{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Heimadaemi_04_lausnir

Heimadaemi_04_lausnir - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð i e iÑ adÑ i4aÙ ×Ò iÖ Ñ × jóÒa ÖkeÒÒa Ö i:Öe fÒaa Ö íÒG ÙÒÒa Ö×dó ØØ iÖ k iÐi×Øíhó Ðf9 fÝ Ö iÖk Ð8 :þaÒÒ9×eÔ ØeÑ b e Ö DÑ i FD F ÖeÕÙ eÒ cÝD iÚ i× iÓÒÙ ÐØ iÔ ÐeÜ iÒg eÖÒÓ ØaðØ iÐað×eÒdaÑ ö ÖgÑ i×Ñ ÙÒaÒd iÑ ó ØÙÒ a ÖÑ eÖk i×aÑ Ø íÑ i×Ý Öe iÒa Ö×ØÙÑ ×eÒd iÑ eÖk iFDk eÖ×Ú eÖa s ( t ) = m 1 ( t ) cos(2 πf 1 t ) + m 2 ( t ) cos(2 πf 2 t ) F ja Ö×k iÔ Øa Ö× iÒ ×eÑÑ eÖk ið feÖÝ Öh e fÙ Öó ÐíÒÙ Ðegah egðÙÒþaðeÖ iÒÒÑ eÖk ið íÑ ó ØØaka ÖaÒÒ eÖ y ( t ) = a 1 s ( t ) + a 2 s 2 ( t ) e ikÒ ið Ø íðÒ iÖó f y ( t ) e fg eðeÖað M 1 ( f ) = M 2 ( f ) = ÖecØ parenleftbigg f W parenrightbigg ð iðÑ ögÙ ÐegaeÖð Ðe ikaÚ iðaða fÑ ó ØaÑ eÖk iÒ íFDÑ ó ØØaka ÖaeÖðÙ Öa fÑ ó ØÙÒ iÒaÙðÚ e Ð da Ö ieðaeÖða Ö ie fe iÖ iÑ eÖk jÙÑ eÖb ØØÚ ið ×eÒd iÑ eÖk iðe iÖ iØ íðÒÙÑ ?A fhÚ eÖ jÙ ?aðeÖ a Ðg eÒg ØaðbÙ Öða ÖbÝ Ðg jÙ ÖFD k eÖ fa ×éÙha ÖÑ óÒ í×ka Ö ha ÖÑ ÓÒ ica ÐÐÝ Öe Ða Øed þaðeÖ f 2 = nf 1 þa Ö×eÑ n eÖh e iÐØa ÐaÚaðg eÖ i×Øe f f 2 = 2 f 1 ? aÙ ×Ò : ÝÒd×ýÒ iÖú Ø× Ðag ×Öó f S ( f ) Óg Y ( f ) = a 1 S ( f )+ a 2 S ( f ) * S ( f ) fÝ Ö iÖ W = 20 Þ f 1 = 100 Þ f 2 = 150 Þ a 1 = 10 Óg a 2 = 1 A fÑ ó ØÙÒg eØÙ ÖÚ eÖ iðeÖðþÚ íÚ iðþÙ Ö fÙÑ að × ía íbÙ ÖØ Ñ eÖk iÒ ×eÑ ó ÐíÒÙ Ðega Ö× iÒb Ø iÖÚ iðA fÑ ó ØÙÒ iÒÚ eÖðÙ ÖeÒÒþeÖða Ö ie fe iÖ iÑ eÖk jÙÑ eÖ b ØØÚ iðþÚ íþ fjö Ðga ÖaÙkaÑ eÖk jÙÒÙÑ ÓgÑ e iÖ ih ØØaað ×eÒd iÑ eÖk iÒÓkka Ö×ka Ö i×ØÚ ið þaÙE fbÙ Öða ÖbÝ Ðg jÙ ÖÑ eÖk jaeÖÙha ÖÑ óÒ í×ka ÖþeÖö ÖÙgg ØaðÙÔÔ ÖÙÒa ÐegÙ ×eÒd iÑ eÖk iÒ Ñ ÙÒÙ ×ka Öa ×ØÚ iðaÙkaÑ eÖk iÒÝÒd×ýÒ iÖhÚaðg eÖ i×Øe f f 2 = 2 f 1 = 200 Þú × jÙÑ Ú ið hÚ eÖg iÙÔÔ ÖÙÒa ÐegÙ ×eÒd iÑ eÖk iÒ-500-400-300-200-100 100 200 300 400 500 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 Tíðni [Hz] |S(f)| f 1 = 100 Hz, f 2 = 150 Hz-500-400-300-200-100 100 200 300 400 500 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Tíðni [Hz] |Y(f)| ÝÒd:DÑ iÑ eð f 1 = 100 ÞÓg f 2 = 150 Þ-500-400-300-200-100 100 200 300 400 500 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 Tíðni [Hz] |S(f)| f 1 = 100 Hz, f 2 = 200 Hz-500-400-300-200-100 100 200 300 400 500 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Tíðni [Hz] |Y(f)| ÝÒd:DÑ iÑ eð f 1 = 100 ÞÓg f 2 = 200 Þ AF5GFjaÖ×kiÔØaÚeÖkfÖðiaÙ×Ø eiÑadÑa×eØØ4 aÙ×ÒÚiðdÑi ÖefÒaGÙÒÒaÖ×dóØØiÖ cÐÓ×eaÐÐ;cÐeaÖaÐÐ; BýØiÐØíÑa× Ø×=; dÙÖ=; Ø=dÙÖ:Ø×:dÙÖØ×; BýØiÐØíðÒi× f×=Ø×; =ÐeÒgØh Ø ; fbiÒ=f×; faÜi×= : fbiÒ; ØiÐÐiØíðÒiÖÒaÖÓgbaÒdÚíddÑeÖki×iÒ× =; f=; f=5; ØiÐÐiÖ×aÖÚiðbÖagðið a=; a=; BýØiÐÑeÖkiÒ Ñ=×iÒc Ø ; ×=ÑcÓ× ÔifØ ÑcÓ× ÔifØ ;...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Heimadaemi_04_lausnir - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online