW TXH OD GLVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD SHU D ; z 6 Q wV XQD W DPE Q JUDXV R H GH OOLEHUWDW L TXH DTXHVWD YDULDEOH Ww IXQFLw GH GHQVLWDW VLPvWULFD (Q FRQFOXVLw SHU FRQVWUXLU H R H R O LQWHUYDO XQ FRS p[DW HO QLYHOO GH FRQpDQ|D o KHP GH FHUFDU TXLQ wV HO QRPEUH SHU DO TXDO F H O vUHD D O HVTXHUUD HQ OD JUvpFD GH GHQVLWDW G XQD WQ> YDO o  GHVSUwV PXOWLSOLTXHP D D H DTXHVW QRPEUH SHO YDORU TXH KD SUHV 6 HQ OD QRVWUD PRVWUD KR GLYLGLP SHU O DUUHO TXDGUDGD GHO QRPEUH G HOHPHQWV GH OD PRVWUD L DL[w REWHQLP OD TXDQWLWDW %o TXH FDO VXPDU L UHVWDU D OD t PLWMDQD GH OD PRVWUD SHU GHWHUPLQDU FRPSOHWDPHQW O LQWHUYDO b b S b b /D WvFQLFD SHU IHU OD UHVWD G LQWHUYDOV HV GHGXHL[ GH PDQHUD DQvORJD $TXw WHQLX XQ TXDGUH RQ H D t HV UHVXPHL[ OD IRUPD GH FDOFXODUORV © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H 3DUvPHWUH D z ,QWHUYDO >[ >[ FRQHJXGD z b b x $o [ $o @ %o @ v )1 &vOFXO D $o S w v )WQ> Q  GHVFRQHJXGD %o [ %o V Q S w &o b o o V  V y e )W &o 'o  )ƒ )ƒ > Q Q Q > Q b b z; ; b b  z< < d G b b b b (o G [ G b b  (o \ c Q; Q< >  % %U # H V b c b c 'o (o b o b o Q;  Q< & & $  b o z; z< < d G *o G [ *o \ ;  G c e ) Wx % % %V % # Q; > Q; > *o V; Q;  V< Q<  & & & & $ b o ; < x V; V< +o V; V< y -o ! ! )) Q< > +o Q< > -o )) o b o  3URYHV G KLSvWHVLV R 8Q DOWUH XV GH O LQIHUvQFLD HVWDGwVWLFD HVWv GHWHUPLQDW SHU OHV DQRPHQDGHV SURYHV ^R WHVWV^ w H t D G KLSvWHVLV $UD HV WUDFWDUv GH GHFLGLU D SDUWLU GHOV YDORUV PRVWUDOV VL SRGHP DFFHSWDU R QR R D D SDUWLU GH FRQGLFLRQV SUREDELOwVWLTXHV TXH HO SDUvPHWUH TXH GHVFRQHL[HP Ww XQ FHUW YDORU t D H GRQDW /D IRUPXODFLw H[DFWD wV OD VHJ…HQW SHU DO SDUvPHWUH } FRQIURQWDUHP OD KLSvWHVL R H X D R QXO OD + DOOv TXH YROHP FRPSURYDU TXH VHUv GHO WLSXV + } R D } HQIURQW G XQD D KLSvWHVL DOWHUQDWLYD + TXH KDXUHP GH SURSRVDU HQ FDGD FDV (O UHVXOWDW GHO WHVW HQV GLUv R TXLQD GH OHV GXHV KLSvWHVLV wV PwV FUH…EOH GHV G XQ SXQW GH YLVWD HVWDGwVWLF 3HU UHVSRQGUH R H H t t KR HV FRQVWUXHL[ WRW VXSRVDQW TXH + wV FHUWD XQD GLVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD = SHU D H R H O HVWLPDGRU GH } $ SDUWLU G DTXHVWD GLVWULEXFLw HV FRQVWUXHL[ XQD UHJLw G DFFHSWDFLw TXH R R R DJUXSL DTXHOOV YDORUV TXH ?UDRQDEOHPHQW KRP SRW HVSHUDU TXH V HVGHYLQJXLQ SHU D XQD YDULDEOH DPE WDO GLVWULEXFLw $OHVKRUHV VL HO YDORU ] TXH KD SUHV OD YDULDEOH = HQ OD QRVWUD PRVWUD FDX R c © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD GLQV OD UHJLw G DFFHSWDFLw GRQDUHP SHU ERQD OD KLSvWHVL + HQ FDV FRQWUDUL OD UHEXWMDUHP R R R GDYDQW O DOWHUQDWLYD + 3HU FRQFUHWDU TXv HQWHQHP DPE HO WHUPH ?UDRQDEOHPHQW TXH DFDEHP H G HVFULXUH p[DUHP HO QLYHOO o DPE TXv HV ID OD SURYD o VHUv O vUHD TXH WDQFD OD IXQFLw GH H DD R GHQVLWDW GH = VREUH OD UHJLw G DFFHSWDFLw L KDELWXDOPHQW YDOGUv R  YG )LJ R R D b )LJ 5HJLw G DFFHSWDFLw L IXQFLw GH GHQVLWDW GH = R R R (Q UHVSRQGUH XQD SURYD G KLSvWHVL SRGHP FRPHWUH GXHV PHQHV G HUURU SRW VXFFHLU TXH D R SDUWLU G XQD PRVWUD FRQFUHWD DUULEHP D OD FRQFOXVLw TXH FDO UHEXWMDU + L WDQPDWHL[ DTXHVWD R KLSvWHVL IRV FRUUHFWD 2 Ew DO FRQWUDUL UHDOPHQW + SRGULD VHU IDOVD PDOJUDW TXH HO WHVW HQV R H GRQwV FRP D UHVSRVWD TXH O KHP G DFFHSWDU (QV FRQYw TXH OD SUREDELOLWDW GH FRPHWUH FDGDVFXQ H H G DTXHVWV GRV HUURUV VLJXL EHQ SHWLWD ,QWHQWHP FDOFXODUOHV 6L V HVGHYw HO SULPHU HUURU YRO GLU TXH + wV FHUWD L SHU WDQW OD GLVWULEXFLw GH UHIvUHQFLD = H H R H TXH KHP FRQVWUX…W SHU D O HVWLPDGRU GH } WDPEw KR VHUv 6L QR KHP DFFHSWDW OD KLSvWHVL QXO OD t H D R VLJQLpFD TXH KHP REWLQJXW XQ YDORU PRVWUDO ] GH = TXH FDX IRUD GH OD UHJLw G DFFHSWDFLw c R R SHU b WDQW DTXHVW HUURU Ww XQD SUREDELOLWDW LJXDO D 3 = H UHJLw G DFFHSWDFLw VL + wV FHUWD R R H  o o /D SUREDELOLWDW GH FRPHWUH XQ HUURU GHO VHJRQ WLSXV QR HV WDQ VHQ]LOOD GH FDOFXODU w R SHUTXv HV SURGXHL[ TXDQ + GHL[D GH VHU FHUWD WRW L TXH OD FRQFOXVLw GH OD SURYD KDJL HVWDW H TXH HUD FUH…EOH SHU WDQW HO SDUvPHWUH } HQ DTXHVW FDV QR YDO HO YDORU } TXH FRQIURQWvYHP t D D VLQw DOJXQ DOWUH YDORU DUD Ew VHJRQV TXLQ VLJXL DTXHVW DOWUH YDORU OD SUREDELOLWDW G DTXHVWD R H H PHQD G HUURU VHUv XQD R DOWUD 3HU HQWHQGUH QV VL + wV TXH HQ XQV SRWV GH EHJXGD KL KD GH D PLWMDQD FP GH UHIUHVF LQWX…WLYDPHQW KD GH VHU PwV IvFLO TXH DUULEHP D OD FRQFOXVLw TXH t HD R bb c © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H DL[v wV FUH…EOH VL HO FRQWLQJXW UHDO HV GH FP TXH QR SDV VL wV GH FP (Q WRW FDV HO TXH RH t w H FDO UHPDUFDU wV TXH QR SRGHP UHGXLU VLPXOWvQLDPHQW OD SUREDELOLWDW GH OHV GXHV PHQHV G HUURU H D VL WULHP XQ YDORU EHQ SHWLW SHU D o SHU UHGXLU DO PwQLP OD SRVVLELOLWDW GHO SULPHU HUURU HVWDUHP t SUHQHQW XQD UHJLw G DFFHSWDFLw WDQ JUDQ TXH VHUv PROW IvFLO TXH GRQHP SHU ERQV YDORUV GH ] R R D D UHODWLYDPHQW LPSUREDEOHV L TXH HV SRGHQ KDYHU SURGX… SHUTXv HQ UHDOLWDW } } L HVWDUHP tW H FRPHWHQW XQ HUURU GHO VHJRQ WLSXV $L[w GRQFV FDO DUULEDU D XQ FRPSURPwV G DTXw OD WULD GHOV t t t YDORUV GH o D TXv HQV KHP UHIHULW WRW L TXH O wQLFD VROXFLw SHU DXJPHQWDU OD pDELOLWDW GHO WHVW H X R wV OD G DXJPHQWDU OD GLPHQVLw Q GH OD PRVWUD $L[v wV FRP PwV JUDQ VLJXL Q PHQ\V IvFLO H R RH H D VHUv TXH HQV HTXLYRTXHP SHU TXDOVHYRO GHOV GRV FRQFHSWHV DQWHULRUV D 5HVROGUH XQD SURYD G KLSvWHVLV GH IRUPD PHFvQLFD Ww OD SHJD TXH QR VDEUHP VL KHP HVWDW R D H R QR JDLUH D SXQW G DUULEDU D OD FRQFOXVLw FRQWUvULD GH OD TXH HQV KD VRUWLW HQ HO VHQWLW R D VHJ…HQW VL KDJXwVVLP PRGLpFDW OOHXJHUDPHQW HO YDORU GH o KDXUw X H tHP DUULEDW DO PDWHL[ UH VXOWDW" *UvpFDPHQW FRUUHVSRQGULD D REVHUYDU VL HO YDORU PRVWUDO ] HVWv JDLUH SURSHU GH OD D D IURQWHUD HQWUH OD UHJLw G DFFHSWDFLw L OD GH UHEXLJ 3HU DL[v KL KD XQ SURFHGLPHQW DOWHUQDWLX DO R R R GH p[DU HO QLYHOO GHO WHVW TXH HV HO FvOFXO GHO VHX QLYHOO FUw w D tWLF S (O QLYHOO FUw tWLF Ww XQ YDORU H GLIHUHQW SHU D FDGD UHDOLW]DFLw GH OD SURYD SHUTXv HV GHWHUPLQD D SDUWLU GHO YDORU PRVWUDO ] R H R H GH IHW S VHULD O vUHD VRWD OD JUvpFD GH OD GHQVLWDW I= GH OD UHJLw GH UHEXLJ VL KDJXwVVLP D D SUHV SUHFLVDPHQW ] FRP D OwPLW HQWUH OD ]RQD G DFFHSWDFLw L OD GH UHEXLJ (O UHVXOWDW GHO WHVW t R R KDXULD HVWDW DOHVKRUHV G DFFHSWDU + SHU WRWD HOHFFLw GH o WDO TXH o S ^L GH UHEXLJ GH OD KLSvWHVL QXO OD SHU D WRWD o ! S YG )LJ ^ 3HU WDQW YDORUV H[WUHPDGDPHQW SHWLWV GH S R H H SRUWHQ D UHEXWMDU + PHQWUH TXH VL S wV JUDQ PwV JUDQ TXH SHU H[HPSOH WHQGLUHP D DFFHSWDUOD c / DVSHFWH TXH Ww OD UHJLw G DFFHSWDFLw GHSvQ GH FRP wV OD KLSvWHVL DOWHUQDWLYD + $TXw FRQVLG H R R H H R t HUDUHP WUHV FDVRV + VHUv VHPSUH FRP KHP GLW GHO WLSXV } } L OHV DOWHUQDWLYHV WLQGUDQ D OD IRUPD } } } ! } R } } (Q HO SULPHU FDV OD UHJLw G DFFHSWDFLw VHUv XQ LQWHUYDO R R D L HQ HOV DOWUHV GRV XQD VHPLUHFWD TXH LQFORX R  UHVSHFWLYDPHQW 'HGXLUHP D WDOO G LO OXVWUDFLw XQ WHVW SHU D OHV KLSvWHVLV VHJ…HQWV R R X c b  +   YV +  ! H 6L UHFRUGHP OD GLVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD GH OD YDULvQFLD PRVWUDO WLQGUHP TXH VL + wV UHDOPHQW R H D FHUWD DOHVKRUHV = Q 6  VHUv XQD ƒ DPE Q JUDXV GH OOLEHUWDW Q FRP VHPSUH D wV OD GLPHQVLw GH OD PRVWUD 3HU WDQW FRQVWUXLUHP HO WHVW D SDUWLU GH OD JUvpFD GH OD GHQVLWDW H R D H H G DTXHVWD ƒ 6L HQV p[HP HQ O DOWHUQDWLYD TXH KHP HVFULW  !  wV HYLGHQW TXH FRP PwV JUDQ L SHU VREUH GH VLJXL HO YDORU GH OD YDULvQFLD PRVWUDO V L GH ] SHU WDQW PwV OvJLF VHUv D HR D TXH HQV LQFOLQHP SHU + HQ OORF GH + SHU WDQW wV UDRQDEOH SUHQGUH FRP D UHJLw G DFFHSWDFLw H R R HD XQD VHPLUHFWD GHO WLSXV ]o 3HU GHWHUPLQDU HO YDORU GH ]o FRP TXH o wV O vUHD GH OD UHJLw GH UHEXLJ WLQGUHP R b b b o 3= ]o ) ƒ Q> UHJLw GH UHEXLJ R > b  o 3 ƒQ > ! ] o © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ D VL o S ] 1LYHOO FUw tWLF G XQD SURYD G KLSvWHVLV R VL o ! S ] FDX D OD UHJLw G DFFHSWDFLw E R R wV H HQ ] RQD GH UHEX LJ © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H YG )LJ  3HO TXH ID DO QLYHOO FUwWLF G DFRUG DPE HO TXH KHP GLW VHULD OD t FRUUHVSRQGULD D IHU MXJDU D OD QRVWUD ] HO SDSHU GH ]o SHU WDQW S 3= o TXH y b )ƒ >  Q (Q UHVXP OHV WUHV PHQHV GH SURYD VHJRQV O DOWHUQDWLYD HVFROOLGD L HOV Fv DOFXOV SHU D FDGDVFXQ GHOV SDUvPHWUHV TXH KHP HVWXGLDW V H[SOLTXHQ HQ HOV TXDGUHV VHJ… D XHQWV ~ ~ ~ +LSvWHVLV R + + + + + + 5HJLw G DFFHSWDFLw R R o o    } } } } } &vOFXO D 3 = ]o 3 = ! ]o 1LYHOO FUwWLF t o o  S 3 = M M y M M } } ! } } } b o  ]o 3 = ! ]o o S S= y x } } 3 = ]o o S S= +LSvWHVLV R ~ 'LVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD R H z = ; 6 + + + +   z z   ! R z b S z Q wV H wV H WQ >    = Q b  6  ! R  ƒQ > Q< ~ + +  z; z; b b z< z< < !R  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! = = 6 U H ; b < wV H Q< WQ; ; > < Q; < VL wV H Wx  = V 6; 6 < ; b 6; Q;  6< Q< VL ;  <  + +  ; ;    < ! R  wV H ) Q; b b  Q< © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD ([HPSOHV ^ ([HP SO H 6HW]H PHVXUHV GHO S+ G XQD VROXFLw G vFLG VDO OLFw KDQ GRQDW RD tOLF         7UREHX LQWHUYDOV DO SHU D OD PLWMDQD L OD YDULvQFLD D 6ROXFLw R c V REWw H o  )W  G RQ %o   L O LQWHUYDO HV >  @ > @ w ,QWHUYDO SHU D z v Q %o [ w V V  b c ,QWHUYDO SHU D )ƒ    )ƒ  , O LQWHUYDO YDO ^ x  c c &o 'o  y ! ! &o 'o      > @ ([HP SO H 8QD HPSUHVD REWw GH GRV SURYH…GRUV GLIHUHQWV XQ PDWHL[ WLSXV GH PDWHULDO HO TXDO FRQYw H t H TXH WLQJXL FRP PwV UHVLVWvQFLD PLOORU 0RVWUHV GH FDGD SURYH…GRU KDQ GRQDW OHV UH H H t VLVWvQFLHV VHJ…HQWV HQ NJFP H X 3URYH… tGRU ;      3URYH… tGRU <      +L KD GLIHUvQFLD HQWUH OD UHVLVWvQFLD GH OHV SHFHV IDEULFDGHV SHU XQ L DOWUH SURYH…GRU" (Q H H t FDV DpUPDWLX GHFLGLX PLWMDQ|DQW XQ LQWHUYDO DO  VL DTXHVWD GLIHUvQFLD wV GH PwV GH F H H H NJFP 6ROXFLw R V REWw H V; V< [ \   G Q; Q< V H U    c  c b   &RQIURQWHP + ; < YV + ; <  DPE ] +HP DJDIDW ?PwV SHWLW TXH FRP DOWHUQDWLYD SHUTXv D OD PRVWUD HO TXRFLHQW H H 9DULvQFLHV LJXDOV" D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 3 U RE DE LOLWDW L LQ IHU vQ FLD tWRO H GH OHV YDULvQFLHV PRVWUDOV HQV KD VRUWLW PwV SHWLW TXH  6L )) o WHQLP D H ]o &RP  DFFHSWHP OD LJXDOWDW GH YDULvQFLHV (O QLYHOO D FUw GwQD tWLF R 0LW MDQHV LJXDOV"  5 &RQWUDVWHP + ) z W o ; b z <  YV ] +  z o ; b z< ! 7HQLP &RP TXH ! DFFHSWDUHP + LH HO SULPHU SURYHtGRU SURSRUFLRQD SHFHV … PwV UHVLVWHQWV (O QLYHOO FUtWLF YDO H w +HP YLVW TXH O LQWHUYDO GwQD R   ; | T  < > FRQFORHP TXH OD GLIHUvQFLD wV PwV JUDQ TXH H H H b 6L ) W ( o5   ( o ,  @ > @ NJFP &RP TXH ^ ([HP SO H /D ORQJLWXG GH OHV SHFHV IDEULFDGHV HQ XQ SURFwV LQGXVWULDO VHJXHL[ XQD GLVWULEXFLw H R 1  (V FRQVLGHUD TXH OD PLGD GH OHV SHFHV HV PDVVD YDULDEOH L V LPSODQWD XQD w 8QD PRVWUD GH SHFHV KD GRQDW GHVSUw G DTXHVW FDQYL HV QRYD WvFQLFD SHU HYLWDUKR H OHV PLGHV       (V SRW DFFHSWDU TXH OHV SHFHV WHQHQ OD PLGD SUHYLVWD" +L KD KDJXW HIHFWLYDPHQW UHGXFFLw R HQ OD YDULDELOLWDW GH OD PLGD GH OHV SHFHV" 1LYHOO  6ROXFLw R HV Ww [ H V V  Q &RQIURQWHP ) +  z W o TXH OD PLGD wV OD SUHYLVWD (O QLYHOO FUtWLF wV SHU WDQW KR DFFHSWHP ?SHU SRF H w H bo YV + z ]  7HQLP  o &RP TXH Mb  bS M  b c  DFFHSWHP &RQIURQWHP ) + +   ƒ o  YV ] +   7HQLP  o  DFFHSWHP &RP TXH LH TXH OD YDULDELOLWDW V KD UHGX… tW 1LYHOO FUtWLF  w © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD ([HUFLFLV FRPSOHPHQWDULV ([HUFLFL  SDTXHWV G DUUvV GH OD PDUFD R ?(O JUD SHWLW KDQ SHVDW HQ JUDPV      'RQHX XQ LQWHUYDO DO  SHU DO SHV UHDO GHOV SDTXHWV ([HUFLFL 3HU WDO G REWHQLU LQIRUPDFLw VREUH OD UHVLVWvQFLD D OD FRUURVLw G XQHV FDQRQDGHV PHWvO OLTXHV VH R H R D Q KDQ HQWHUUDGHV DO VvO GXUDQW XQ WHPSV GH DQ\V L GHVSUvV V KD PHVXUDW OD SHQHWUDFLw R H R Pv[LPD GH FDGDVFXQD D 6 KD REWLQJXW [ L V $OWUDPHQW OHV HVSHFLpFDFLRQV VL HV FRPSOHL[HQ c H[LJHL[HQ TXH OD SHQHWUDFLw UHDO PLWMDQD QR VXSHUL &RQIURQWHX o R OHV LQGLFDFLRQV R QR ,H + z YV + z !  ([HUFLFL 'RV IDEULFDQWV GH ERPEHWHV DVVHJXUHQ TXH SURGXHL[HQ OHV GH Pw GXUDGD GHO PHUFDW $ SDUWLU GH HV OD GXUDGD HQ KRUHV GH ERPEHWHV GH FDGDVFXQ G HOOV WULDGHV DOHDWv RULDPHQW KHP REWLQJXW SHU DO SULPHU IDEULFDQW o [ V  L SHU DO VHJRQ \ V  &RQIURQWHX VL WDO FRP VHPEOD wV HO VHJRQ TXL Ww UDw H H R ([HUFLFL 8Q IDPwV H[SHULPHQW PvGLF WUDFWDYD GH FRPSURYDU VL HO FRQVXP GH PDULKXDQD HUD Pw SHUMX R H HV GLFLDO TXH HO GHO WDEDF URV (QWUH DOWUHV SURYHV XQD FRQVLVWLD D YHXUH FRP TXHGDYD DIHFWDW HO ULWPH FDUGw tDF XQ TXDUW GHVSUwV GH IXPDU XQD FLJDUUHWD QRUPDO R Ew XQD DPE GURJD 5HDOLW]DGD H H DTXHVWD SURYD HQ LQGLYLGXV OD GLIHUvQFLD GH ULWPH GHVSUwV GH IXPDU YV DEDQV KD GRQDW H H &LJ QRUPDO &LJ GURJD        b   &RPSURYHX VL HO FRQVXP GH PDULKXDQD DFFHOHUD HO ULWPH FDUGw tDF PwV TXH QR SDV HO GH WDEDF H ([HUFLFL (O QRPEUH G KRUHV GH WUHEDOO SHUGXGHV SHU DFFLGHQWV ODERUDOV HQ VLV Iv DEULTXHV DEDQV L GHVSUwV H G DSOLFDUKL XQ PDWHL[ SOD GH VHJXUHWDW KD HVWDW $EDQV 'HVSUwV H       $TXHVWHV GDGHV FRQpUPHQ O HpFvFLD GHO SOD GH VHJXUHWDW" D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW &DSw tWRO &RQWU RO HVWDGw tVWLF GH TXDOLWDW 8QD GH OHV DSOLFDFLRQV PwV SRSXODUV GH O (VWDGwVWLFD HQ HOV GDUUHUV WHPSV HV HQ HO &RQWURO GH H t w 4XDOLWDW 'H IHW OHV SULPHUHV SDVVHV HQ DTXHVW FDPS HV YDQ GRQDU HQ HOV DQ\V GHO QRVWUH VHJOH DPE HO GLVVHQ\ SHU SDUW GH :$ 6KHZKDUW GH OHV SULPHUHV JUv DpTXHV GH FRQWURO (QFDUD TXH DTXHVWV SURFHGLPHQWV HV YDQ HPSUDU IRU|D GXUDQW OD VHJRQD JXHUUD PXQGLDO GHVSUwV QR YDQ F H DWUHXUH JDLUH D OHV LQGwVWULHV SHUTXv VHPEODYHQ HFRQvPLFDPHQW SRF UHQGLEOHV 7DQPDWHL[ HOV X H R MDSRQHVRV V KL YDQ LQWHUHVVDU YDQ ?pW[DU HOV JUDQV HVSHFLDOLVWHV DPHULFDQV GH OD PDWv :( HULD 'HPLQJ HQ SDUWLFXODU L YDQ LPSOHPHQWDU DTXHVWHV WvFQLTXHV DPE O v[LW TXH wV SURX FRQHJXW H H H $L[v YD IHU TXH HO PwQ RFFLGHQWDO HV WRUQwV D LQWHUHVVDU SHO FRQWURO HVWDGwVWLF GH SURFHVVRV TXH R R H t DYXL wV JDLUHEw LQGLVSHQVDEOH SHU D TXDOVHYRO HPSUHVD DPE DIDQ\ GH FRPSHWLWLYLWDW H H $TXw HQV p[DUHP VREUHWRW HQ HOV DVSHFWHV PwV VHQ]LOOV SDUWLFXODUPHQW HQ OHV JUvpTXHV GH FRQWURO t H D TXH V XWLOLW]HQ SHU HVEULQDU UvSLGDPHQW TXDQ L SHU TXv XQ SURFwV GH IDEULFDFLw V KD GHVDMXVWDW L D H H R KD GHL[DW GH IXQFLRQDU FRUUHFWDPHQW 8QD DOWUD T…HVWLw TXH YHXUHP wV O HVWXGL GH OD FDSDFLWDW XR H HQWHVD FRP O HpFvFLD G XQ SURFwV ^TXH MD IXQFLRQD VHQVH LUUHJXODULWDWV^ SHU SURGXLU XQ UHVXOWDW D H G DFRUG DPE XQHV QRUPHV GH WROHUvQFLD TXH V LPSRVHQ )LQDOPHQW GLUHP TXHOFRP VREUH HO D FRQWURO GH UHFHSFLw wV D GLU WvFQLTXHV TXH SHUPHWLQ GHFLGLU D SDUWLU G XQD LQVSHFFLw SDUFLDO RH H R VREUH OD TXDOLWDW GHO FRQMXQW G XQ ORW 4XL YXOJXL DSURIXQGLU PwV HQ DTXHVW WHPD SRW FRQVXOWDU H XQD DPSOLD ELEOLRJUDpD SHU H[HPSOH >@>@ >@ L >@ v /D YDULDELOLWDW HQ XQ SURFwV H $FWXDUHP VREUH XQ SURFwV LQGXVWULDO HO UHVXOWDW GHO TXDO HV O REWHQFLw G XQ FHUW SURGXFWH SHU H w R H[HPSOH HV SRGULD WUDFWDU GH IDEULFDU FDUJROV DPE XQ GHWHUPLQDW SDV GH URVFD GH SLQWDU XQHV SHFHV PHWvOc OLTXHV G RPSOLU DPSROOHV DPE XQ UHIUHVF (O UHVXOWDW G DTXHVW SURFwV PDL VHUv D H D LGvQWLF QL WRWV HOV FDUJROV WLQGUDQ H[DFWDPHQW HO PDWHL[ SDV GH URVFD QL OD FDSD GH SLQWXUD IDUv H D EHQ Ew HO PDWHL[ JUXL[ HQ WRWV HOV SXQWV QL D WRWHV OHV DPSROOHV KL KDXUv HO PDWHL[ FRQWLQJXW H D GH Ow tTXLG $L[w GRQFV KL KDXUv XQD YDULDELOLWDW HQ HO UHVXOWDW pQDO $TXHVWD YDULDELOLWDW HV t D w FODU SRW VHU PROW SHWLWD JDLUHEw LQDSUHFLDEOH VL HO SURFwV IXQFLRQD UDRQDEOHPHQW Ew SHUv SRW H H H R DXJPHQWDU VLJQLpFDWLYDPHQW TXDQ HO SURFwV V HVSDWOOL SHU DOJXQ PRWLX JUHX $L[v VHJRQ wV HO TXH H R H HV WUDFWD GH GHWHFWDU L FRP PwV GH SUHVVD PLOORU GH PDQHUD TXH HV SXJXL UHVROGUH O DQRPDOLD H L WRW SOHJDW WRUQL D UXWOODU GH OD PDQHUD KDELWXDO $TXHVWHV FRQVLGHUDFLRQV HQV SRUWHQ D GHpQLU GXHV PHQHV GH IDFWRUV TXH SURYRTXHQ OD YDULDELOLWDW GHO UHVXOWDW OHV FDXVHV DVVLJQDEOHV L OHV QR © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD DVVLJQDEOHV 3HU H[HPSOH HO GHVDMXVW G XQD PvTXLQD OD UXSWXUD G XQD HLQD XQ HUURU KXPv D D VwQ FDXVHV DVVLJQDEOHV IDFWRUV FOLPvWLFV RVFLOc ODFLRQV GH FRUUHQW VwQ FDXVHV QR DVVLJQDEOHV R D R &DUDFWHULW]DUHP XQHV L DOWUHV SHU OHV VHYHV SURSLHWDWV & DXVHV DVVLJQDEOHV & DXVHV QR DVVLJQDEOHV ^ 3RTXHV SHUv DPE IRUWV HIHFWHV R ^ ' DSDULFLw LUUHJXODU R ^ (OLPLQDEOHV ^ 0ROWHV SHUv SRF LPSRUWDQWV R ^ (V YDQ UHSHWLQW ^ 'LIwFLOV G HYLWDU t (YLGHQWPHQW FDO UHVLJQDUVH D SDWLU OHV FDXVHV QR DVVLJQDEOHV SHUTXv wV PROW GLIwFLO ^R PROW HH t FDU^ HOLPLQDUOHV HQ FDQYL VREUH OHV SULPHUHV V KL SRW LQFLGLU PwV IvFLOPHQW XQ FRS HV SUR HD GXHL[HQ 'LUHP TXH XQ SURFwV HVWv HQ HVWDW GH FRQWURO TXDQ QR O DIHFWD FDS FDXVD DVVLJQDEOH H D 8Q LQVWUXPHQW SHU GHWHUPLQDU VL HV GwQD R QR DTXHVWD VLWXDFLw VwQ OHV JUvpTXHV GH FRQWURO R RR D (O IRQDPHQW WHvULF G XQD JUvpFD GH FRQWURO HV EDVD HQ OD FRQVWUXFFLw D SDUWLU GHOV YDORUV GH R D R O HVSHUDQ|D z L OD YDULvQFLD GHO PRGHO WHvULF GH GLVWULEXFLw TXH VHJXHL[HQ OHV GDGHV TXH F D R R UHFXOOHQ OD LQIRUPDFLw GHO SURFwV G XQ LQWHUYDO GH FRQWURO KDELWXDOPHQW GHO WLSXV >z b z R H @ GLQV G DTXHVW LQWHUYDO KL KD G KDYHU JDLUHEw WRWV HOV YDORUV PRVWUDOV GHO SURFwV VL DTXHVW H H HVWv HQ HVWDW GH FRQWURO 3HU H[HPSOH SRGHX FRPSURYDU TXH VL OD GLVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD wV D R H H XQD QRUPDO OD SUREDELOLWDW TXH XQ YDORU SHUWDQ\L D O LQWHUYDO GH FRQWURO HV GHO  w (O WLSXV GH PRGHO GH GLVWULEXFLw L SHU WDQW GH JUvpFD TXH FDO HPSUDU GHSvQ GH OD PHQD GH R D H GDGHV GH TXv HV GLVSRVD $L[w VL OHV GDGHV TXH FDO VXSHUYLVDU IDQ UHIHUvQFLD D XQD FDUDFWHUwVWLFD H t H t QXPvULFD FRP DUD OODUJDGHV YROXPV PHVXUHV HV UHDOLW]D XQ FRQWURO SHU YDULDEOHV PLWMDQ|DQW H F OHV DQRPHQDGHV JUvpTXHV ; 5 (Q FDQYL VL HO FRQWURO HV ID HQ IXQFLw G XQD TXDOLWDW GHO D R SURGXFWH UHVXOWDQW FRP DUD GLU VL HV GHIHFWXwV R QR HV Ww XQ FRQWURO SHU DWULEXWV TXH HV w R H FRQFUHWD HQ XQD JUvpFD 3 R 13 VL GLVSRVHP GH GDGHV VREUH VXSRUW GLVFUHW FRP DUD HO QRPEUH D GH SHFHV GHIHFWXRVHV L HQ OHV JUvpTXHV & R 8 TXDQ OHV GDGHV HV GRQHQ VREUH VXSRUW FRQWLQX D SHU H[HPSOH QRPEUH GH GHIHFWHV SHU P  *UvpTXHV D ;5 5HFROOLP XQ VHJXLW GH GDGHV TXH FRUUHVSRQHQ D YDORUV QXPvULFV G XQ SURFwV TXH FDO FRQWURODU H H /HV DJUXSHP HQ SULPHU OORF HQ N JUXSV GH Q GDGHV FDGDVFXQ L DPE DTXHVW WLSXV GH JUvpTXHV D HVWXGLHP O HYROXFLw GH OHV PLWMDQHV ; L HOV UDQJV 5 GHOV YDORUV GH FDGD JUXS 1RUPDOPHQW R HV SUHQ x Q x QN y &DO QDWXUDOPHQW TXH HOV VXEJUXSV HVWLJXLQ IRUPDWV SHU GDGHV KRPRJvQLHV SUHVHV HQ OHV PDWHL[HV FRQGLFLRQV H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW )LJ 3UREDELOLWDW GH GHWHFWDU XQ SXQW IRUD GH FRQWURO D O HVTXHUUD SHU D XQD GDGD LQGLYLGXDO D OD GUHWD SHU D TXDWUH GDGHV DJUXSDGHV 1 z  6 DVVXPHL[ EDVDQWVH HQ HO WHRUHPD FHQWUDO GHO Ow tPLW TXH OD GLVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD wV XQD H H SR 3HU WDQW OHV PLWMDQHV PRVWUDOV WLQGUDQ GLVWULEXFLw 1 z Q /D UHGXFFLw GH OD R R YDULvQFLD GH OD PLWMDQD PRVWUDO UHVSHFWH D OD GH OD SREODFLw wV OD UDw GHO SHUTXv FDO DJUXSDU OHV D RH R H GDGHV MD TXH DOHVKRUHV HV PROW PwV JUDQ OD SUREDELOLWDW GH GHWHFWDU UvSLGDPHQW XQ FDQYL HQ w H D OHV FDUDFWHUwVWLTXHV PLWMDQD L GLVSHUVLw GH OD SREODFLw wV D GLU XQ GHVFRQWURO GHO SURFwV t R RH H 3HU H[HPSOH LPDJLQHP TXH HQ HVWDW GH FRQWURO HO SURFwV SURGX…D XQHV GDGHV OD GLIHUvQFLD HQWUH H t H HO FRQWLQJXW WHvULF L HO UHDO G XQHV DPSROOHV SRVHP SHU FDV TXH FRUUHVSRQLHQ D XQD 1  R (V GHVDMXVWD L FRPHQ|D D RPSOLUOHV GH PDQHUD LQVXpFLHQW GLJXHP TXH REWHQLP DUD GDGHV G XQD F 1  &DOFXOHP TXLQD SUREDELOLWDW WHQLP GH GHWHFWDU DTXHVW FDQYL D SDUWLU GH TXDWUH YDORUV TXH FRUUHVSRQJXLQ D PRPHQWV SRVWHULRUV DO GHO GHVDMXVW SULPHU VL FRQVLGHUHP OHV TXDWUH GDGHV G XQD HQ XQD L GHVSUwV VL OHV DMXQWHP HQ XQ XQLF JUXS &RP TXH OD SREODFLw VL QR DJUXSHP H w R GDGHV HV GLVWULEXHL[ VHJRQV XQD 1  O LQWHUYDO GH FRQWURO wV > b c   c @ >b @ L H SHU WDQW OD SUREDELOLWDW TXH XQD GDGD SRVWHULRU D O HUURU R VLJXL XQD GDGD FRUUHVSRQHQW D XQD SREODFLw 1  HVWLJXL IRUD GH FRQWURO YDO R 3 > 1  !  3 ? > 1  b |  ? 6L KR UHSHWLP FRSV L HQV HOV PLUHP XQ SHU XQ OD SUREDELOLWDW TXH DOJXQ GHOV YDORUV HVWLJXL IRUD GH FRQWURO YLQGUv GRQDGD SHU XQD ELQRPLDO %LQ  L GRQDUv D D 3 'HWHFWDU O HUURU 3 > %LQ  y |  ? © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD (Q FDQYL VL OHV DJUXSHP L IHP OD PLWMDQD FRP TXH OD YDULvQFLD  GH OD PLWMDQD PRVWUDO HV D w S  O LQWHUYDO GH FRQWURO HV DUD >b @ L OD PLWMDQD PRVWUDO GHOV YDORUV DJUXSDWV w GHVSUwV GHO GHVDMXVW GHO SURFwV FRUUHVSRQ D XQD 1  7LQGUHP TXH H H 3 'HWHFWDU O HUURU 3 > 1  !  3 ? > 1  b | ? wV D GLU IRU|D PwV DOWD TXH QR SDV TXDQ DTXHVWV PDWHL[RV YDORUV HOV PLUHP G XQ HQ XQ YG )LJ H F H  & w v RQVW U XF F LR GH O HV JU DI LTXHV 6XSRVDUHP SULPHU TXH GHVFRQHL[HP HOV YDORUV z L GH OD QRUPDO TXH GHVFULX OD SREODFLw HQ R HVWDW GH FRQWURO DL[v V DQRPHQD O HVWXGL LQLFLDO GHO SURFwV SHU HVWDEOLU O LQWHUYDO GH FRQWURO R H , 5HFROOLP L DJUXSHP OHV GDGHV I[U J HQ ,, &DOFXOHP HQ FDGD JUXS ?M ,,, &DOFXOHP YDORUV GH [ N JUXSV GH GLPHQVLw R L 5 Q M [ M  [M Q Q M 5DQJ [ [Q I M M J [ z N [  [ L N L ^HQ FHUW VHQWLW^ 5 5   5N N TXH HPSUDUHP SHU HVWLPDU HOV ,9 0DUTXHP D OHV JUvpTXHV OHV OwQLHV FHQWUDOV &/ D O DO|DGD GH [ L 5 UHVSHFWLYDPHQW D t F L HOV Ow tPLWV GH FRQWURO 8 & / [ $ 5 /& / [ b $ 5 UHVSHFWLYDPHQW 8 & / ' 5 SHU D XQV FHUWV YDORUV WDEXODWV $ ' ' ' 5 /& / Q $ ' ' Q $ ' ' Q $ ' '             9 'LEXL[HP HOV YDORUV [M 5M L DVVHQ\DOHP VL Q KL KD HOV TXH TXHGLQ IRUD GH OwPLWV TXH t FRUUHVSRQGUDQ D XQ LQVWDQW LPPHGLDWDPHQW SRVWHULRU D O DSDULFLw G XQD LUUHJXODULWDW HQ R HO SURFwV 6L VXFFHHL[ DL[v FDO YHXUH TXv KD SDVVDW L UHFDOFXODU HOV OwPLWV GH OHV JUvpTXHV H R H t D XQ FRS HOLPLQDGD O DQRPDOLD 6L MD FRQHL[HP O LQWHUYDO GH FRQWURO SURFHGLUHP GH PDQHUD VHPEODQW OOHYDW TXH QR FDO IHU HOV SXQWV ,,, QL ,9 DWvV TXH MD FRQHL[HP HOV OwPLWV HQ OHV JUvpTXHV H t D 9HJHP DUD TXLQV VwQ HOV HIHFWHV G XQ FDQYL HQ HO SURFwV VREUH OHV JUvpTXHV (Q DTXHVW FDV HO R H D FDQYL SRW DIHFWDU O HVSHUDQ|D z FRP D O H[HPSOH TXH KHP HVPHQWDW PwV DPXQW R OD YDULvQFLD F H D GHO UHVXOWDW SHU H[HPSOH HV SRW VRUWLU GH FRQWURO SHUTXv DXJPHQWD OD GLVSHUVLw HQWRUQ GH H R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW )LJ *UvpTXHV D D ( Q FRQWURO E ; D GDOW L 5 D EDL[ GHV DMX V W HQ OD PLWMDQD F w tGHP HQ OD YDULvQFLD D OD PLWMDQD HQ HO SURGXFWH pQDO QR HV HO PDWHL[ TXH OD PDMRULD G DPSROOHV WLQJXLQ HQWUH XQ  w PwV L XQ  PHQ\V GHO FRQWLQJXW TXH HV GHVLWMD TXH DTXHVWD YDULDFLw DEDVWL pQV D XQ h  H R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD $ OD )LJ KHP UHSUHVHQWDW OHV JUvpTXHV ; L 5 G XQ SURFwV HO UHVXOWDW GHO TXDO KDXULD D H GH FRUUHVSRQGUH D XQD 1  (OV SULPHUV JUXSV GH GDGHV FRUUHVSRQHQ D LQVWDQWV HQ TXv H HO SURFwV HVWDYD HQ FRQWURO 6XSRVHP TXH HQ DTXHVW PRPHQW KL KD XQ GHVDMXVW L HV PRGLpFD OD H PLWMDQD GHO SURGXFWH UHVXOWDQW DUD OD FDUDFWHUwVWLFD TXH HV FRQWUROD HV SDVVD D GLVWULEXLU G DFRUG t DPE XQD 1  6HJXLP DPE DTXHVWD VLWXDFLw GXUDQW HOV JUXSV v pQV DO v )LQDOPHQW R H H UHFXSHUHP OD PLWMDQD LQLFLDO SHUv KL KD XQ QRX GHVDMXVW TXH ID DXJPHQWDU OD GLVSHUVLw GH R R PDQHUD TXH HO PRGHO SDVVD D VHU XQD 1  FRUUHVSRQ DOV GDUUHUV JUXSV GH GDGHV &RP SRGHP REVHUYDU D OD pJXUD TXDQ VRUWLP GH FRQWURO SHU XQ FDQYL HQ OD PLWMDQD HV GHWHFWD SHUTXv H DSDUHL[HQ SXQWV IRUD GH FRQWURO HQ OD JUvpFD ; SHUv OD JUvpFD 5 FRQWLQXD WHQLQW HO PDWHL[ D R D DVSHFWH (Q FDQYL TXDQ HO SUREOHPD HV XQ FDQYL GH YDULvQFLD DSDUHL[HQ SXQWV IRUD GH FRQWURO w D D OD JUvpFD 5 FRP HUD G HVSHUDU UHFRUGHP TXH HO UDQJ HV XQ HVWDGwVWLF VREUH OD GLVSHUVLw D w t R R R R R SHUv WDPEw D OD JUvpFD ; $L[v GRQFV HQV GwQD XQD SULPHUD LQGLFDFLw SHU D OD LQWHUSUHWDFLw R H D GH OHV JUvpTXHV D , 3XQWV IRUD GH FRQWURO D ; 5 HQ FRQWURO ,QGLFD XQ FDQYL HQ OD PLWMDQD SHU DOJXQD FDXVD DVVLJQDEOH JUHX ,, 3XQWV IRUD GH FRQWURO D ; L D 5 ,QGLFD FDQYL HQ OD YDULDELOLWDW SHU DOJXQD FDXVD DVVLJQDEOH 7DQPDWHL[ KL KD G DOWUHV IDFWRUV TXH SRVHQ HO SURFwV IRUD GH FRQWURO SHUv TXH QR HV WUDGXHL[HQ H R HQ O DSDULFLw G RXWOLHUV D OHV JUvpTXHV 7RW L DL[v WDPEw HV SRGHQ GHWHFWDU H[DPLQDQWOHV R D R H DWHQWDPHQW )LJ 8QD UDW[D GH VRWD &/ L XQD WHQGvQFLD GH DVFHQGHQW H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW ,,, 5DW[HV SXQWV VHJXLWV VREUH R VRWD &/ D OD JUvpFD ; D 6L 5 HVWv HQ FRQWURO LQGLFD FDQYLV D OD PLWMDQD SH[ SHU FDQYLV D OD PDWvULD SULPD HO D H VHUYHL GH PDQWHQLPHQW YG )LJ  ,9 7HQGvQFLHV SXQWV VHJXLWV HQ VHQWLW FUHL[HQW R GHFUHL[HQW H ,QGLTXHQ OD SUHVvQFLD G DOJXQ IDFWRU TXH LQqXHL[ JUDGXDOPHQW HQ HO SURFwV GHVJDVW H H GH OD PDTXLQvULD FDQYLV GH WHPSHUDWXUD IDWLJD D OD JUvpFD ; HQYHOOLPHQW GH OD D D PDTXLQvULD EDUUHJHV D 5 VHQWLW DVFHQGHQW PLOORUD GHOV RSHUDULV R GHO PDQWHQLPHQW D D 5 VHQWLW GHVFHQGHQW YG )LJ  9 &LFOHV UHSHWLFLw G DJUXSDPHQWV SXQWV DOWHUQDQWVH SHU VREUH L SHU VRWD GH &/ R ,QGLTXHQ OD SUHVvQFLD G HIHFWHV SHULvGLFV WHPSHUDWXUD RVFLOc ODFLRQV GH FRUUHQW D H R WRUQV DFFLRQV GH PDQWHQLPHQW D 5 YG )LJ  ; )LJ 8Q FLFOH GH 9, $JUXSDPHQWV VREUH OwQLHV SXQWV HQ HO WHU| FHQWUDO GH OD JUvpFD GH R Ew GH t F D H HQ XQ GHOV WHU|RV H[WUHPV GH FDGD PHLWDW GH OD JUvpFD F D ,QGLFD TXH HOV OwPLWV HVWDQ PDO FDOFXODWV R KDQ GHL[DW GH VHU FRUUHFWHV YG )LJ  t (Q FDGD FDV SHU MXVWLpFDU TXH O DSDULFLw G XQD G DTXHVWHV VLWXDFLRQV HV DQvPDOD HO SURFHGLPHQW R w R wV HO PDWHL[ 3HU H[HPSOH XQD UDW[D GH SXQWV VHJXLWV VRWD &/ LQGLFD GHVDMXVW SHUTXv VL HO H H SURFwV HVWv HQ FRQWURO OD SUREDELOLWDW TXH V HVGHYLQJXL HV Pw H D w tQLPD HQ HIHFWH VL IRV DL[w KL KD OD t PDWHL[D SUREDELOLWDW TXH XQ SXQW FDLJXL SHU VREUH R SHU VRWD GH OD Ow FHQWUDO 6XSRVDQW tQLD LQGHSHQGvQFLD OD SUREDELOLWDW TXH DL[v VXFFHHL[L FRSV VHJXLWV VHULD GH  | c > H R HTXLYDOGULD D WUHXUH FDUHV VHJXLGHV HQ WLUDU XQD PRQHGD © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ 8Q DJUXSDPHQW GH GH VREUH 8&/ L XQ GH VREUH &/ ([HPSOH >@ 8QD PvTXLQD SHUIRUDGRUD KD GH SURGXLU IRUDWV G XQ FHUW GLvPHWUH HQ XQHV SODQ[HV /HV GDGHV D D VHJ…HQWV FRUUHVSRQHQ D DTXHVWV GLvPHWUHV DJUXSDWV HQ PRVWUHV GLvULHV UHFROOLGHV HQ GRV PHVRV X D D (O PDWHULDO GH OHV SODQ[HV KD HVWDW GLIHUHQW GLUHP ?$ DO TXH FRUUHVSRQ DO PHV GH VHWHPEUH L ?% DO G RFWXEUH OHV GDGHV V KDQ GH GLYLGLU SHU  SHU SDVVDUOHV D PP 0DWHULDO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 'LvPHWUH D                                      0DWHULDO % % % % % % % % % % % % % % % 'LvPHWUH D                                      5HDOLW]HP SULPHU OHV JUvpTXHV DPE WRWHV OHV GDGHV VHQVH GLVWLQJLU SHU PHVRV )LJ  6 KL D YHXHQ GRV SXQWV IRUD GH FRQWURO XQ D FDGD JUvpFD TXH FRUUHVSRQHQ DOV VXEJUXSV v L v 3HU D H H EXVFDU GRQFV XQV OwPLWV GH FRQWURO pDEOHV FDO LJQRUDU DTXHVWV GRV VXEJUXSV t © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW )LJ *UvpTXHV D ; D GDOW L 5 D EDL[ GH O H[HPSOH WRWHV OHV GDGHV 5HFDOFXOHP OHV JUvpTXHV )LJ  $UD QR DSDUHL[HQ RXWOLHUV SHUv Vw G DOWUHV LQGLFLV GH GHVDMXVW D Rt HQ HO SURFwV FRP DUD D OD JUvpFD ; XQD UDW[D GH VRWD &/ VHJXLGD G XQD GH VREUH &/ H D $ PwV PHQWUH OD PDMRULD GH PLWMDQHV TXH FRUUHVSRQHQ DO PHV GH VHWHPEUH SULPHU PDWHULDO H FDXHQ SHU VRWD GH OD &/ DPE OHV G RFWXEUH VHJRQ PDWHULDO SDVVD MXVW HO FRQWUDUL $L[w GRQFV t © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ *UvpTXHV D ; D GDOW L 5 D EDL[ GH O H[HPSOH H[FORVRV HOV RXWOLHUV OD LUUHJXODULWDW TXH PRVWUD OD JUvpFD HV SRW DWULEXLU D OD GLIHUvQFLD GHO PDWHULDO D H 2SWHP HQ FRQVHT…vQFLD SHU UHSHWLU OHV JUvpTXHV SHUv DUD VHSDUDQW SHU PHVRV $ OHV QRYHV XH D R JUvpTXHV )LJ L QR KL KD FDS SXQW IRUD GH FRQWURO D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW )LJ *UvpTXHV D ; D GDOW L 5 D EDL[ GH O H[HPSOH PDWHULDO $ 6 REVHUYD HQ SULPHU OORF OD IRUWD GLIHUvQFLD HQWUH HOV YDORUV GH [ DO VHWHPEUH H D O RFWXEUH L GH 5 HQIURQW GH  / DPSOLWXG HQWUH 8&/ L /&/ WDQW D OD JUv DpFD GH PLWMDQHV FRP D OD GH UDQJV HV IRU|D PwV SHWLWD HQ HO SULPHU PHV TXH HQ HO VHJRQ R TXDQ w F H HV FRQVLGHUDYHQ WRWHV OHV GDGHV L DO VHWHPEUH L D O RFWXEUH © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ *UvpTXHV D ; D GDOW L 5 D EDL[ GH O H[HPSOH PDWHULDO % L L DPE WRWHV OHV GDGHV /HV JUvpTXHV GH VHWHPEUH QR RIHUHL[HQ DQRPDOLHV D GHVWDFDEOHV SHUv D OHV G RFWXEUH HV GHVFREUHL[HQ UDW[HV (Q UHVXP HV FODU TXH FDO GLVWLQJLU R w HQWUH HOV UHVXOWDWV GHO SURFwV DPE XQ R DOWUH PDWHULDO 7DPEw wV HYLGHQW TXH GHV GHO SXQW GH H HH YLVWD GH O HVWDELOLWDW HV SUHIHULEOH HO SULPHU PDWHULDO DPE HO TXDO HO SURFwV HV WURED HQ HVWDW GH w H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW FRQWURO PROW PwV TXH QR SDV HO VHJRQ H *UvpTXHV 3 13 8 & D /HV JUvpTXHV 3 13 8 & V XWLOLW]HQ HQ HO FRQWURO SHU DWULEXWV HV D GLU TXDQ HQV UHIHULP D w D DOJXQD TXDOLWDW GHO SURGXFWH HQ OORF GH IHUKR D FDUDFWHUwVWLTXHV QXPvULTXHV +DELWXDOPHQW t H DTXHVWD TXDOLWDW VHUv OD GH VHU FRUUHFWH R GHIHFWXwV (O SURFwV GHL[DUv G HVWDU HQ FRQWURO TXDQ D R H D OD [LIUD GH GHIHFWHV FUHL[L GH PDQHUD VLJQLpFDWLYD D SDUWLU G XQ PRPHQW GRQDW 6 XWLOLW]D XQ R DOWUH WLSXV GH JUvpFD VHJRQV VL OHV GDGHV FRUUHSRQHQ DO QRPEUH G XQLWDWV GHIHFWX D RVHV HQ XQD PRVWUD JUvpTXHV 3 13 R DO QRPEUH GH GHIHFWHV WUREDWV HQ XQD FHUWD TXDQWLWDW GH D PDWHULDO JUvpTXHV 8 & 1R FDO TXH WRWHV OHV PRVWUHV WLQJXLQ OD PDWHL[D GLPHQVLw QL DOWHUQD D R WLYDPHQW TXH HO QRPEUH GH GHIHFWHV HV FRPSWL VHPSUH VREUH OD PDWHL[D TXDQWLWDW GH PDWHULDO TXDQ DTXHVWHV [LIUHV VwQ FRQVWDQWV wV PwV VHQ]LOO HPSUDU XQD JUvpFD 13 UHVSHFWLYDPHQW & R H H D HQ FDV FRQWUDUL HV ID VHUYLU XQD 3 UHVSHFWLYDPHQW 8 (O PRGHO GH GLVWULEXFLw GH SUREDELOLWDW HQ TXv HV EDVD OD FRQVWUXFFLw GH OHV JUvpTXHV DUD MD QR R H R D wV XQD QRUPDO VLQw XQD ELQRPLDO R XQD 3RLVVRQ HQ XQ R DOWUH FDV 4XDQ FRPSWHP HOHPHQWV H R GHIHFWXRVRV HQ FDGD PRVWUD M VL DQRPHQHP S OD SURSRUFLw G HOHPHQWV G DTXHVW WLSXV TXH R H SURGXHL[ HO SURFwV TXDQ HVWv HQ FRQWURO L QM HO QRPEUH G HOHPHQWV GH OD PRVWUD M vVVLPD OD H D YDULDEOH DOHDWvULD TXH HQV GHVFULX HO UHFRPSWH VXSRVDQW XQ HVWDW GH FRQWURO HV GRQFV XQD R w D ELQRPLDO % LQ QM S $ OHV JUvpTXHV 8 L & VL X UHSUHVHQWD HO QRPEUH GH GHIHFWHV SHU XQLWDW GH PDJQLWXG P FP TXDQ HO SURFwV HVWv HQ FRQWURO OD YDULDEOH TXH GHVFULXULD HO UHFRPSWH H D G DTXHVW QRPEUH HQ FDGD PRVWUD VHULD GRQFV XQD 3RLVVRQ GH SDUv DPHWUH X & w v RQVW U XF F LR GH O HV JU DI LTXHV 3 &RP TXH QR WRWHV OHV PRVWUHV VwQ GH OD PDWHL[D GLPHQVLw SHU WDO GH WUHEDOODU DPE GDGHV R R KRPRJvQLHV HO TXH HV ID wV FDOFXODU OD SURSRUFLw G HOHPHQWV GHIHFWXRVRV HQ FDGD PRVWUD LH H H R QRPEUH GH GHIHFWXRVRV GLYLGLW SHU OD TXDQWLWDW WRWDO G HOHPHQWV GH OD PRVWUD &RP KHP GLW VL OD PRVWUD Ww QM HOHPHQWV HO QRPEUH GH GHIHFWXRVRV HV GHVFULW SHU XQD YDULDEOH ;M TXH wV H H %LQ QM S L OD SURSRUFLw GH GHIHFWXRVRV SHU OD YDULDEOH <M R ;M QM 3HU WDQW ( <M S IS b S J QM 6L FRQHL[HP R VDEHP HVWLPDU HO YDORU GH S MD WLQGUHP OHV L YDU <M GDGHV QHFHVVvULHV SHU FRQVWUXLU O LQWHUYDO GH FRQWURO UHFRUGHX XQD EDQGD FHQWUDGD D ( <M L D5 G DPSODGD h YDU <M (O PvWRGH SHU FRQVWUXLU OD JUvpFD Ww HOV SDVVRV VHJ…HQWV VXSRVDUHP H D H X TXH IHP O HVWXGL LQLFLDO L GHVFRQHL[HP OHV GDGHV SUREDELOw tVWLTXHV GHO SURFwV H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD , 5HFROOLP OHV GDGHV DQRWHP OD GLPHQVLw QM GH FDGDVFXQD GH OHV R GH SHFHV GHIHFWXRVHV QS M TXH KL KHP WUREDW ,, &DOFXOHP OD SURSRUFLw GH GHIHFWXRVRV HQ FDGD JUXS R GHVFRQHJXW GH S SM N PRVWUHV L HO QRPEUH QS M QM L DSUR[LPDUHP HO YDORU SUREDELOLWDW GH WUREDU XQ HOHPHQW GHIHFWXwV TXDQ HO SURFwV HVWv HQ R H D S  SN FRQWURO SHU PLWMv GH S D N 8 ,,, 'LEXL[HP OD8tQLD FHQWUDO &/ DO QLYHOO Ow /& / S S L HOV Ow tPLWV SM 8 &/ S S b S QM b S b S QM 0DUTXHP HOV YDORUV VL FDS wV XQ RXWOLHU MD WHQLP FDOFXODW H O LQWHUYDO GH FRQWURO L O XWLOLW]DUHP SHU IHU HO VHJXLPHQW GHO SURFwV HQ FDV FRQWUDUL FDO H UHVROGUH O DQRPDOLD TXH V KD SURGX…W L UHIHU HOV FvOFXOV t D R t R &DO REVHUYDU TXH VL OHV GLPHQVLRQV QM QR VwQ WRWHV LJXDOV OHV OwQLHV 8&/ L /&/ QR VwQ KRULW ]RQWDOV VLQw TXH GHVFULXHQ HVJODRQV YG )LJ  R 3HU DFRQVHJXLU ERQV UHVXOWDWV HV FRQYHQLHQW SUHQGUH w FRVD TXH QR Ww VHQWLW QR HV GLEXL[DULD D OD JUvpFD H D & w v RQVW U XF F LR GH O HV JU DI LTXHV 13 QM y 6L /&/ IRV PwV SHWLW TXH H $UD M QM Q /D FRQVWUXFFLw wV DQvORJD D OD GH OD JUvpFD 3 SHUv DUD HV GLEXL[HQ HOV SXQWV RH D D R QS M L OHV Ow tQLHV GH FRQWURO HV FDOFXOHQ D SDUWLU GH S QS   QS N QN &/ QS 8 &/ /& / QS QS 5 5 QS QS b S  b S b & w v RQVW U XF F LR GH O HV JU DI LTXHV 8 H D , 5HFROOLP GDGHV QM wV OD PDJQLWXG vUHD OODUJDGD GH FDGDVFXQD GH OHV FM HO QRPEUH GH GHIHFWHV TXH KL KD D OD PRVWUD M ,, &DOFXOHP XM FM QM N PRVWUHV L L X X  XN N O HVWLPDGRU GHO SDUvPHWUH D X GH OD GLVWULEXFLw R GH 3RLVVRQ 8 ,,, 'LEXL[HP &/ D O DO|DGD GH F HOV YDORUV XM X 8 &/ X 8 X QM L /& / X b X QM 0DUTXHP L FRQWLQXHP GH OD PDQHUD KDELWXDO © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW & w v RQVW U XF F LR GH O HV JU DI LTXHV & &RP OHV DQWHULRUV HV GLEXL[HQ HOV SXQWV &/ F FM L FRP TXH DUD 8 &/ F QM Q M HV Ww H F QUH WRWDO GH GHIHFWHV QUH GH PRVWUHV S F /& / S b F ([HPSOHV GH JUvpTXHV 3 13 8 L & D ([HP SO H 'XUDQW HO PHV GH MXQ\ V KD UHDOLW]DW XQ FRQWURO VREUH HO FRQWLQJXW GH SRWV GH SLQWXUD GH NJ FRQVLGHUDQW GHIHFWXRVRV HOV TXH SHVDYHQ PHQ\V GH NJ (OV UHVXOWDWV REWLQJXWV KDQ HVWDW 'DWD      9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1UH LQVSHFFLRQV      1UH GHIHFWXRVRV      )UDFFLw GH GHIHFWXRVRV R      $WvV TXH OD GLPHQVLw GH OHV PRVWUHV LQVSHFFLRQDGHV QR HV FRQVWDQW L TXH HO FRQWURO V KD UHDOLW]DW H R w VREUH HO QRPEUH G XQLWDWV GHIHFWXRVHV FDO IHU XQD JUvpFD 3 (O UHVXOWDW PRVWUD XQD JUDQ LUUH D JXODULWDW MD TXH SXQWV VREUH HVWDQ IRUD GH FRQWURO )LJ  (V SRW REVHUYDU TXH PwV H R PHQ\V DTXHVWV YDORUV FRUUHVSRQHQ D PRVWUHV SHWLWHV SHU WDQW XQD SRVVLEOH UHFRPDQDFLw VHULD R OD GH PRVWUHMDU VHPSUH XQ PwQLP G XQLWDWV  SHU H[HPSOH (Q WRW FDV OHV GDGHV QR VwQ t R JDLUH DSURSLDGHV SHU HVWDEOLU XQV OwPLWV pDEOHV GH FRQWURO SHUTXv KL KD PDVVD SRTXHV PRVWUHV t H $ PwV G DL[v FDOGULD WDPEw HVFDWLU TXv KD VXFFH…W DPE OD SURGXFFLw FRQWURODGD HOV GLHV L GH H R H H t R MXQ\ TXH KD UHVXOWDW H[FHSFLRQDOPHQW GROHQWD SRWVHU SHUTXv HV FRPHQ|DYD D DSOLFDU HO PvWRGH H F H GH FRQWURO" LJXDO FRP OD GHO GLD WDO YHJDGD SHUTXv OD QLW DEDQV HUD OD GH OD UHYHWOOD GH H 6DQW -RDQ" © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ *UvpFD D 3 GH O H[HPSOH ([HP SO H >@ 3HU FRQWURODU XQ SURFwV GH QLTXHODWJH V REVHUYHQ SHFHV FDGD K L HV FRPSWD TXDQWHV Q KL H KD TXH QR VwQ DFFHSWDEOHV R 6XEJUXS 'HIHFWXRVHV           6XEJUXS 'HIHFWXRVHV           6XEJUXS 'HIHFWXRVHV           (Q DTXHVW FDV FRQYw DJUXSDU OHV GDGHV TXH FRUUHVSRQHQ D FDGD SUHVD GH PRVWUHV LH XQ VXEJUXS H SHOV UHVXOWDWV GH FDGD K 7RWHV DTXHVWHV PRVWUHV VwQ GH GLPHQVLw Q SHU WDQW V HVWXGLHQ R R DPE XQD JUvpFD 13 (O UHVXOWDW )LJ PRVWUD XQD PLWMDQD GH SHFHV PDO QLTXHODGHV PwV D H DYLDW FRQVLGHUDEOH  L GRV SXQWV IRUD GH OwPLWV FRUUHVSRQHQWV DOV VXEJUXSV L &DO t GRQFV VDEHU SHU TXLQ PRWLX HV YD GHVDMXVWDU HO SURFwV HQ DTXHOOD RFDVLw 6L V DFRQVHJXHL[ D H R PwV DFWXDU SHU WDO G LPSHGLU OD UHSURGXFFLw GHO SUREOHPD FDO HOLPLQDU DTXHVWV GRV SXQWV L H R UHFDOFXODU OD JUvpFD SHU REWHQLU XQV OwPLWV GH FRQWURO PwV pDEOHV (O /&/ QR V DSOLFD HQ DTXHVW D t H FDV SHUTXv V REWw XQ YDORU QHJDWLX FRVD TXH QR Ww VHQWLW $L[v HV SRGULD HYLWDU HQ SULQFLSL H H H R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW DXJPHQWDQW HO QRPEUH GH SHFHV REVHUYDGHV HQ FDGD FRQWURO (Q FDQYL VHULD LQFRUUHFWH DJUXSDU OHV GDGHV GH GXHV HQ GXHV GH PDQHUD TXH OHV PRVWUHV IRVVLQ GH GLPHQVLw Q SHUTXv HOV R H VXEJUXSV FRUUHVSRQGULHQ D YDORUV REWLQJXWV HQ FRQGLFLRQV GLIHUHQWV )LJ *UvpFD D >@ 13 GH O H[HPSOH ([HP SO H (Q HO PDWHL[ SURFwV LQGXVWULDO GH O H[HPSOH DQWHULRU V KD HVWDEOHUW XQ QRX FRQWURO TXH HV p[D H QRPwV HQ OHV XQLWDWV TXH VwQ GHIHFWXRVHV SHUTXv WHQHQ SHWLWV IRUDWV D OD FDSD GH QwTXHO $L[w H R H t t GRQFV V KD FRPSWDW HO QRPEUH GH IRUDWV HQ GLIHUHQWV SHFHV TXH QR VHPSUH WHQLHQ OD PDWHL[D VXSHUIwFLH OD GLPHQVLw HQ P t R 6XS SODFD 1UH IRUDWV           XM 6XS SODFD 1UH IRUDWV           XM           &RP TXH HV WUDFWD GH TXDQWLWDW GH GHIHFWHV SHU VXSHUIw L OHV DUHHV GH OHV GLIHUHQWV PRVWUHV QR tFLH v © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD VwQ FRQVWDQWV SHUWRFD IHU XQD JUvpFD R D OD VHYD VXSHUIwFLH L XM FM QM t 8 FM wV HO QRPEUH GH IRUDWV REVHUYDWV D OD SH|D H F M QM )LJ *UvpFD D 8 GH O H[HPSOH (O UHVXOWDW )LJ LQGLFD HVWDW GH FRQWURO HQ QR KDYHUKL LUUHJXODULWDWV (O SURFwV HVWv H D FHQWUDW HQWRUQ GH X IRUDWV SHU P ([HP SO H 3HU FRQWURODU XQ SURFwV GH IDEULFDFLw GH OvPLQHV GH SDSHU HV WULD D O DW]DU XQD OvPLQD FDGD H R D D SDTXHWV L HV FRPSWD TXDQWHV WDTXHV GH PwV G PP KL KD H 0RVWUD 7DTXHV      (Q DTXHVW FDV      0RVWUD 7DTXHV           0RVWUD 7DTXHV           (O & QM Q  OvPLQD GH FDGD SDTXHWV (V ID GRQFV XQD JUvpFD D D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW UHVXOWDW )LJ wV TXH GH PLWMDQD FDO FRPSWDU DPE XQHV WDTXHV SHU FDGD OvPLQD $ PwV H D H G XQ SXQW IRUD GH OwPLWV XQ HVWXGL PwV DFXUDW SHUPHW GHWHFWDU DOWUHV LUUHJXODULWDWV DOWHUQvQFLD t H D GH SXQWV L DJUXSDPHQWV HQWRUQ GH 8&/ 3HU WDQW FDO IHU XQD UHYLVLw D IRQV Ew GHO VLVWHPD GH R H PRVWUHLJ Ew GHO SURFwV GH IDEULFDFLw H H R )LJ *UvpFD D & GH O H[HPSOH  (VWXGLV GH FDSDFLWDW 6XSRVHP TXH WHQLP XQ SURFwV HQ HVWDW GH FRQWURO $L[v HQV JDUDQWHL[ TXH HO VHX IXQFLRQDPHQW QR H R wV DIHFWDW SHU FDS DQRPDOLD JUHX 7DQPDWHL[ DL[v QR YRO GLU TXH DTXHVW SURFwV WRW L IXQFLRQDU H R H FRUUHFWDPHQW VLJXL FDSD| GH SURGXLU XQ UHVXOWDW SURX FRUUHFWH SHU FRPSOLU FHUWV HVWvQGDUGV F D GH TXDOLWDW TXH OL YROGUwHP H[LJLU (VFDWLU O DSWLWXG G XQ SURFwV SHU FRPSOLU GHWHUPLQDGHV t H HVSHFLpFDFLRQV L HQ SDUWLFXODU HVWLPDU OD TXDQWLWDW G XQLWDWV GHO SURFwV TXH QR YHULpFDUDQ H DTXHVWHV HVSHFLpFDFLRQV HV O REMHFWLX GHOV DQRPHQDWV HVWXGLV GH FDSDFLWDW w /HV HVSHFLpFDFLRQV TXH QHFHVVLWHP VwQ GXHV R , HO 9DORU QRPLQDO 169 TXH V HVSHUD GHO SURGXFWH ,, HOV Ow tPLWV GH WROHUvQFLD HQWUH HOV TXDOV V KD GH WUREDU HO SURGXFWH SHU WDO TXH HO FRQVLGHUHP D FRUUHFWH OwPLW VXSHULRU 86/ L LQIHULRU /6/ t © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD 2EVHUYDFLRQV $ 1RPwV Ww VHQWLW UHDOLW]DU XQ HVWXGL GH FDSDFLWDW VL HO SURFwV HVWv HQ HVWDW GH FRQWURO HH H D % (V UHDOLW]D DPE SURFHVVRV FRQWURODWV SHU YDULDEOHV & 4XH HOV OwPLWV GH FRQWURO 8&/ L /&/ HVWLJXLQ HQWUH HOV OwPLWV GH WROHUvQFLD 86/ L /6/ t t D QR LPSOLFD TXH HV SURGXHL[LQ PROW SRTXHV SHFHV GHIHFWXRVHV SHUTXv OD YDULvQFLD GH OD H D SREODFLw ^OD GLVSHUVLw GH OHV GDGHV^ HV PROW PwV JUDQ TXH OD GH OHV PLWMDQHV PRVWUDOV R R w H DPE OD TXDO V KD UHDOLW]DW HO FvOFXO GHOV Ow D tPLWV GH FRQWURO KR YHXUHP D O H[HPSOH  /D PDQHUD HVWvQGDUG GH FRPSURYDU OD FDSDFLWDW G XQ SURFwV FRQVLVWHL[ D PLUDU TXLQV VwQ HOV D H R VHXV w tQGH[V GH FDSDFLWDW HOV PwV KDELWXDOV GHOV TXDOV VwQ H R &S 8 6/ b /6/  - &SN PLQ I 8 6/ b [ [ b /6 / J S RQ D SDUWLU GH OD JUvpFD ; 5 V REWHQHQ [ L  D Q 8 & / b /& / TXH VwQ HVWLPDGRUV R GHOV SDUvPHWUHV GH OD GLVWULEXFLw 1 z TXH GHVFULX HO SURFwV D R H /D LQWHUSUHWDFLw JURVVR PRGR G DTXHVWV wQGH[V wV OD VHJ…HQW R t H X L (V FRQVLGHUD HQ JHQHUDO TXH HO SURFwV wV FDSD| VL &S y L &SN y FRVD TXH HH F FRUUHVSRQ D REWHQLU QRPwV XQHV XQLWDWV TXH QR FRPSOHL[HQ OHV HVSHFLpFDFLRQV GH FDGD H  $PE WRW HO PDUJH GH WROHUvQFLD GHSvQ PROW GH OD PHQD GH SURGXFWH TXH V HVWv D H D IDEULFDQW LL 8Q &S FRUUHFWH L XQ &SN EDL[ LQGLFD XQD GLIHUvQFLD HQWUH HOV YDORUV [ L 169 3HU H PLOORUDU FDO GRQFV PRGLpFDU HO SURFwV FHQWUDQWOR GH PDQHUD TXH OD PLWMDQD HV GHVSODFL H FDS DO YDORU GHVLWMDW 169 LLL 8QV &S L &SN EDL[RV LQGLTXHQ TXH HO SURFwV Ww XQD YDULDELOLWDW PDVVD JUDQ SHU FRPSOLU HH DPE OHV HVSHFLpFDFLRQV 8Q DOWUH SURFHGLPHQW PwV YLVXDO SHU GHWHUPLQDU OD FDSDFLWDW FRQVLVWHL[ D GLEXL[DU HO PRGHO H WHvULF GH GLVWULEXFLw GH SUREDELOLWDW GH OD FDUDFWHUwVWLFD TXH HQV GHpQHL[ OD TXDOLWDW GHO SURFwV L R R t H FRPSDUDUKR DPE HOV PDUJHV GH WROHUvQFLD TXH FDO REVHUYDU $ SDUWLU GH OHV GLIHUHQWV GDGHV TXH D KHP XWLOLW]DW SHU YHXUH VL KL KDYLD HVWDW GH FRQWURO DUD VL QR HV YRO QR FDO DJUXSDUOHV SRGHP FRQVWUXLU XQ KLVWRJUDPD R HVWLPDU O HVSHUDQ|D L OD YDULvQFLD GHO PRGHO TXH HV XQD GLVWULEXFLw F D w R QRUPDO MD TXH FRP KHP GLW FRQVLGHUHP SURFHVVRV TXH HV FRQWUROHQ SHU YDULDEOHV $OHVKRUHV SRGHP UHSUHVHQWDU OD IXQFLw GH GHQVLWDW G DTXHVWD YDULDEOH L GLUHFWDPHQW GHGXLU VL HQV FDO R PRGLpFDU OD PLWMDQD PLUDQW VL HO Pv[LP GH OD IXQFLw HV GwQD SHU DO SXQW G DEVFLVVD LJXDO D D R R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w & RQ WU RO HVWDG w tWRO tVWLF G H T X DOLWDW 169 R FDOFXODU OD SUREDELOLWDW G REWHQLU HOHPHQWV SHU VREUH GH 86/ L SHU VRWD GH 86/ YG )LJ  ([HPSOH &RQWLQXHP DPE O H[HPSOH (VWDEOLP TXH OHV HVSHFLpFDFLRQV GH TXDOLWDW Vw TXH HOV IRUDWV RQ KDQ GH WHQLU XQ GLvPHWUH GH PP DPE XQD WROHUvQFLD GH h PP DL[v HQV GLX TXH D D R 169 86/ L /6/  5HFRUGHP FI )LJ TXH SHU DO PDWHULDO GHO SULPHU PHV KDYwHP REWLQJXW [ t 8 & / /& / L SHU >S ? WDQW   b  &RP TXH DTXHVW SURFwV HVWDYD HQ H FRQWURO SRGHP FDOFXODU HOV wQGH[V GH FDSDFLWDW 6 REWw &S L &SN t H $L[w GRQFV HO SURFwV QR wV FDSD| L FRP TXH &S ! SHUv &SN  HO SUREOHPD UDGLFD HQ OD t H H F R GLIHUvQFLD HQWUH OD GLPHQVLw PLWMDQD GHOV IRUDWV UHDOLW]DWV L OD GHPDQDGD PLUHX OD )LJ  H R +R UHVROGUwHP GRQFV PRGLpFDQW OD PvTXLQD GH PDQHUD TXH IDFL IRUDWV DPE XQ GLDPvWUH XQV t D H PP PwV JUDQV 7RW L TXH HOV OwPLWV GH FRQWURO FDXHQ WRWV GRV GLQV O LQWHUYDO >/6 / 8 6/@ H t LJXDO TXH OHV GDGHV GH OD QRVWUD PRVWUD HV SRW HVWLPDU YLD XQD 1 [ TXH XQ  GHOV IRUDWV VHUDQ PDVVD JUDQV L XQ  PDVVD SHWLWV FRUUHVSRQ D O v DUHD VRWD OD FDPSDQD GH OD QRUPDO PwV HQOOv GHOV OwPLWV /6/ L 86/ D OD )LJ  H D t )LJ +LVWRJUDPD GH OHV GDGHV GH O H[HPSOH GLVWULEXFLw WHvULFD TXH HOV KL RR FRUUHVSRQ L HVSHFLpFDFLRQV GH O HVWXGL GH FDSDFLWDW © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD (Q WRW FDV SHUv pQV L WRW VL DFRQVHJXwVVLP TXH OD GLPHQVLw PLWMDQD GHOV IRUDWV FRLQFLGwV DPE R t R t WLQGUwHP DOHVKRUHV TXH . L SHU WDQW &SN &S TXH LQGLFDULD HQFDUD XQD t PDQFD GH SUHFLVLw D OD PvTXLQD SHUIRUDGRUD R D &RQWURO GH UHFHSFLw SHU DWULEXWV R )LQV DUD HQV KDYwHP SRVDW HQ O vSWLFD GH O LQGXVWULDO TXH IDEULFD XQ FHUW SURGXFWH L YRO JDUDQWLU t R XQ GHWHUPLQDW QLYHOO GH TXDOLWDW HQ HO UHVXOWDW pQDO (Q HO FRQWURO GH UHFHSFLw V DGRSWD XQ R DOWUH SXQW GH YLVWD MD TXH HV WUDFWD GH WUREDU XQD ERQD PDQHUD SHU GHFLGLU VL XQ SURGXFWH TXH V DGTXLUHL[ Ww OD TXDOLWDW TXH HQV LQWHUHVVD (Q FRQFUHW VH VXSRVD TXH HVWDEOLP XQV FULWHULV H TXH HQV SHUPHWHQ GHFLGLU VL XQ REMHFWH HV DFFHSWDEOH SHU DOV QRVWUHV LQWHUHVVRV OD T…HVWLw wV w X RH FRP VDEHU VL wV SURX ER WRW XQ ORW VHQVH KDYHUQH GH PLUDU XQD SHU XQD WRWHV OHV XQLWDWV SHU H FRPSURYDU VL VwQ R QR GHIHFWXRVHV (YLGHQWPHQW QRPwV KR IDUHP HQ XQD PRVWUD G DTXHVW ORW R H L D SDUWLU GHO TXH KL KDJL VXFFH…W KDXUHP GH GHGXLU VL HO FRQMXQW WRWDO FRPSOHL[ OHV QRVWUHV t H[LJvQFLHV H (O SURFHGLPHQW WvFQLF SHU UHVROGUH DTXHVWD T…HVWLw V DQRPHQD SOD GH PRVWUHLJ L FRQVWD G XQD H XR FROc OHFFLw GH WDXOHV TXH HQV LQGLTXHQ OD GLPHQVLw Q TXH KD GH WHQLU OD PRVWUD L OD [LIUD Pv[LPD R R D G HOHPHQWV GHIHFWXRVRV F TXH SRGHP WROHUDU HQ DTXHVWD PRVWUD SHU DFFHSWDU FRP D ER WRW HO ORW &RP HQ OHV SURYHV G KLSvWHVLV VL VHJXLP OHV LQVWUXFFLRQV G XQ G DTXHVWV SODQV SRGHP R FRPHWUH GXHV PHQHV G HUURU UHEXWMDU XQ ORW TXH HUD FRUUHFWH SHUTXv KHP WLQJXW OD PDOD VRUW GH H WULDUQH XQD PRVWUD SRF UHSUHVHQWDWLYD L PROW GROHQWD R Ew TXH HQV SRUWL D DFFHSWDU XQ ORW TXH H HUD LQFRUUHFWH SHU XQD UDw DQvORJD 6H VRO DQRPHQDU o OD SUREDELOLWDW GH FRPHWUH XQ HUURU RD GHO SULPHU WLSXV L p OD GH FRPHWUH Q XQ GHO VHJRQ 6L GHL[HP p[D OD GLPHQVLw GH OHV PRVWUHV R TXDQ IHP GLVPLQXLU o GHVJUDFLDGDPHQW DXJPHQWHP p O wQLFD PDQHUD GH IHUOHV GHFUwL[HU X H DOKRUD wV REVHUYDQW PRVWUHV DPE PwV HOHPHQWV SHUv DL[v SRW VHU SRF SUvFWLF SHU PRWLXV GH H H R R D UHQGLELOLWDW HFRQvPLFD &DO GRQFV DUULEDU D XQ FRPSURPwV HQWUH DTXHVWV GLYHUVRV IDFWRUV R t 3HU H[HPSOH HO SOD GH PRVWUHLJ MDSRQvV ?-,6 = GHWHUPLQD HOV YDORUV GH Q GLPHQVLw H R GH OD PRVWUD L F QRPEUH Pv[LP G HOHPHQWV LQFRUUHFWHV TXH KL SRGHP DGPHWUH XQ FRS D KDJXHP GHFLGLW HOV YDORUV GH o L p DL[w FRP XQ LQWHUYDO TXH VH VRO GHQRWDU DPE HOV VwPEROV t t >54/ $4/@ L TXH GwQD HOV OwPLWV HQWUH HOV TXDOV KD GH WUREDUVH OD SURSRUFLw S G HOHPHQWV R t R GHIHFWXRVRV HQ HO ORW SHU WDO TXH VLJXL YvOLG SHU DOV QRVWUHV LQWHUHVVRV 3HU WHQLU PwV LQIRUPDFLw D H R TXH QR SDV XQD VLPSOH UHFHSWD QXPvULFD HV SRW GLEXL[DU OD FRUED FDUDFWHUwVWLFD FRUED 2& GHO H t PRVWUHLJ TXH SHU D FDGD SDUHOOD Q F L FDGD YDORU GH S LQGLFD TXLQD wV OD SUREDELOLWDW TXH H HV Ww G DFRUG DPE DTXHVW WLSXV GH PRVWUHLJ G DFFHSWDU XQ ORW DPE WDO SURSRUFLw S G HOHPHQWV H R GHIHFWXRVRV L HVWDU D SXQW GH SDVVDU D FRPHWUH XQ HUURU GHO VHJRQ WLSXV (O SOD DPHULFv ?0LOLWDU\ 6WDQGDUG 0,/^67'^' HV VHPEODQW Ww HQ FRPSWH HOV YDORUV GH D w H o L $4/ HO FRVW HFRQvPLF GH OD LQVSHFFLw L HO ULJRU DPE TXv FDO IHUOD 3HU D PwV GHWDOOV L R R H H H[HPSOHV SRGHX PLUDU >@ L >@ © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R &DSw tWRO 5HJU HVVLw OLQHDO R (Q XQ HVWXGL GH UHJUHVVLw HV WUDFWD GH WUREDU UHODFLRQV HQWUH GLIHUHQWV FDUDFWHUwVWLTXHV G XQD R t PDWHL[D SREODFLw L XQ FRS HVWDEOHUW XQ PRGHO VDWLVIDFWRUL SHU D DTXHVWD UHODFLw HPSUDUOR SHU R R SUHGLU UHVXOWDWV G XQD GH OHV FDUDFWHUwVWLTXHV D SDUWLU GHOV YDORUV TXH SUHQJXLQ OHV DOWUHV (O t PRGHO PwV VHQ]LOO ^UHJUHVVLw VLPSOH^ HV GwQD TXDQ OD UHODFLw V HVWDEOHL[ HQWUH GXHV YDULDEOHV OD H R R R TXH YROHP SUHGLU L OD TXH HQV VHUYLUv SHU IHU OD SUHGLFFLw (Q PRGHOV PwV FRPSOHWV ^UHJUHVVLw D R H R PwOWLSOH^ KL KDXUv GLIHUHQWV IDFWRUV SHU H[SOLFDU TXv VXFFHHL[ DPE OD SURSLHWDW TXH YROHP SUHGLU X D H (O FDSwWRO HV WLWXOD UHJUHVVLw OLQHDO / DGMHFWLX ID UHIHUvQFLD DO IHW TXH QRPwV HV FRQVLGHUHQ PRG t R H H HOV OLQHDOV GH UHODFLw wV D GLU PRGHOV GHVFULWV SHU XQD HTXDFLw OLQHDO DPE FRHpFLHQWV QXPvULFV RH R H $L[v TXH SRW VHPEODU IRU|D UHVWULFWLX YHXUHP TXH UHDOPHQW QR KR HV JDLUH OD LGHD VHUv WUDQVIRU R F w D PDU PLWMDQ|DQW FDQYLV GH YDULDEOHV OD PHQD GH UHODFLw TXH VHPEOD KDYHUKL HQ XQD GH OLQHDO F R $TXHVW HQIRFDPHQW Ww O DYDQWDWJH G XQLpFDU HO WUDFWDPHQW SUREDELOwVWLF GHO WHPD PHQWUH TXH H t VL GLVWLQJwVVLP HQWUH UHJUHVVLw OLQHDO SROLQvPLFD H[SRQHQFLDO HQV FDOGULD IHU XQD GHGXFFLw t R R R WHvULFD GLIHUHQW SHU D FDGD FDV R (O PRGHO GH UHJUHVVLw OLQHDO VLPSOH R &RP KHP GLW HQ XQ PRGHO GH UHJUHVVLw OLQHDO VLPSOH HV WUDFWD G HVWDEOLU XQD UHODFLw HQWUH GXHV R R FDUDFWHUwVWLTXHV 8QD G DTXHVWHV FDUDFWHUwVWLTXHV VHUv FRQHJXGD L O DOWUD HV YROGUv GHGXLU GH t t D D OD SULPHUD 3HU H[HPSOH FHUFDUHP XQ PRGHO TXH HQV GRQL HO SHV D SDUWLU GH O DO|DGD G XQV F LQGLYLGXV R OD SUHVVLw G XQ JDV D SDUWLU GHO YROXP TXH RFXSD HWF (Q GHpQLU HO PRGHO R wV D H p[DUHP G HQWUDGD XQV TXDQWV YDORUV [M NM NQ GH OD GLU G DOOv TXH HQ WRW FDV FRQHL[HP 3HU D FDGDVFXQ G DTXHVWV YDORUV FRQVLGHUDUHP TXH O DOWUD R FDUDFWHUwVWLFD OD TXH YROHP HVWXGLDU HQ UHODFLw D OD SULPHUD HQV wV GHVFULWD SHU XQD YDULDEOH t R H DOHDWvULD <M  M Q (O PRGHO WLQGUv OD IRUPD R D IJ SDUW H[SOLFDWLYD R LQGHSHQGHQW xx <M p p [M (M  xx M Q © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD VwQ GXHV FRQVWDQWV HOV R GH OD UHJUHVVLw HO SULPHU VH VRO DQRPHQDU OD R p VH Q GLX HO &RP TXH HO PRGHO FDO VXSRVDU QR VHUv D R R R R H[DFWH VL KR IRV OHV UHVSRVWHV <M MD QR VHULHQ YDULDEOHV DOHDWvULHV VLQw FRQVWDQWV SHUv DL[v QR WLQGULD VHQWLW D O H[HPSOH SUHFHGHQW QR SRGHP SDV HVSHUDU TXH WRWV HOV LQGLYLGXV TXH WLQJXLQ OD PDWHL[D DO|DGD KDJLQ GH SHVDU H[DFWDPHQW HO PDWHL[ FDO LQWURGXLU XQ IDFWRU G HUURU HV OD F w (M $ PwV GHO IHW TXH HOV [M NM NQ VLJXLQ FRQVWDQWV L OHV <M NM NQ H YDULDEOHV DOHDWvULHV HQFDUD KHP G LPSRVDU GXHV KLSvWHVLV HVWDGwVWLTXHV PwV TXH VL M N (M R R t H L (N VwQ LQGHSHQGHQWV L TXH FDGD (M Ww GLVWULEXFLw QRUPDO 1  RQ wV OD PDWHL[D M R H R H $PE WRW DL[v QR VROV SRGUHP WUREDU XQD DSUR[LPDFLw GHO PRGHO SURSRVDW VLQw TXH WDPEw HQ R R R H FRQHL[HUHP OHV VHYHV FDUDFWHUwVWLTXHV GHV GHO SXQW GH YLVWD GH OD SUREDELOLWDW L SHU WDQW SRGUHP t FRPSURYDU DPE WvFQLTXHV G LQIHUvQFLD OD YDOLGHVD GHO PRGHO L WUHXUH Q FRQVHT…vQFLHV H H XH RQ FRQVWDQW R HO SXQW GH WDOO L GH QR H[SOLFDWLYD R UHVLGXDO p L p SDUvPHWUHV D SHQGHQW IJ IJ SDUW (O SULPHU SDV D IHU VHUv GRQFV HVWLPDU WRWV DTXHOOV SDUvPHWUHV TXH GHVFRQHL[HP HQ HO PRGHO D D t D SURSRVDW wV D GLU OHV FRQVWDQWV p L p DL[w FRP OD YDULvQFLD  FRPXQD GH OHV YDULDEOHV (M H 3HU IHUKR QHFHVVLWHP XQD PRVWUD HQ DTXHVW FDV XQD UHDOLW]DFLw GH FDGDVFXQD GH OHV YDULDEOHV R <M wV D GLU XQ YDORU QXPvULF \M FRQFUHW D O H[HPSOH G DEDQV WULDUw H H tHP XQD PRVWUD GH Q R t LQGLYLGXV XQ SHU D FDGD DO|DGD [M GH OHV TXH KHP p[DW SHU FRQVWUXLU OD UHJUHVVLw L PLUDUwHP F TXLQ SHV ^ \M ^ Ww FDGDVFXQ G HOOV $ SDUWLU G DTXHVWHV GDGHV HOV UHVSHFWLXV HVWLPDGRUV GH H VwQ p p L R p E p FRY [M \M  Q [ p E \ b E p [  V E 3 Q M 5 Q b  HM 3 Q M \M Q b bE \M  RQ E E E YDULvQFLD UHVLGXDO D \M p [M wV HO H YDORU SUHGLW GH O HUURU FRPwV H HM \M bE \M VH Q GLX UHVLGX L GH E V5 EE /D GHGXFFLw GH OHV IwUPXOHV SHU D p L p V KD IHW DSOLFDQW HO R R FRQVLVWHQW D FHUFDU XQV HVWLPDGRUV TXH IDFLQ WDQW SHWLW FRP VLJXL SRVVLEOH O DQRPHQDW HUURU TXDGUvWLF wV D GLU OD VXPD GHOV TXDGUDWV GH OHV GLIHUvQFLHV HQWUH HOV YDORUV FRUUHFWHV L HOV D H H 3 EE t SUHGLWV SHO PRGHO Q H SHU WDQW $L[w GRQFV FDO WUREDU HOV YDORUV p p TXH PLQLPLW]LQ M M O H[SUHVVLw R PvWRGH GHOV PwQLPV TXDGUDWV H t 0 ; Q M HM ; Q M \M  bE bE p p [M $L[w GRQFV HQ SULPHU OORF KHP G LPSRVDU TXH V DQXO OLQ OHV GXHV GHULYDGHV SDUFLDOV GH t EE UHVSHFWH p L p c 0 © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R  ! ! ! ! ! #0 p #0 p E b b ; Q \M E ; Q M M b E b E p p [M [M \M bE bE p Q p [M ; ! ! ! !; ! Q M Q M \M Q p E E p Q ; Q M [M Q [M \M p E; M [M E p ; M [M   6L DUD GLYLGLP O H[SUHVVLw SHU R L UHFRUGHP OD GHpQLFLw GH OD PLWMDQD R 3 \ Q M \M Q p E E p 3 Q M [M Q p E E p [ E E G RQ HV GHGXHL[ OD IwUPXOD SHU D p 3HU WUREDU OD GH p FDO GLYLGLU SHU Q UHVWDUOL R O H[SUHVVLw DQWHULRU PXOWLSOLFDGD SHU [ L UHFRUGDU OHV GHpQLFLRQV GH OD FRYDULvQFLD L OD GHVYLDFLw R D R Ww tSLFD 3 Q M [M \M Q [\ p [ E p E 3 E Q M  [M b b [p E b [ p Q [ E Q FRY [ \ p EE &DOGULD FRPSURYDU TXH DTXHVWV YDORUV GH p L p HIHFWLYDPHQW HQV GRQHQ XQ PwQLP L QR XQ t Pv[LP SHU D O H[SUHVVLw 0 +R GHL[HP SHU DO OHFWRU D R (O SURFHGLPHQW SHU GHGXLU O HVWLPDGRU V5 E GH  QR O H[SRVDUHP DTXw YG >@ SHU H[HPSOH t (Q DTXHVW FDV HO PRGHO TXH KHP SURSRVDW VL HQV REOLGHP GH OD SDUW UHVLGXDO HV XQD UHFWD w E E p [ &DO WHQLU HQ FRPSWH SHUv TXH OD UHFWD TXH KHP WUREDW R OD \ p GHSvQ GHOV YDORUV FRQFUHWV \  \Q TXH WHQwHP 3HU WDQW VL SUHQHP XQD VHJRQD PRVWUD GH H t OHV YDULDEOHV <  <Q REWLQGUHP XQ DOWUH PRGHO GH UHFWD GH UHJUHVVLw SHU DO QRVWUH SUREOHPD R $L[w GRQFV DTXHVWV HVWLPDGRUV TXH KHP FRQVWUX…W VwQ UHDOPHQW YDULDEOHV DOHDWvULHV SHUTXv t tR R H GHSHQHQ GH O H[SHULPHQW FRQVLVWHQW D WULDU XQD PRVWUD GH OHV YDULDEOHV <  <Q 4XDQ SDUOHP G HOOV HQ XQ FDV FRQFUHW IDUHP VHUYLU OD QRWDFLw DQWHULRU DPE HO ?EDUUHW SHU LQGLFDU TXH R VwQ DSUR[LPDFLRQV GH SDUvPHWUHV GHVFRQHJXWV TXDQ HQV KL UHIHULP FRP D YDULDEOHV DOHDWv R D RULHV GHVOOLJDWV GH OHV GDGHV FRQFUHWHV HOV GHQRWDUHP DPE HOV VwPEROV E L E t UHFWD GH UHJUHVVLw R %% H tFLO $UD HQV FDO YHXUH TXLQD PHQD GH GLVWULEXFLw WHQHQ (Q HO FDV GH E L E QR wV JDLUH GLIw FDO R IHU PDQLSXODFLRQV DOJHEUDLTXHV L SURX HQ FDQYL SHU D OD YDULvQFLD UHVLGXDO HV IRU|D FRPSOLFDW D w F (Q WRW FDV HOV UHVXOWDWV TXH V REWHQHQ VwQ HOV VHJ…HQWV R X %% © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD 3DUvPHWUH D p (VWLPDGRU E % E % „ 1 'LVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD R H p  Vv Q p  [ w v 1 Q [ p  65 E Q b E Q S [ w Q 65 wV H ƒQ> 2EVHUYHX TXH GH OD WDXOD DQWHULRU HV GHGXHL[ TXH HVWLPDGRUV FHQWUDWV GRQFV ( E % p ( E % p L ( 65 E  VwQ R 3RGHP HPSUDU DTXHVWV HVWLPDGRUV SHU FRQVWUXLU LQWHUYDOV GH FRQpDQ| SHU DOV SDUvPHWUHV GH FD D VFRQHJXWV p L p 'RQHQ UHVSHFWLYDPHQW K p E b 7o p p HE H 7o p L K p E b 7o p p HE H 7o p L W RQ HO SLYRW 7o V REWw XQ FRS p[DW HO QLYHOO GH FRQpDQ|D H F GH 6WXGHQW b o D SDUWLU GH OHV WDXOHV G XQD )W3> 7o b o  p p HH VwQ HOV UHVSHFWLXV R HUURUV HVWvQGDUGV L YDOHQ D V V5 Q p H E v [ w Q [ p H V  Q [ Q V5 E *UvpFDPHQW DL[v FRUUHVSRQ D ?PRXUH OD UHFWD GH UHJUHVVLw GH PDQHUD TXH HO VHX SHQGHQW D R R UHFRUUL O LQWHUYDO GH p L HO SXQW GH WDOO DPE O HL[ YHUWLFDO [ UHFRUUL O LQWHUYDO SHU D p /D UHJLw TXH HVFRPEUHQ HO FRQMXQW GH UHFWHV TXH DL[w V REWw GHVFULX XQD EDQGD GH SHUpOV FRUEDWV R t H EE ^ PwV DPSOD FDS DOV H[WUHPV FHQWUDGD D OD UHFWD RULJLQDO \ p p [ ^9G H I J )LJ 'H WRWD PDQHUD TXDQ V DSOLFD OD LQIHUvQFLD D OD UHJUHVVLw VwQ PwV LPSRUWDQWV OHV SURYHV H RR H G KLSvWHVLV TXH QR SDV HOV LQWHUYDOV GH FRQpDQ|D /D UDw wV TXH HO QRVWUH LQWHUvV SULPRUGLDO R F RH H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R )LJ 5HFWD GH UHJUHVVLw YDORUV UHDOV R pDQ|D  SHU D OD UHFWD GH UHJUHVVLw WHvULFD F RR [M \M L SUHGLWV [M \M E L EDQGD FRQ KD GH VHU DVVHJXUDUQRV TXH HO PRGHO TXH KHP HVWDEOHUW HV FRUUHFWH L OHV SURYHV KL SRGHQ FRQ w WULEXLU (OV GRV WHVWV PwV KDELWXDOV HV UHIHUHL[HQ D O DQXO ODFLw GHOV SDUvPHWUHV L HOV SRGHP H R D UHVXPLU HQ DTXHVW TXDGUH c +LSvWHVLV R ~ ~ 'LVWULEXFLw R GH UHIHUvQFLD H  = 1LYHOO FUwWLF t + + + +   p p p p  EH %%  wV H wV H WQ> S  b b b )W3> M M c ]  = EH %%  WQ> S b )W3> M M c c (Q UHJUHVVLw SHU GHFLGLU HO UHVXOWDW G XQD SURYD G KLSvWHVLV VH VRO PLUDU HO QLYHOO FUwWLF PwV R R t H TXH QR SDV HVWDEOLU XQD UHJLw G DFFHSWDFLw /D FRQFOXVLw VHUv UHEXWMDU + TXDQ HO QLYHOO FUwWLF R R R D t VLJXL PROW SHWLW ^ S > SHU H[HPSOH^ 6L KHP G DFFHSWDU OD KLSvWHVL QXO OD HQ HO WHVW R H w SHU DO SXQW GH WDOO p QR wV JDLUH JUHX VHQ]LOODPHQW YRO GLU TXH HV SUHIHULEOH FRQVLGHUDU XQD UHFWD GH UHJUHVVLw TXH HVWLJXL IRU|DGD D SDVVDU SHU O RULJHQ  wV D GLU XQ PRGHO GHO WLSXV R F H <M p [M $L[v REOLJD D GHGXLU XQD QRYD IwUPXOD SHU D p WDPEw SHO PvWRGH GH PLQLPLW]DU R R H H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD O HUURU TXDGUvWLF (O UHVXOWDW wV DUD D H 6L V LPSRVD TXH p DOHVKRUHV p 3 3 M Q [M \M [M M Q L HOV JUDXV GH OOLEHUWDW GH OD GLVWULEXFLw GH UHIHUvQFLD SXJHQ D R H Q b  0ROW PwV JUHX wV TXH HQV WUREHP DPE XQ QLYHOO FUwWLF HQ HO WHVW SHU DO SHQGHQW TXH HQV SRUWL D H H t DFFHSWDU OD KLSvWHVL QXO OD SHUTXv DL[v HQV IDULD SUHIHULU XQ PRGHO GHO WLSXV < R H R FRQVWDQW wV H D GLU VHQVH FDS PHQD GH UHODFLw HQWUH OD FDUDFWHUwVWLFD GHVFULWD SHU OD YDULDEOH < L OD GHVFULWD R t SHU OHV GDGHV [ (Q DTXHVW FDV FDO UHSODQWHMDU WRWDOPHQW HO PRGHO DQDOLW]DU OD JUv DpFD GH OHV SDUHOOHV GH GDGHV [M \M HOLPLQDU SRVVLEOHV YDORUV HUURQLV SURSRVDU FDQYLV GH YDULDEOH TXH DFRVWLQ HO QwYRO GH SXQWV D XQD UHFWD X c 8Q DOWUH SURFHGLPHQW SHU YDOLGDU HO PRGHO HV O w 'H IHW O DQvOLVL GH OD D YDULvQFLD wV WRW XQ FDSwWRO D SDUW GH O (VWDGwVWLFD L D OD UHJUHVVLw VH Q DSOLFD QRPwV XQD SDUW D H t t R H HO TXH V DQRPHQD OD WDXOD ^R VL HV FRQVLGHUHQ OHV LQLFLDOV HQ DQJOvV^ (Q H UHVXP HV WUDFWD GH GHVFRPSRQGUH OD YDULDELOLWDW GH OHV UHVSRVWHV \M HQWRUQ GH OOXU PLWMDQD \ HQ XQD SDUW TXH TXHGD H[SOLFDGD SHO PRGHO Pw XQD SDUW TXH DTXHVW QR SRW MXVWLpFDU L TXH HV DQRPHQDUHP UHVLGXDO $L[v HV FRQFUHWD HQ O H[SUHVVLw R R $'(9$ DQvOLVL GH OD YDULvQFLD D D $129$ ; Q 9DULDELOLWDW WRWDO 9 7 _ M \M ^] b \ ; Q ` 9DULDELOLWDW H[SOLFDGD 9 ( _ M \M E ^] b \ ` ; Q 9DULDELOLWDW UHVLGXDO 9 5 _ M \M ^] bE \M ` TXH HV GHGXHL[ SHU VLPSOHV PDQLSXODFLRQV DOJHEUDLTXHV YG >@ (YLGHQWPHQW HO PRGHO VHUv D PLOORU FRP PwV JUDQ VLJXL OD LQqXvQFLD GH OD YDULDELOLWDW H[SOLFDGD HQ OD YDULDELOLWDW WRWDO 8QD H H SULPHUD DSUR[LPDFLw VHULD GRQFV OD GH FDOFXODU HO R &RHpFLHQW GH GHWHUPLQDFLw R 5  9( 97 TXH VRYLQW HV GwQD WDPEw HQ WDQWV SHU FHQW &RP PwV V DFRVWL R H H 5 D FDO SHQVDU TXH PLOORU © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R wV HO PRGHO 7DQPDWHL[ DTXHVW FULWHUL QR HV JDLUH GH pDU G XQD EDQGD PRGHOV IRUPDOPHQW H w LGvQWLFV SRGHQ WHQLU FRHpFLHQWV GLIHUHQWV SHU H[HPSOH VL ; H = = OD GLIHUvQFLD HQWUH H H IHU OD UHJUHVVLw GH = R GH = UHVSHFWH GH ; wV SXUDPHQW QRPLQDO HQ FDQYL V REWHQHQ HQ R JHQHUDO FRHpFLHQWV 5 GLVWLQWV $OWUDPHQW HQ DTXHVW FvOFXO GH 5 QR HV WHQHQ HQ FRPSWH D HOV JUDXV GH OOLEHUWDW GHO PRGHO FRVD TXH GHV GHO SXQW GH YLVWD GH O (VWDGw tVWLFD QR wV JDLUH H FRUUHFWD 3HU DL[v WDPEw HV GHpQHL[ O DQRPHQDW R H GH OOLEHUWDW FRHpFLHQW GH GHWHUPLQDFLw FRUUHJLW SHOV JUDXV R 5FRUU Q Q b b b b 5 Q (QFDUD wV PLOORU VL HV FRQVWUXHL[ OD H (O IRUPDW GH OD WDXOD HV HO VHJ…HQW w X WDXOD $'(9$ FRPSOHWD L VH OL DSOLFD XQD SURYD G KLSvWHVLV R 7DXOD $'(9$ )RQW 0RGHO 5HVLGXDO 727$/ 6XPD GH TXDGUDWV *U OOLE 0LWMDQD GH TXDGUDWV 9( 95 Q b b V5 E 9( 95 Q b 97 Q 97 Q b $ SDUWLU GH OD WDXOD HV UHDOLW]D XQD SURYD G KLSvWHVLV VH Q GLX HO R H &RQWUDVWD OD KLSvWHVL QXO OD TXH HO PRGHO QR HV OLQHDO YV + TXH HO PRGHO wV OLQHDO R w E / HVWDGwVWLF GH UHIHUvQFLD wV ) 9 ( 65 TXH Ww GLVWULEXFLw GH )LVKHU ) Q  1DWX t H H H R UDOPHQW HQV FRQYw TXH HO QLYHOO FUwWLF VLJXL HO PwV EDL[ SRVVLEOH SHU WDO G LQFOLQDUQRV FDS D OD H t H KLSvWHVL DOWHUQDWLYD TXH HV OD TXH HQV LQWHUHVVD 'H IHW HV SRW SURYDU TXH HV WUDFWD G XQ WHVW R w HTXLYDOHQW DO GHO SHQGHQW H[SOLFDW DEDQV WDW c WHVW ) GH )LVKHU GH OLQHDOL b $QvOLVL GHOV UHVLGXV D (O PvWRGH JUvpF PwV HpFD| SHU YDOLGDU XQ PRGHO GH UHJUHVVLw wV O H D H F RH HQ TXv H V HVWXGLD OD JUvpFD GHOV UHVLGXV HM YV XQD DOWUD GDGD TXH VROHQ VHU HOV YDORUV SUHGLWV \M /D D E FODX SHU LQWHUSUHWDU DTXHVWD JUvpFD wV TXH VL HO PRGHO wV FRUUHFWH D H H DQvOLVL GH UHVLGXV D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD (OV UHVLGXV V KDQ GH UHSDUWLU GH IRUPD DOHDWvULD OD VHYD PLWMDQD R KD GH VHU L WRWV KDQ GH WHQLU HO PDWHL[ RUGUH GH PDJQLWXG | / H[SOLFDFLw wV VHQ]LOOD L HV EDVD HQ OHV KLSvWHVLV HVWDGwVWLTXHV TXH KHP LPSRVDW GH ERQ SULQFLSL RH R t UHFRUGHX TXH HOV UHVLGXV HM VwQ HOV YDORUV TXH KDQ SUHV HQ XQD UHDOLW]DFLw FRQFUHWD OHV YDUL R R DEOHV (M GH OD SDUW QR H[SOLFDWLYD &DGDVFXQD FRUUHVSRQLD DO PDWHL[ WLSXV GH GLVWULEXFLw XQD R 1  L HUHQ LQGHSHQGHQWV GXHV D GXHV ' DTXw TXH KDJLQ GH WHQLU XQD PLWMDQD O HVSHUDQ|D t F GH OHV QRUPDOV TXH FDS HV SXJXL DOOXQ\DU GH PDQHUD VXEVWDQFLDOPHQW GLIHUHQW GHO YDORU PLWMv D WRWHV WHQHQ OD PDWHL[D YDULvQFLD L TXH QR KDJLQ GH GHVFULXUH FDS GLEXL[ DPE IRUPD FRQFUHWD D SHU OD LQGHSHQGvQFLD H /HV DQRPDOLHV TXH PwV VRYLQW HV GHWHFWHQ HQ XQD JUvpFD GH UHVLGXV VwQ OHV VHJ…HQWV H D R X D , +L KD XQ UHVLGX HM PROW DOOXQ\DW GHO YDORU PLWMv w ,PSOLFD TXH OD SDUHOOD [M \M FRUUHVSRQHQW HV SUREDEOHPHQW LQFRUUHFWD XQ YG )LJ RXWOLHU )LJ *UvpFD GH UHVLGXV DPE XQ RXWOLHU D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R ,, 1R KL KD SXQWV GLVWULEX…WV D O DW]DU VLQw FRP VL SHUWDQ\HVVLQ D XQD FRUED t R ,PSOLFD TXH OD UHODFLw QR wV OLQHDO VLQw G XQD DOWUD PHQD &DO R H R OHV GDGHV LR \M YG )LJ WUDQVIRUPDU [M )LJ *UvpFD GH UHVLGXV DPE DVSHFWH GH FRUED D ,,, /D JUvpFD wV FUHL[HQW R GHFUHL[HQW D H R 9RO GLU TXH SRVVLEOHPHQW OHV GDGHV [M QR VwQ LQGHSHQGHQWV &DOGULD UHSHWLU HO PRVWUHLJ YG )LJ &DO REVHUYDU TXH HQFDUD TXH OHV DQRPDOLHV GHOV SXQWV , L ,, WDPEw HV SRGHQ GHWHFWDU IHQW H VLPSOHPHQW OD JUvpFD GH OHV SDUHOOHV GH GDGHV [M \M WRW L DL[v YDO OD SHQD DUULEDU pQV D OD D R JUvpFD GH UHVLGXV SHUTXv DOOv DTXHVWD PHQD GH SDWRORJLHV V REVHUYHQ PROW PwV FODUDPHQW KR D HD H YHXUHP PwV HQGDYDQW D O H[HPSOH H L )LJ  0ROWHV YHJDGHV OD PHQD GH UHODFLw TXH KL KD HQWUH OHV SURSLHWDWV TXH DQDOLW]HP QR HV OLQHDO R w HOV SXQWV QR V DMXVWHQ D XQD UHFWD VLQw G XQ DOWUH WLSXV HOV SXQWV VHPEOD TXH V DGDSWHQ D R XQD FHUWD FRUED &RP KHP GLW DL[v KR GHWHFWDUHP FODUDPHQW TXDQ HQ OD JUvpFD GH UHVLGXV R D DSDUHJXL XQ DVSHFWH FRQFUHW EHQ PDUFDW FRP D OD 9DO D GLU TXH VRYLQW OD pJXUD GH OD JUvpFD GH UHVLGXV UHFRUGD XQD SDUvEROD DL[v QR LPSOLFD TXH QHFHVVvULDPHQW KDJXHP G DMXVWDU D D R D HO QRVWUH PRGHO D XQD HTXDFLw GH VHJRQ JUDX OD IRUPXODFLw PDWHPvWLFD G XQD SDUvEROD VLQw R R D D R VLPSOHPHQW TXH OD UHODFLw FRUUHVSRQ D XQD FRUED TXH SRW VHU FHUWDPHQW XQD SDUvEROD SHUv R D R WDPEw XQD EUDQFD G KLSvUEROD XQ IUDJPHQW G XQD H[SRQHQFLDO /D UDw wV TXH D OD JUvpFD GH H H RH D UHVLGXV KL GLEXL[HP HOV HUURUV TXH KHP FRPvV TXDQ YROHP DMXVWDU OHV GDGHV D XQD UHFWD H )LJ © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ *UvpFD GH UHVLGXV TXH LQGLFD XQ PRVWUHLJ GHIHFWXwV D R 4XDQ VXFFHHL[ DL[v HO PLOORU TXH SRGHP IHU HV WRUQDU D GLEXL[DU OD JUvpFD GH OHV SDUHOOHV GH R w D SXQWV SHU YHXUH VL KL GHVFREULP D TXLQD FRUED FRQFUHWD FRUUHVSRQHQ L UHGLEXL[DUOHV GHVSUw HV GH IHUKL WUDQVIRUPDFLRQV pQV TXH DFRQVHJXLP TXHOFRP SURX SURSHU D XQD UHFWD 3HU H[HPSOH SRGUw tHP PLUDU OD JUvpFD GHOV [M ORJ \M VL DTXHVW QRX GLEXL[ Vw TXH FRUUHVSRQ D XQD UHFWD D t DL[v YRO GLU TXH KHP GH FDOFXODU XQ PRGHO GH UHJUHVVLw OLQHDO SHUv SUHQHQW FRP D GDGHV HOV YDORUV R R R [M L ORJ \M wV D GLU HQOORF GH OHV YDULDEOHV <M Q XWLOLW]HP XQHV GH QRYHV WUDQVIRUPDGHV GH OHV H EE DQWHULRUV <M ORJ <M $L[v HQV SRUWDULD D XQD HTXDFLw GHO WLSXV ORJ \ \ R R p p [M \ R TXH VL GHVIHP HO FDQYL LH \ H HQV GwQD HO PRGHO FRUUHFWH SHU UHODFLRQDU OHV QRVWUHV - p [ p GDGHV \ H H (OV FDQYLV GH YDULDEOH PwV KDELWXDOV SHU DFRQVHJXLU OD OLQHDOLWDW VwQ HOV VHJ…HQWV H R X , ORJ \ [ ORJ [ \ 7UDQVIRUPD XQD HTXDFLw HQ SRWvQFLHV R H ORJ D E ORJ [ E[ \ D[ E HQ XQD GH OLQHDO ORJ \ \ ORJ D ,, ORJ \ [ [ 7UDQVIRUPD XQD HTXDFLw H[SRQHQFLDO R \ \ NH K[ HQ XQD GH OLQHDO ORJ \ \ ORJ N K [ © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R ,,, \ \ [ [ &DQYLD XQD HTXDFLw UDFLRQDO GH OD IRUPD R P  Q [ P Q [ \ ,9 ORJ \ \ [ [ 3HU FRQYHUWLU HQ OLQHDO XQD H[SUHVVLw UDFLRQDO HQ H[SRQHQFLDOV b c R SDVVD D VHU ORJ \ \ \ U V [ \ b b b c b \ [ P[ b Q HQ XQD GH OLQHDO \ b \ H U V[  HU V[ &DO REVHUYDU TXH QR WRWHV OHV IXQFLRQV VwQ OLQHDOLW]DEOHV SHU PLWMv G XQ FDQYL GH YDULDEOHV SHU R D  H[HPSOH FDS FDQYL QR SRW FRQYHUWLU XQD Fw XELFD FRP DUD \ [ [ [  HQ XQD UHFWD 7DQPDWHL[ HOV TXDWUH FDQYLV TXH KHP H[SOLFDW VROHQ VHU VXpFLHQWV HQ OD PDMRULD GH SUREOHPHV SUvFWLFV OOHYDW VL GH FDV G DTXHOOV HQ TXv OD UHODFLw \ YV [ wV SROLQvPLFD HQ JHQHUDO OHV D H R H R JUvpTXHV DPE N H[WUHPV UHODWLXV HV SRGHQ DSUR[LPDU SHU SROLQRPLV GH JUDX N  L TXH HV D UHVRO FRP XQ FDV SDUWLFXODU GH UHJUHVVLw PwOWLSOH RX 8Q DOWUH GHWDOO TXH FDO QR REOLGDU HV TXH HOV UHVLGXV VwQ VHPSUH OD GLIHUvQFLD HQWUH HO YDORU UHDO w R H L HO YDORU SUHGLW 3HU WDQW HQFDUD TXH HO VHX XV GH FDUD D YDOLGDU HO PRGHO w VLJXL HO PDWHL[ VHPSUH TXDQ HV ID XQ FDQYL GH YDULDEOH HOV UHVLGXV MD QR FRUUHVSRQHQ DOV HUURUV FRPHVRV SHU WUREDUORV FDO GHVIHU HO FDQYL SHU DOV YDORUV SUHGLWV \M L FRPSDUDU HO UHVXOWDW DPE E OHV GDGHV \M RULJLQDOV HQ XQ PRGHO OLQHDO 3UHGLFFLRQV 4XDQ KHP DFRQVHJXLW DUULEDU D XQ PRGHO SURX YvOLG wV D GLU XQ PRGHO TXH OHV SURYHV G KLSvWHVLV D H R QR UHEXWJHQ HQ TXv 5FRUU wV SURX DOW L RQ OD JUvpFD GH UHVLGXV QR LQGLFD FDS DQRPDOLD HO SRGHP H H D HPSUDU SHU IHU QRYHV SUHGLFFLRQV L REWHQLU YDORUV GH OD UHVSRVWD < TXH FRUUHVSRQ D XQ YDORU FRQFUHW GH [ $EDQV TXH UHV FDO QRWDU TXH DL[v QR KR SRGHP IHU SHU D XQD [ TXDOVHYRO VL HO QRVWUH PRGHO R SHU YDORUDU OD UHODFLw HQWUH HO SHV L O DO|DGD HVWv FDOFXODW SHU D GDGHV TXH FRUUHVSRQHQ D KRPHV R F D HQWUH L DQ\V VHJXUDPHQW QR VHUv JHQV HQFHUWDW SHU GHVFULXUH XQD UHODFLw DQvORJD SHU D D RD LQIDQWV G HQWUH L VHWPDQHV QL WDPSRF SHU IHUKR HQ XQD SREODFLw G HOHIDQWV $L[w GRQFV R t HQV KHP GH OLPLWDU D IHU SUHGLFFLRQV SHU D YDORUV GH [ FRPSUHVRV DSUR[LPDGDPHQW HQWUH HO t H PwV SHWLW L HO PwV JUDQ GHOV [  [Q TXH WHQwHP HQ HODERUDU HO PRGHO $ PwV DTXHVWV QRXV H H YDORUV GH [ KDQ GH FRUUHVSRQGUH D OD PDWHL[D SREODFLw L D OHV PDWHL[HV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV R TXH HOV SULPHUV $OWUDPHQW HQ HO PRGHO KHP VXSRVDW TXH OD UHVSRVWD <M D XQ [M FRQFUHW wV XQD YDULDEOH H DOHDWvULD $L[v V KD GH UHqHFWLU G DOJXQD PDQHUD HQ IHU OHV SUHGLFFLRQV MD TXH OD [LIUD TXH R R REWLQJXHP HQ VXEVWLWXLU [ D O HTXDFLw GH OD UHFWD GH UHJUHVVLw SHU D XQ YDORU FRQFUHW [" QR R R H VHUv VLQw XQD GH OHV SRVVLEOHV UHDOLW]DFLRQV GH OD YDULDEOH <" FRUUHVSRQHQW 3HU WDQW HO PwV D R FRUUHFWH wV FRQVWUXLU XQ LQWHUYDO GH FRQpDQ|D SHU D OD SUHGLFFLw 7vFQLFDPHQW HV SRW SHQVDU TXH H F RH OD SUHGLFFLw FRUUHVSRQ D O HVSHUDQ|D ( <" SHUv D OD SUvFWLFD wV PwV XVXDO GRQDU XQ LQWHUYDO R F R D H H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD HQ TXv OD YDULDEOH <" SUHQ YDORUV DPE XQD SUREDELOLWDW H IRUPD b o p[DGD / LQWHUYDO wV GH OD H >\" b 7o \" \" H H 7o \" @ 7o RQ \" p E E p [" 7o wV HO SLYRW KDELWXDO H b )W3> b w o c L \[ H V5 E V v Q [" [  Q Q [ b wV O H 6L KHP REWLQJXW HO PRGHO SHU PLWMv G XQ FDQYL GH YDULDEOH D FDO QDWXUDOPHQW GHVIHU HO FDQYL SHU DFRQVHJXLU O LQWHUYDO FRUUHFWH HUURU HVWvQGDUG GH OD SUHGLFFLw D R ([HPSOH &HUFDUHP D SDUWLU GH OHV GDGHV VHJ…HQWV XQ PRGHO SHU D OD UHODFLw HQWUH OD SUHVVLw 3 L HO X R R YROXP 9 G XQ FHUW JDV 9 3            /D JUvpFD GHOV SXQWV D PRVWUD XQD FHUWD FXUYDWXUD L VXJJHUHL[ TXH FDO IHU DOJXQD WUDQVIRUPDUFLw GH OHV GDGHV 7DPEw V KL REVHUYD TXH OD GDUUHUD SDUHOOD HV XQ SUREDEOH R H w 7DQPDWHL[ VL HV FDOFXOD HO PRGHO OLQHDO GH UHJUHVVLw DTXHVWV GRV DVSHFWHV HV IDQ PROW PwV R H HYLGHQWV D OD JUvpFD GHOV UHVLGXV D )LJ RXWOLHU )LJ &DO UHPDUFDU TXH DUD O DSDUHL[ D O H[WUHP HVTXHUUH DL[v wV DL[w SHUTXv D O HL[ KRULW]RQWDO RH t H KL KD HOV YDORUV SUHGLWV SHU D OD SUHVVLw L HO SXQW GXEWwV FRUUHVSRQ DO YDORU PwV EDL[ G DTXHVWD R R H PDJQLWXG &RP TXH O HUURU FRPvV QR wV HYLGHQW QR VHPEOD TXH HV WUDFWL G XQ VLJQH HTXLYRFDW H H R G XQV GHFLPDOV FRUUHJXWV GH OORF SHU H[HPSOH HO PwV LQGLFDW wV VHQ]LOODPHQW LJQRUDU OD H H GDUUHUD SDUHOOD GH GDGHV 3HU GHFLGLU TXLQD HV OD WUDQVIRUPDFLw QHFHVVvULD D PwV G DQDU IHQW w R D H DVVDMRV DPE GLYHUVRV FDQYLV GH YDULDEOH SRGHP HQ DTXHVW FDV DMXGDUQRV G XQ DUJXPHQW WHv RULF F 3UHQHQW ORJDULWPHV DOV GH 4XwPLFD OD t VHJRQV OD TXDO 3 9 q GRV FRVWDWV OQ 3 OQ F q OQ 9 $L[w GRQFV FDO FHUFDU XQ PRGHO OLQHDO DPE OHV YDULDEOHV t \ OQ 3 [ O Q 9 6 REWw H RXWOLHU OOHL GHOV JDVRV LGHDOV bc c © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R )LJ *UvpFD GH OD SUHVVLw YV HO YROXP GH O H[HPSOH D R )LJ *UvpFD GHO UHVLGXV YV HOV YDORUV SUHGLWV PRGHO LQLFLDO D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD 3DUvPHWUH D p p E E 9DORU (UURU HVWvQGDUG 1LYHOO FUwWLF D t   b  $L[v wV RH \ E b  [ L VL HV GHVIv HO FDQYL 3 D H9 \ - H [ 3 c 9  /D WDXOD $'(9$ HV HQ DTXHVW FDV w )RQW 0RGHO 5HVLGXDO 727$/ 5 6XPD GH TXDGUDWV *U OOLE 0LWMDQD GH TXDGUDWV  )  1LYHOO FUwWLF t  S   7DQW OD JUvpFD GH UHVLGXV D FRP OD SURYD GH OD ) S LH UHEXWMDU + L SHU WDQW DFFHSWDU HO PRGHO OLQHDO FRP OHV SURYHV VREUH HOV FRHpFLHQWV S LH UHEXWMDU + ^TXH HOV FRHpFLHQWV VwQ QXOV^ HQ WRWV GRV FDVRV LQGLTXHQ TXH DTXHVW PRGHO HV DFFHSWDEOH R w 3RGUwHP SHQVDU TXH HOV UHVLGXV PwV JUDQV FRUUHVSRQHQ D t H SHUv DOHVKRUHV KDXUwHP GH R t IHU OD UHJUHVVLw DPE QRPwV SDUHOOHV GH GDGHV FRVD TXH WDPSRF HV JDLUH DFRQVHOODEOH 3HU WDQW R H w QR IDUHP PwV FDQYLV H )LJ | | RXWOLHUV (OV UHVLGXV VwQ PROW SHWLWV PwV SHWLWV TXH HQ YDORU DEVROXW SHUv FDO UHFRUGDU TXH QR HQV R H R GRQHQ HOV HUURUV FRPHVRV SHUTXv HQ DTXHVW FDV KHP IHW WUDQVIRUPDFLRQV 6L YROHP HOV HUURUV FDO H DYDOXDU OD GLIHUvQFLD HQWUH HOV YDORUV RULJLQDOV GHO YROXP L HOV YDORUV WUREDWV D SDUWLU GHO PRGHO H ETXH REWHQLP GHVIHQW HO FDQYL 3 H\ $L[v GwQD RR © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R )LJ *UvpFD GHO UHVLGXV YV HOV YDORUV SUHGLWV PRGHO GHpQLWLX D E E 9ROXP      3UHVVLw R      \      b  HM 3 b b b b          b  (UURU b b b b     )LQDOPHQW KR DSOLFDUHP SHU SUHGLU OD SUHVVLw TXH FRUUHVSRQ D XQ YROXP GH  &RP TXH R wV XQ YDORU FRPSUvV HQ HO UDQJ GH UHIvUHQFLD SHU D OD YDULDEOH LQGHSHQGHQW HQWUH L  H H H H HV SRW IHU OD SUHGLFFLw D SDUWLU GHO PRGHO DQWHULRU 6 REWw \ wV D GLU GHVIHQW HO R HE E D R FDQYL 39  $ SDUWLU GH O HUURU HVWvQGDUG GH OD SUHGLFFLw IHP O LQWHUYDO DO  TXH GwQD XQ FRS GHVIHW HO FDQYL > @ R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD $ OD KHP GLEXL[DW OHV GDGHV RULJLQDOV H[FOvV O R UHJUHVVLw L OD R GH UHJUHVVLw TXH KHP REWLQJXW R )LJ FRUED RXWOLHU HOV YDORUV SUHGLWV SHO PRGHO GH )LJ *UvpFD GHO PRGHO GH UHJUHVVLw GH O H[HPSOH D R (O PRGHO GH UHJUHVVLw OLQHDO PwOWLSOH R X &RP KHP GLW HQ HO SUHvPEXO TXDQ WHQLP GLYHUVRV IDFWRUV SHU H[SOLFDU XQD FDUDFWHUw D tVWLFD XWLOLW]HP XQ PRGHO GH UHJUHVVLw PwOWLSOH $UD GRQFV WLQGUHP XQD FRO OHFFLw GH P YDULDEOHV RX R H[SOLFDWLYHV R SHU FDGDVFXQD GH OHV TXDOV KDXUHP p[DW Q YDORUV (Q FRQMXQW tQGH[V GRQFV SDUWLUHP GH Q d P GDGHV I[   [ [   [P> [P   [P J (OV VXSHUw Q Q Q UHJUHVVRUV c LQGLTXHQ D TXLQD YDULDEOH H[SOLFDWLYD HQV UHIHULP (O PRGHO GH UHJUHVVLw PwOWLSOH wV DOHVKRUHV R X H <M p p [M  c c c pP [P (M M x M x Q /HV KLSvWHVLV HVWDGw R tVWLTXHV VwQ DQvORJXHV DO FDV SUHFHGHQW R D M <M (M VwQ YDULDEOHV DOHDWvULHV R R   Q OHV (M [M L HOV N VwQ LQGHSHQGHQWV GXHV D GXHV L WHQHQ WRWHV OD PDWHL[D GLVWULEXFLw 1  R R VwQ FRQVWDQWV R x M x Q x N x P G DTXHVW PRGHO HV SDUWHL[ G XQD UHDOLW]DFLw FRQFUHWD R PvWRGH GH PLQLPLW]DU O HUURU TXDGUv H DWLF TXH DUD wV H !Q M 3HU HVWLPDU HOV SDUvPHWUHV D \M GH FDGD YDULDEOH <M p   pP L V DSOLFD HO 3HU \M - -M -M b p b p [ b c c c b pP [P  © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R HVFULXUH OHV IwUPXOHV TXH HQV GRQHQ HOV HVWLPDGRUV p  pP R PDWULFLDO FRQVWUX… tP YHFWRUV FROXPQD a < L a p - - ; wV PwV SUvFWLF HPSUDU QRWDFLw H H D R IRUPDWV SHU L XQD PDWULX ;    [  [Q  [  P  P [Q   a <  \  \Q a p - - -P p  p $OHVKRUHV HOV HVWLPDGRUV GHOV SDUv DPHWUHV GH O HTXDFLw V REWHQHQ IHQW R p - ; W c; > c ; W a c< RQ HO VXSHUtQGH[ W LQGLFD WUDQVSRVDU $L[t GRQFV O HTXDFLw GH OD UHJUHVVLw TXH DUD FRUUHVSRQ w w R R D XQ KLSHUSOv GH D #P VHUv D \ p p [ --  c c c pP [P --p p [M / HVWLPDGRU GH OD YDULvQFLD wV DQvOHJ DO GHO FDV SUHFHGHQW VL GLHP \M D H D YDORUV SUHGLWV L HM V5 - >!Q M HM ? Q \M b \M b P b  -M c c c pP [P UHVLGXV DSUR[LPDUHP DPE HO YDORU GH OD YDULvQFLD UHVLGXDO D /D PDQHUD GH YDOLGDU OD FRUUHFFLw G DTXHVW PRGHO HV VHPEODQW D OD GHO FDV G XQD VROD YDULDEOH R w H[SOLFDWLYD SHUv PwV FRPSOH[ QDWXUDOPHQW /HV GLIHUvQFLHV PwV VLJQLpFDWLYHV VwQ OHV VHJ…HQWV R H H H R X , $ O DQvOLVL GH OD YDULvQFLD D D ^ /D SDUW H[SOLFDWLYD Ww DUD H Q b P P JUDXV GH OOLEHUWDW HQ OORF G L OD UHVLGXDO Q  bPb R VL HV WUHEDOOD HQ XQ PRGHO DPE p ^ /D SURYD GH OLQHDOLWDW GH )LVKHU HV ID DUD DPE ) H[SOLFDGD ) Ww GLVWULEXFLw GH )LVKHU DPE P L Q H R 9( P bPb [ V -5  RQ 9( wV OD YDULDELOLWDW H JUDXV GH OOLEHUWDW $TXHVWD SURYD FRQIURQWD VL wV SUHIHULEOH XQ PRGHO HQ TXv FDS UHJUHVVRU Ww LQqXvQFLD VREUH OHV H H H H <M + VREUH OHV UHVSHFWH G XQ DOWUH HQ TXv DOPHQ\V DOJXQ GHOV H <M + N LQqXHL[ VLJQLpFDWLYDPHQW ^ (O FRHpFLHQW GH GHWHUPLQDFLw R 5  97 9 ( 97 OD YDULDELOLWDW WRWDO wV HQFDUD PwV H H HQJDQ\wV TXH HQ HO FDV VLPSOH SHUTXv HO VRO IHW G KDYHUKL PwV G XQ UHJUHVVRU MD ID TXH R H H © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD VLJXL PROW DOW (Q WRW FDV HV SRW HVWXGLDU VL V DFRVWD SURX D HO FRHpFLHQW FRUUHJLW SHU JUDXV GH OOLEHUWDW TXH DUD YDO 5FRUU  Q Qb 5b bPb P Q bPb ,, $ OHV SURYHV VREUH HOV FRHpFLHQWV ^ (O WHVW VREUH VL p KD GH VHU wV DQvOHJ SHUv HOV UHVWDQWV WHQHQ LQWHUSUHWDFLw GLIHUHQW H D R R pN  TXDQ HV FRQWUDVWD VL x N x P V HVWv FRPSURYDQW VL OD YDULDEOH D $FFHSWDU + [ N wV H VLJQLpFDWLYD WHQLQW HQ FRPSWH OD SUHVvQFLD GHOV DOWUHV UHJUHVVRUV H  QR YRO GLU TXH [ N pN QR LQqXHL[L VREUH OHV YDULDEOHV TXH FDO H[SOLFDU <M VLQw TXH R DTXHVWD LQqXvQFLD wV QHJOLJLEOH TXDQ HV FRQVLGHUD O HIHFWH TXH MD IDQ HOV DOWUHV UHJUHVVRUV H H [  [ N > [N  [ P SHU H[HPSOH SHUTXv [ H N Ww XQD IRUWD UHODFLw OLQHDO DPE DOJXQ H R R DOJXQV G HOOV FI O ([HPSOH TXH YHXUHP PwV HQGDYDQW H 8Q GHOV SUREOHPHV PwV FRPSOH[RV HQ OD UHJUHVVLw Pw OWLSOH wV HO GH GHWHUPLQDU TXLQV UHJUHVVRUV H R X H KDQ GH IRUPDU SDUW GHO PRGHO L TXLQV QR +L KD GLYHUVRV SURFHGLPHQWV DJUXSDWV JHQv HULFDPHQW HQ HO TXH V DQRPHQHQ WvFQLTXHV GH UHJUHVVLw SHU HWDSHV H R $TXw HQV OLPLWDUHP D VXJJHULU XQ t SURFHGLPHQW PwV R PHQ\V HPSDUHQWDW DPE DTXHVWV PvWRGHV SHUv VHQVH LQWURGXLU QRXV HOHPHQWV H H R WHvULFV SHU D PwV LQIRUPDFLw PLUHX SHU H[HPSOH >@ >@ L >@ 6HULD HO VHJ… R H R XHQW $ SDUWLU G XQ PRGHO DPE WRWV HOV SRVVLEOHV UHJUHVVRUV HV YDQ HOLPLQDQW G XQ HQ XQ DTXHOOV TXH D FDGD SDV WHQHQ PHQ\V L SHU VRWD G XQ QLYHOO SUHp[DW LQqXv HQFLD pQV DVVROLU XQ PRGHO HQ TXv WRWV HOV IDFWRUV VwQ VLJQLpFDWLXV H R 3HU GHFLGLU TXLQ HV HQ FDGD SDV HO TXH Ww ?PHQ\V w H LQqXvQFLD SRGHP WHQLU HQ FRPSWH HOV QLYHOOV FUtWLFV GHOV WHVWV VREUH DQXO ODFLw GHOV FRHpFLHQWV H w R DTXHOO TXH WLQJXL HO QLYHOO FUtWLF PwV DOW wV HO TXH WUDXUHP GHO PRGHO w H H &DO DQDU HQ FRPSWH GH c VXSULPLUORV G XQ HQ XQ L WRUQDU D UHFDOFXODU HQ FDGD SDV HO QRX PRGHO DL[v VHULD SHQwV VL QR R R HV GLVSRVwV GH VXSRUW LQIRUPvWLF SHUTXv DTXHVW GLJXHPQH ?RUGUH G LPSRUWv H D H DQFLD HVWDEOHUW SHU DOV QLYHOOV FUtWLFV SRW FDQYLDU G XQ FDV D O DOWUH FRP YHXUHP D O ([HPSOH w PRPHQW HQ TXv FDO DWXUDUVH DL[v MD wV PwV FRPSOLFDW G HVWDEOLU H R H H TXDOV FRUUHVSRQJXL XQ QLYHOO FUtWLF w TXH VL HV Ww H S  S PwV JUDQ TXH H 3HO TXH ID DO (Q SULQFLSL UHJUHVVRUV DOV QR V KDXULHQ GH FRQVLGHUDU PHQWUH HO UHJUHVVRU HV VLJQLpFDWLYDPHQW LQqXHQW 3HU DOV FDVRV G HQWUHPLJ HV w w GLIw tFLO GRQDU UHJOHV JHQvULTXHV L PwV YDO HVWXGLDU FDGD FDV FRQFUHW WHQLQW HQ FRPSWH HOV DOWUHV H H DVSHFWHV XWLOV SHU YDOLGDU XQ PRGHO GH UHJUHVVLw DQvOLVL GHOV UHVLGXV GH OD YDULvQFLD HWF w R D D TXDOVHYRO FDV wV DFRQVHOODEOH GH GLEXL[DU SUvYLDPHQW OHV JUvpTXHV GHOV SXQWV H H D GLIHUHQWV UHJUHVVRUV [ N [M \M N (Q SHU DOV SHU WDO GH FRPSURYDU O H[LVWvQFLD GH UHODFLRQV L G REVHUYDU VL FDO IHU H DOJXQD WUDQVIRUPDFLw R ([HPSOH /HV GDGHV GH OD WDXOD VHJ… XHQW FRUUHVSRQHQ D FDUDFWHUw tVWLTXHV G RQ]H FLXWDWV GLIHUHQWV L SURSHUHV (V WUDFWD GH WUREDU XQ ERQ PRGHO SHU SUHGLU OD WHPSHUDWXUD PLWMDQD GHO PHV GH MXOLRO 7 JUDXV FHQWw tJUDGV D SDUWLU GH OD ODWLWXG / PHWUHV OD SREODFLw 3 R HQ JUDXV O DO|DGD VREUH HO QLYHOO GHO PDU $ F HQ TXLOvPHWUHV R HQ HQ HQ PLOHUV G KDELWDQWV L OD GLVWvQFLD DO PDU ' D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R 7 / $ 3 '                            &RP TXH KL KD TXDWUH SRVVLEOHV UHJUHVVRUV GHWHUPLQDUHP SULPHU TXLQV Vw VLJQLpFDWLXV &RPHQFHP RQ DPE XQ PRGHO DPE WRWHV OHV TXDWUH YDULDEOHV H[SOLFDWLYHV 6 REWw H pN &RQVWDQW / $ 3 ' - pN   0 1LY FUtWLF w   b b  L DPE 5FRUU  ' DFRUG DPE HOV QLYHOOV FUtWLFV GHO WHVW VREUH O DQXO ODFLw GHOV SDUvPHWUHV w R D c OD YDULDEOH PHQ\V VLJQLpFDWLYD TXDQ HV Ww HQ FRPSWH OD SUHVvQFLD GH WRWHV wV O DO|DGD H H H F / HOLPLQHP L HQV TXHGD pN &RQVWDQW / 3 ' - pN   0 1LY FUtWLF w   b b 2EVHUYHP TXH KDQ FDQYLDW HOV YDORUV GHOV SDUv DPHWUHV HQFDUD TXH QR JDLUH VLJQLpFDWLYDPHQW H[FHSWH SRWVHU HO GDUUHU HOV HUURUV HVWv DQGDUGV KDQ EDL[DW TXH HV ERQD FRVD L HOV QLYHOOV w FUtWLFV w $ PwV HQ HO TXDGUH SULPHU OD GLVWvQFLD DO PDU VHPEODYD VHU XQD YDULDEOH PROW SRF H D S  HQ FDQYL DUD XQ FRS HOLPLQDGD O DO| FDGD HO QLYHOO FUw tWLF wV PROW PwV H H VLJQLpFDWLYD SHWLW $UD 5FRUU UHVXOWD  XQ [LF PwV DOWD 6L FRQWLQXHP DPE HO SURFwV HOLPLQHP OD SREODFLw H H R © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD )LJ *UvpFD GH UHVLGXV D O HVTXHUUD HQ HO PRGHO GHpQLWLX D OD GUHWD HQ HO D PRGHO DPE / FRP D XQLF UHJUHVVRU w pN &RQVWDQW / ' - pN  0 1LY FUtWLF w  b $TXHVW MD SRGULD VHU XQ ERQ PRGHO SHUTXv WRWV HOV QLYHOOV FUtWLFV HVWDQ SHU VRWD GH OD H w JUvpFD GH UHVLGXV ^)LJ ^ QR LQGLFD DQRPDOLHV L 5FRUU D TXv VXFFHL[ VL VXSULPLP DTXHVWD YDULDEOH 2EWHQLP H  wV IRU|D DOWD 7DQPDWHL[ H F FRP TXH HO QLYHOO FUtWLF SHU DO FRHpFLHQW TXH FRUUHVSRQ D OD GLVWv w DQFLD QR wV H | SRGUtHP PLUDU w pN &RQVWDQW / - pN  0 1LY FUtWLF w  b © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R )LJ *UvpTXHV GH OD WHPSHUDWXUD YV ODWLWXG D GDOW HVTXHUUD DO| D FDGD D GDOW GUHWD SREODFLw D EDL[ HVTXHUUD L GLVWvQFLD DO PDU D EDL[ GUHWD R D © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD TXH Ww XQD H 5FRUU  PwV SHWLWD L XQV HUURUV HVWvQGDUGV SHU DOV SDUvPHWUHV PwV JUDQV H D D H $ Pw HV VL FRPSDUHP HOV UHVLGXV VwQ DUD R DL[w TXH QR VHPEOD TXH KDJXHP PLOORUDW HO PRGHO t PwV JUDQV HQ JHQHUDO LJXDO TXH OD YDULv H DQFLD UHVLGXDO TXH WDPEw KD DXJPHQWDW YG )LJ  H 3HU WRW SOHJDW GRQFV FRQVLGHUHP TXH HO PRGHO SUHIHULEOH HV w 7 b /  '  HQV SRGHQ DMXGDU D HQWHQGUH SHU /HV JUvpTXHV GH SXQWV SHU SDUHOOHV GH YDULDEOHV )LJ D TXv HO SURFwV KD GRQDW HOV UHVXOWDWV DQWHULRUV /D SULPHUD FRVD TXH V REVHUYD HV XQD FRQVLGHUDEOH H H w UHODFLw OLQHDO GH OD WHPSHUDWXUD DPE OD ODWLWXG FHUWD UHODFLw GH OD WHPSHUDWXUD DPE O DO|DGD L R R F OD GLVWvQFLD DO PDU L JDLUHEw FDS UHODFLw DPE OD SREODFLw $L[v H[SOLFD TXH OD YDULDEOH SREODFLw D H R R R R V KDJL HOLPLQDW SHU VHU QR VLJQLpFDWLYD FRVD IRU| FD HYLGHQW G DOWUD EDQGD SHU VHQWLW FRPw X 7DPEw HV SRW FRPSURYDU TXH OHV JUvpTXHV GH OD WHPSHUDWXUD DPE O DOWXUD L OD GLVWv H D DQFLD VwQ R PROW VHPEODQWV DL[v SRUWD D VRVSLWDU XQD UHODFLw HQWUH DTXHVWHV GXHV GDUUHUHV YDULDEOHV FRVD R R TXH UHVXOWD HYLGHQW HQ GLEXL[DU OD JUv DpFD FRUUHVSRQHQW )LJ  'H IHW wV FUH… H tEOH TXH FRP PwV HQV DOOXQ\HP GHO PDU PwV DOWHV HV WURELQ OHV FLXWDWV H H $TXHVWD FDUDFWHUw tVWLFD H[SOLFD SHU TXv HQ XQ PRGHO DPE WRWV HOV UHJUHVVRUV OD GLVWvQFLD VHPEODYD SRF VLJQLpFDWLYD L HQ FDQYL XQ H D FRS VXSULPLGD OD YDULDEOH DOWXUD OD VLWXDFLw V LQYHUWLD QR HV TXH OD GLVWvQFLD WLQJXwV PROW SRF D R w D H YHXUH DPE OD WHPSHUDWXUD HO TXH VXFFHtD wV TXH O DOWXUD L OD GLVWvQFLD DSRUWDYHQ SUvFWLFDPHQW OD …H D D PDWHL[D LQIRUPDFLw SHU H[SOLFDU OD WHPSHUDWXUD MD TXH GH O XQD HV GHGXHL[ O DOWUD (Q FDQYL XQ R FRS V KD VXSULPLW XQ UHJUHVVRU DTXHVW HIHFWH GH VXSHUSRVLFLw KD GHVDSDUHJXW L SRGHP FRPSURYDU R TXH OD LQqXvQFLD GH OD GLVWvQFLD wV PROW PwV JUDQ TXH QR SDV VHPEODYD H D H H )LJ *UvpFD GH OD DO|DGD YV OD GLVWvQFLD D F D )LQDOPHQW SHU LO OXVWUDU TXH QR HV SRGHQ IHU SUHGLFFLRQV VHQVH XQD FHUWD FXUD p[HPQRV TXH VL DSOLTXHP HO PRGHO DQWHULRU SHU SUHGLU OD WHPSHUDWXUD DO SRO QRUG REWHQLP TXH YDOGULD XQV c © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. & DS w 5HJU HVVLw OLQ HDO tWRO R JUDXV (YLGHQWPHQW VL OHV GDGHV FRUUHVSRQLHQ D ODWLWXGV FRPSUHVHV HQWUH L QR SRGHP IHU SUHGLFFLRQV SHU D VLWXDFLRQV GLIHUHQWV ([HUFLFLV FRPSOHPHQWDULV ([HUFLFL /HV GDGHV VHJ…HQWV FRUUHVSRQHQ D OD UHODFLw HQWUH OD WHPSHUDWXUD 7 X R SUHVVLw 3 G XQ FHUW JDV p WULPHWLOERUD]RO R HQ JUDXV .HOYLQ L OD 7 3 7 3              8Q UHVXOWDW WHvULF GH 4Xw R tPLFD OD OOHL GH &ODXVLXV&ODSH\URO DpUPD TXH OD UHODFLw HQWUH OD R SUHVVLw L OD WHPSHUDWXUD HQ XQ JDV HV GHWHUPLQDGD SHU O HTXDFLw R w R SDUvPHWUHV D 5 3 F c H N 7 &DOFXOHX HOV y  F L N G DTXHVWD H[SUHVVLw +DXUtHX G DUULEDU D XQ PRGHO pQDO GH UHJUHVVLw DPE R w R 'RQHX XQD SUHGLFFLw VL wV SRVVLEOH DPE XQ  GH FRQpDQ| R H FD SHU D OD SUHVVLw R TXH FRUUHVSRQ D OHV WHPSHUDWXUHV VHJ… XHQWV  L JUDXV .HOYLQ ([HUFLFL 8QD WHRULD PvGLFRELROvJLFD DpUPD TXH FHUWV EDFWHULV WHQHQ XQ FHQWUH YLWDO VLPSOH TXH TXHGD H R LQDFWLYDW TXDQ wV DIHFWDW SHO [RF G XQ UDLJ ; L SHU WDQW HV SURGXHL[ OD PRUW GHO PLFURRUJDQ H LVPH G 1W GW 6HJRQV DTXHVWD WHRULD VL OD UDGLDFLw HV PDQWw FRQVWDQW XQ FHUW WHPSV HO QRPEUH R H 1W GH EDFWHULV TXH VREUHYLXHQ DO FDS G XQ WHPSV W p G LUUDGLDFLw wV GHVFULW SHU O HTXDFLw GLIHUHQFLDO RH R RQ 1 wV OD TXDQWLWDW LQLFLDO GH EDFWHULV H c 1W TXH Ww FRP VROXFLw 1W H R 1 c HpW /HV GDGHV VHJ…HQWV SURYHQHQ G XQ H[SHULPHQW SHQVDW SHU FRPSURYDU OD FRUUHFFLw GH OD WHRULD X R HVPHQWDGD 1W W 1W W                © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD (VWLPHX HO YDORU GH p L 1 $ SDUWLU GH OHV GDGHV DFFHSWDUtHX OD WHRULD HQXQFLDGD DO FRPHQ|DPHQW" w F $TXHVW PRGHO HV PwV DFXUDW SHU D YDORUV DOWV R EDL[RV GHO WHPSV" 6HULD Pw DGHTXDW XQ PRGHO w H HV OLQHDO SHU GHVFULXUH OD UHODFLw HQWUH OHV GDGHV" 7LQGULD DOJXQ RXWOLHU DTXHVW PRGHO" &RPSDUHX R HOV HUURUV FRPHVRV HQ FDGD FDV ([HUFLFL $ SDUWLU G XQD PRVWUD GH SHFHV GH OODXWw HV YRO HVWXGLDU OD LQqXvQFLD GH OD IRU|D GH WHQVLw R H F R ; 7 HQ OOLXUHV SHU SRO]DGD TXDGUDGD VREUH OD GXUHVD < + HQ XQLWDWV 5RFNZHOO GHO PDWHULDO (V GLVSRVD GH OHV GDGHV VHJ… XHQWV <+ ;7           &RPSDUHX L IHX XQD FUw tWLFD GHOV PRGHOV GH UHJUHVVLw VHJ…HQWV R X , < + D c ;7 E , , OQ < + F c OQ ; 7 G 'HGX… GHOV WHVWV SHU DOV SDUvPHWUHV TXH OHV UHJUHVVLRQV DQWHULRUV QR Vw FRUUHFWHV L PRGLpTXHX tX D RQ OHV GH OD IRUPD SHUWLQHQW 3HU D FDGDVFXQD GH OHV QRYHV UHJUHVVLRQV WUREHX OD WDXOD $'(9$ &RPSDUHX HOV HUURUV FRPHVRV HQ DL[w FRP LQWHUYDOV DO  SHU DO YDORU UHDO GHOV SDUv t DPHWUHV FDGDVFXQ GHOV PRGHOV GDUUHUV ([HUFLFL /HV GDGHV VHJ… XHQWV FRUUHVSRQHQ D XQ HVWXGL GH OD UHODFLw HQWUH O w R tQGH[ GH PRUWDOLWDW GHJXGD DO FvQFHU , 0 L OD ODWLWXG /1 L WHPSHUDWXUD PLWMDQD DQXDO 7 0 D O LQGUHW RQ HV SURGXHL[HQ OHV GHIXQFLRQV HQ JUDXV )DKUHQKHLW GH ,0 /1 70 ,0 /1 70                         &DOFXOHX OD UHJUHVVLw Pw OWLSOH GH R X ,0 UHVSHFWH D /1 L 7 0 'RQHX WDPEw OD WDXOD $'(9$ H +L KD UDRQV WHvULTXHV SHU VXSULPLU OHV GDGHV TXH FRUUHVSRQHQ DOV JUXSV L " +L KD GLIHUv R HQFLD VLJQLpFDWLYD HQ HOV UHVXOWDWV VL VH VXSULPHL[HQ" © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. % LE OLRJU Dp D % LEOLRJU DpD 2EUHV JHQvULTXHV L GH SUREOHPHV H >@ %(7+($ 50 5+,1(+$57 55 'HNNHU ,QF 1RYD <RUN  $SSOLHG (QJLQHHULQJ 6WDWLVWLFV 0DUFHO >@ w '(37 (67$'w67,&$ , ,19(67,*$&,2 23(5$7,9$ 83& , *5,0$ 3 HW DO 3($ '  (VWDGw tVWLFD WHwULFD \ DSOLFDGD Qw P    L  &3'$(76(,% %DUFHORQD  R X >@ 3UREOHPDV GH HVWDGw tVWLFD &3'$(76(,%  %DUFHORQD  >@ (VWDGw tVWLFD 0RGHORV \ PwWRGRV YRO $OLDQ]D 8QLYHUVLGDG 7H[WRV 0DGULG H >@ >@ 35$7 $ HW DO 5$6 $ 2/,9$5 * 0$57w1 ' , 83& %DUFHORQD  3UREOHPDV GH HVWDGw tVWLFD &3'$(76(,%  %DUFHORQD  3UvFWLTXHV G HVWDGw D tVWLFD (GLWRULDO GH OD >@ 63,(*(/ 05 (VWDGw tVWLFD 0F*UDZ+LOO VvULH 6FKDXP 0DGULG  H 2EUHV VREUH DQvOLVL GH GDGHV D >@ 78.(< - ([SORUDWRU\ 'DWD $QDO\VLV $GGLVRQ:HVOH\  2EUHV VREUH SUREDELOLWDW L LQIHUvQFLD H >@ /2(9( 0 7HRUw GH OD SUREDELOLGDG 7HFQRV 0DGULG  tD © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ( VWDG w tVWLFD DS OLFDG D S HU D HQ JLQ \ HU LD 2EUHV VREUH FRQWURO HVWDGw tVWLF GH TXDOLWDW >@ >@ >@ '81&$1 $- ,6+,.$:$ . 5<$1 73  &RQWURO GH FDOLGDG \ HVWDGw tVWLFD LQGXVWULDO $OIDRPHJD 0v[LFR  H *Xw GH FRQWURO GH FDOLGDG 81,38% 1RYD <RUN  tD 6WDWLVWLFDO 0HWKRGV IRU 4XDOLW\ ,PSURYHPHQW :LOH\ 6RQV 1RYD <RUN >@ :(7+(5,// *% %52:1 ': +DOO /RQGUHV  6WDWLVWLFDO 3URFHVV &RQWURO &KDSPDQ DQG 2EUHV VREUH UHJUHVVLw R >@ '5$3(5 15 60,7+ +  $SSOLHG 5HJUHVVLRQ $QDO\VLV :LOH\ 1RYD <RUN >@ 720$6621( 5 HW DO /D 5wJUHVVLRQ 0DVVRQ 3DUw  H tV $OWUHV REUHV FLWDGHV >@ +2** 59 /('2/7(5 - (G 1RYD <RUN  (QJLQHHULQJ 6WDWLVWLFV 0D[ZHOO 0DFPLOODQ ,QW © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online