magnari - Hskli slands Verkfrideild Vor 2007 Rafeindatkni 1...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Rafeindatækni 1 Verkfræðideild Vilhjálmur Þór Kjartansson Vor 2007 Undirstöðuatriði RC tengds magnara Tilraun framkvæmd 26. febrúar og 26. mars Óskar Hlynur Óskarsson Ólafur Ragnar Torssander Hilmar Þór Birgisson
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Rafeindatækni 1 Undirstöðuatriði RC tengds magnara Efnisyfirlit 1 Markmið 2 2 Tæki og tól 2 3 Fræði 3 3.1 Leiðnihorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2 Hybrid- π líkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 Magnari án forspennu 4 4.1 Framkvæmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.2 Niðurstöður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 Magnari með forspennu 6 5.1 Framkvæmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5.2 Niðurstöður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 Straumfæðing 9 6.1 Framkvæmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6.2 Niðurstöður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 RC-tenging útgangs 10 7.1 Framkvæmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.2 Niðurstöður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 Samantekt og umræða 12 1
Background image of page 2
Rafeindatækni 1 Undirstöðuatriði RC tengds magnara 1 Markmið Hér er markmiðið að kynnast tvískeyttum nóra í virku sviði, bjögun, forspennu og RC-tengingu. 2 Tæki og tól Í töflu 1 má sjá tækin sem notuð voru í æfingunni Tæki Tegund Númer Sveiflusjá Kenwood CS-4125A Merkisgjafi Promax - Fjölmælir Fluke 187 Jafnpennugjafi Tecstar Tac30-3 Leiðnibretti - - Snúrur - - Krókódílaklemmur - - Tafla 1: Tækjaskrá Í töflu 2 má sjá alla þá íhluti sem notaðir voru við tilraunina Íhlutur Tegund Viðnám 1K, 5K6, 8K6, 10K, 100K, 1M Þéttar 10 μ , Nórar ASY76, BC546B Fetar 2n3819 Tafla 2: Íhlutaskrá. Viðnám eru í einingunni Ω en þéttar í F . Innra viðnám merkisgjafa er 600Ω . 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Rafeindatækni 1 Undirstöðuatriði RC tengds magnara 3 Fræði 3.1 Leiðnihorn Leiðnihorn má finna út frá θ = 4 t · ω = ( t 2 - t 1 ) · ω (1) þar sem t 1 er upphaf leiðni en t 2 er lok leiðni. 3.2 Hybrid- π líkan Einfalt hybrid- π líkan má sjá á mynd 1 Mynd 1: Hybrid-pi líkan Af myndinni má sjá að spennumögnunin A u er A u = U DD u S = u ce u be en u b 0 e = u be r π r b + r π svo að A u = - R C · g m u b 0 e r b + r π r π · u b 0 e A u = - r π r b + r π · R C · g m Í sögunni af Nonna sem sögð var í fyrirlestri þann 15. mars 2007 er gefið að r π r b + r π 0 . 9 svo að A u = - 0 . 9 · g m · R C (2) 3
Background image of page 4
Rafeindatækni 1 Undirstöðuatriði RC tengds magnara 4 Magnari án forspennu 4.1 Framkvæmd Við tengdum rásina samkvæmt mynd 2. Önnur rás sveiflusjárinnar var stillt á 2 V/rúðu. Núllstillt var við næstneðstu línu á skjánum og stillt á 12 V frá aflgjafa eftir sveiflusjánni. Neminn var notaður til að skoða u CE . Hin rásin var stillt
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course EE ee456 taught by Professor Hlhuhlhuhiu during the Spring '10 term at Uni Rostock.

Page1 / 13

magnari - Hskli slands Verkfrideild Vor 2007 Rafeindatkni 1...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online