skyrsla203 - RafeindatkniI Vor2007 Verklegfing#3 Skrsla...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Rafeindatækni I Vor 2007 Verkleg æfing #3 Skýrsla
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Daníel Jónsson Hópur 3 Davíð Örn Jónsson 1. Fræði Hin almenna jafna fyrir nóra sem er a virku sviði:    (1) Almenna jafnan fyrir straummögnun nóra:     (2) Leiðnihorn nóra reiknast með jöfnunu:          (4) Þar sem t er leiðnitíminn og T er lengd lotu.  2. Magnari án forspennu.
Background image of page 2
Mynd 1:  Rásamynd, magnari án forspennu  og   voru tegndar inná  sitt hvora rás á sveiflusjá.   var notað til að ræsa rásina.  Til að finna þröskuldsspennu nóranns var   hækkaður hægt úr núlli þangað til bylgjur  byrjuðu að sjást í  .  Þetta gerðist við   og af sveiflusjá gátum við lesið að   sem passar ágætlega við það sem okkur var sagt að búast við sem var  Við aukum nú   þangað til   jaðrar við metun: MYND 2 :   OG   við mettun. Á mynd 2 má líka sjá   sem var reiknaður út frá jöfnunni:         (4)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mynd 2 sýnir líka leiðnihorn nórans þegar jaðrar við klippingu. Með því að stinga inn í jöfnu 3  fáum við:  (VANTAR TÖLUR) Eins og sést bæði á mynd 2 og útreikningunum hér að ofan, er leiðnihornið minna en  Þetta er vegna þess að nórinn getur ekki farið að leyða fyrr en þröskulspennu er náð.   Því miður reyndist bjögun nórans talsverð og varðveitist bylgjuformið því illa.  Með því að hliðtengja viðnáms mikil heyrnatól við   viðnámið mátti hlusta á rásina. Það  reyndist vera auðgert að gera greinamun á milli hreinna sínusa og sínusa með yfirsveiflum.  Eftir að hafa fullvissað okkur um að straummælirinn sýndi meðalgildi á  , Hækkuðum við 
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course EE ee456 taught by Professor Hlhuhlhuhiu during the Spring '10 term at Uni Rostock.

Page1 / 10

skyrsla203 - RafeindatkniI Vor2007 Verklegfing#3 Skrsla...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online