{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HW3 solution

HW3 solution - 5 1.1T “with IIH l'F'I" huh-fig[haul...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5 1.1T “with IIH' l'F'I." huh-fig [haul Emun-l' I: h” fllllwfih‘mma‘" ‘E LEI III-tn'run L1i iu lJIflII'I'Flm 1|“ Equril'nnn. B a u :I' film" all'h Him. In. in... 2- I‘ll. _ F ii .2. nan--FH L513: 5.51:- C" '1': 13". 1-” ma? 1- =—.:..51-" IT 'fu E. Erin's—F45? 1 f.- E, (mic-TM = -m-F 4.. c. {Mina : 2:. F ’- IL infill-5F? - Jan? 4. E.filn'hfP'i - Ira-15‘ MM- Hfi=fi T'h=|3"r9'f' r—mf' MtE-IDF'4."-En'P= 2n? H..— fiflF-EHF r-mF Mgr-lnF-d-IH-F l {1 fur-firm: Fulfil-IL- Lfi-qflflfl. pa...th : :1:- F13: adj-:5- rn; nut a: 'iru" war 1' —]E' lfl I '3; 5 3' I 3.15 I..- E: _ Eufian ? j = — Mir“ , I 3 far:- Pr‘fJE'fi Efdrcfii'm" E : - 31-151 _ F'— THDI Il-Lilp: Li‘. 73a". '5'“? ""3 “P— .131 mp; - I1 inn-h - Iii— _— - E..+ T. = 5a (EL-h. 'H] F, an“ h” Ball E'a—P - 1‘3 - - Haj-£1?“ Pr 53.2- hp: Err.me III-full HF 'F' Hr. -|'LII final-J]: F-a'llfll, P — 1:”. LL.“ 54" Bwndflflilhniflmhwuflflflndfifi. Emma;qu flaw-fl Problem 5'59 I'Immul milflm.n:hfl1b¢m Wufiaflangcumpmluunbeuwd in} Far bhnId-HE'. {b3 finch-m {HEEL-3 fia-rbnmI-Ul c = m H5“ “up In} Elam .fl-E-C. :21 hr.“ ME : 4mm 2 - Ira by 1‘1 {M an“ DEE '1 IMIHr In KPH: L53: Lara». B: 31 k a I __ J‘Sfi _ 1 I" [ SH" E" - 2" . Gil-w. can -- fial-WKJ-Ifiln .1 TL'E 'F‘I'.‘f 3L: 1- EL] NE.le II 35.3- “111 Ma 41*} 5w ain't w rir-H' .51.: w rt: 1'5”. km: H hr“ w H v3.0 than :- [c‘} w Hx'in :- V w r2 1‘ 35 um. w mg?” L”. I. -90 MPH “43.3 +5.? Ihrnnfl it: Fm- lb: hum mu! Imam stun-n. cm'upidcr mtinn .m-a m1 tin-min: [an]: Imlmanngminum mimw} firminmmint V7 45 L'le I .- Eha‘ + :i - 2mm; * mm = flan-s: m {an _ __ [:1 = fin}; + a}! = {iflfifiifflfl‘} + [EJENHJIHIJ] 1: 5LT! fin" t 7 El. 3?3' “'3‘. T __ U61 _ WERE.in t '{im -' Iii? h. an: {El ‘- u an: A'j' + A! 3-1 , [Lon Iiuxn + {5.315'Kpfifllflghfij -_ ii. it a in: t 1 «3.315 .'n_ _ v33. - {HR-51:13:55] t . T“. Ti: ' manage.ng “L” [m "" i3: Th: huill—uu- beam rm: nude b3- |.I:|ILLirIupj.r tag:th mud Hum planks. Hmudng ml 11:.- bgum is sun-15mm to a LEW-lb shut. dammiue flu.- anti-Hg: flaring mess :in the uluad jufinliu! BIN-L1H“ fl. 1 = 2 [ flung? + fitflfan’ + {Til'ai'irnfi‘} - EflJ‘iELn' [all] At.- {LE‘MCLE} = L: in! j" 5 3-D I'I'l- QE— #1.}. - H in’ t..- E n.3, inl- _ VI? _ Iran .H _ 31' fii‘Lmfiflimfi ' ‘51:! F“ "" {m 3*: {Inmat- = 3.2 :5 3,: 3-D in- Q“ fihjftzfi‘jfan] = 6.1! in' t4, - mrm‘: + L5 in. 11: fl =[I1afl]§£.¢} 3 l L. [LDJHHLH 'H. 3 Inf -- Th1) rum III inflifl] ll! “1: AH I3 gunman M I}: rm :qILHIIn-JJIIJJI-E mm.n5pw1iv:l}-..dl:mrmib¢ ah: norm] and aha-mamm-[al pn-inla.|{b}| puimb. :5 Li? " 3'“; cud-n- Its“ A = “stats—cf] = Hat-.33 h...‘ J= Eficfin 1-1;“): man: we“ .m '1' Ifll'fl I“. u. I = inf -' 71:91.31 m“ mm 3' _ FE?“ EEMIILJ MEI! ud- swu'gffleafifln {Jami I Q=ific§-c.-"J 3U? II|III Q7 awn um” m“ 1“ ‘HH. Jaw—Jim :afi'l'np'm'nj Foa‘nia a dun-up j: F‘='—r-':T¢GN v1=—r1uau 3,5,3 M1L = —{J-I£.'nm'_’]fl£nu“r 1- —.:';}'..ET .IU-m Ml, =-(_'15um-']{'nnu‘1 :- —*=.rn Pal-w. “l” E fqpud‘lflam‘] ‘ IDS Nun-'1 E.- = 3— Eh; = fl.._ -‘h='1(1|x|§_:"‘} a , - {Ea-Ill A I “23:35 IJD‘I- Tq-flsn “3-1 JED Li d - Vii _ EED‘E “ugh-um") _" T - EE + .- lsfllffieyfa-i + D — -- m E” - L+L1= : "5F"? :- +£mfl= -mg H‘Pa. -- I Elia—amp" H. can: =— In" A i“ “h: [Ulla £1545. jgfifufd‘j Hana 2.9:“ MEI") L :I — 4' = _q_ + ‘1 1_ I! J I: ISfiJufl-rn 11a13xmfifikm } = I‘L‘TE MP1 ‘. 1" 5141-1: Mb. Ellflmfinlflldfi- I2 in 3.4? mammufifinfllnhbflxflmn. mmmmmm mafia-'l-mhlu. [Er] pl:th MIA-fl pinn- CJ‘uJJJFL IFIui'LEE at.” [flung-F: :‘I MEI-ind- Millfllflj Fan-"n+5 E-J bing . h' Iii-HI '5' Film-u. Em?!" P 1-.- 5fl IMP, If! _— I: E.” nil-l: z hr. H: Lflll—IEE} = ED- [ll-pd“ H..- [rziiii —- 24 Eva. E:fl:"_lI-{Im Fd4pgi-I'I'gfi_ A={J,4fl"1{#.fl'il 1" Il'lt 1,! = Hff'tfi‘lfhl‘l‘ = lune-1T I! r fins-39.231 = [c-5333 .m.‘ _ H.151 H '3. _ 353 E‘lrrEGiCE El - ---E 4 I: + T":- "]'_'.' — Itt cg. Pm’ g: wr- u: i z- m m” EH {LEHIHHF-l} = LIN 'm* {:L'H 5 :_‘5—a L a 1-_L§fla?-:L '_' #5; i F- 1;? at.” $3315 I'.:" 1.: __ [Git-5453i— —, L341 HI"- .- {ILSHE ‘.n.'_l.l':- ug. Pam 1.3: 1-5: 1.2:... 2:53;"; q:n,-a‘|rl_2‘:{l.m r 3.333 m" - iLfi .[flflfl mu $.11 , IE: ‘ ' .5-1 + 515:“. + 1'. a; — T.E| hm if M” T. Fifi-K1555} _ ‘ E5151 L3] " “if 3"“ 0-13! In; ft] F'u-in‘l' E: 1:15. 7 {E's-lam; 1-. 53-h: q E D ~ -i W H-fiiam _ _ E - ill“! 1'- 1LPEIIE + 13121 — UH”: kg. 1 r {J- Pmflam 3.53 3-51 “Mbwdphlfi. Elm IIth.nwm1nlm.muiuw m.hl"fi Hr Ian-ling Il'ltrln'n. duller-lulu: flu.- mm] uni sharing-mum: .11 m E-aju-I'v-Je-n‘i Hum -cu..IFJ-|n aid-.1... “1'. saga...- :ur++-'a--.A-r:l Fm'u'h a. M..." ‘9. En Mu: i5. 43m: rt. g. H. -' (DJ-Jarrlili'wrn‘} ' 52cm- H-m |'--'I.J v flf-Iluu-Hflrnlu‘] 1 360L2- H-h I'-':Ii = r:.: I um A r [2W15zfi'5fl3'1m {nut-Ed“ = 453.! PHI - wahm" a." I, n litirEaHrJ-‘J’a- {IEHI-fm-Eug-cg‘fj' + THERE-2:1“ = 1:33.33 “at h...‘ = 3.55a5-m" pa“ 1'”: E-d-{IflllZIWr 4 #EE-EEHIE? = Iain-{rm‘nm' + tails-Hi“ “1" Fall Flifl+ 2-} '1. 7 a if]! ' '2' Fa.r Far-11' k} fi' = mafia“; =- 1“: m' E 1' -'||LE I'H- j = III-Inn a. 1- G,: A’j-r flirt-15:1“... = amino"... flJ' Adi = '35-rIIJIJ-IIHII11I 'I '35.]:II1IJ" Inn." Hwidfliqr 'H-I - 11.11 .- _ 1p 1:. , Lfiadifau-m‘l Emit—1E rad} Sjsflrw '“ 5" = 35.5 H1311 .4. fi- fl d m 13"” in fifi I {,finmisunm-IL muifiilgym‘} 3.|11n3araa" 1.3m: um?" = ‘51” HF“- "' ,. FE WEI I wEmmi“ ]{ 35. III-9'“! 43=4uHIE2~r.I-g:m"} it." 131: + 111' [155”; nun-“filauru-dj ‘- 5.1M1uin"'5?I3-Iu-'5 1:— : 3.51 HFI'J. + 5.15 HF-n. E “Lil? HFII. "" ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online