Justitiehuizen - E r zijn 28 justitiehuizen n per...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Er zijn 28 justitiehuizen, één per gerechtelijk arrondissement en twee in Brussel. (Bron: Fgov Justitie) De justitiehuizen bestaan nu elf jaar. Ze zijn een rechtstreeks gevolg van de zaak-Dutroux. (Bron: De Gazet van Antwerpen; 07/12/2009) Het Justitiehuis heeft de volgende opdrachten : 1. Coördinatie en sensibilisering Het is een trefpunt. De diensten van het arrondissement die binnen en rond justitie  werken ontmoeten er elkaar, wisselen ideeën uit en werken samen. Projecten  inzake bemiddeling en alternatieve straffen worden er ontwikkeld. 2. Onthaal van slachtoffers De dienst slachtofferonthaal biedt informatie en bijstand aan slachtoffers gedurende  verschillende fasen van de gerechtelijke procedure.  3. Burgerlijke opdrachten In burgerlijke zaken is de justitieassistent belast met sociale onderzoeken. De  justitieassistent verricht, op vraag van een magistraat, een sociaal onderzoek naar  de familiale situatie in de procedures betreffende de gezamenlijke uitoefening van 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Justitiehuizen - E r zijn 28 justitiehuizen n per...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online