Heimadaemi_05_lausnir

Heimadaemi_05_lausnir - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð i e iÑ adÑ i5aÙ ×Ò Ñ × jóÒa ÖkeÒÒa Ö i:Öe fÒaa Ö íÒG ÙÒÒa Ö×dó ØØ iÖ k iÐi×Øíhó Ðf9 fÝ Ö iÖk Ð8 :Ñ iðÚ ikÙdag iÒÒ6Ók Øób e Ö DÑ i ý h Ö iffÖÚ ik×h ÐÙ Øfa ÐÐ×FÑ eÖk i Ðað ið iÒÒ haÒdeÐÑaØ ía Ø ÐabeÑ fÝ ÖÖ × je iÑ adÑ iÓg ÐaÙ ×Ò iÖÚ iðþ e iÑ ! ×aÑ aÒ × ØeÒdÙ Ö×ú ×k Öa fh ÐjóðÑ eÖk i Ý Óg ×ö fÒÙÒa ÖØ íðÒ iÒÒ i F× iÐe iÒ fö ÐdÙÒa Ög eÖÙÑ Ú ið Öð fÝ Ö iÖ aðbaÒdÚ ídd Ý = W = F× / 2 Ó Ø ið iÒØeÖÔ Ø iÐaðÙÔÔ ×a fÒa Ý þaÒÒ igaðÒý ja ×ö fÒÙÒa ÖØ íðÒ iÒ ×é f s = 20 F× = 1 /t s Ógka ÐÐiðÒý jaÑ eÖk ið m ( t ) iðÚ iÐjÙÑ búa Ø iÐF ×eÒd iÑ eÖk iÑ eðbÙ Öða ÖbÝ Ðg jÙ Ø íðÒ i f c = 40 kÞÓgkaÒÒahÚaða h Ö ifþaðh e fÙ ÖØ íðÒ iÖó fÑ eÖk i× iÒ ×aðb ÖeÝ Øa fÖÚ ik ×h ÐÙ Ø fa ÐÐiÒÙ d eÚ ia Ø iÓÒ Öa Ø iÓ D F iÒÒ ið k f fÝ Ö iÖ D = Óg8 B ú ið Ø iÐe iØØF ×eÒd iÑ eÖk i s FM ( t ) fÝ Ö iÖhÚ eÖØg iÐd i D iÐað Øeg Öa h e iÐda ía Ø Ðab eÖh eÒ ØÙg ØaðÒÓ Øa t s cÙÑ×ÙÑ iÐÚ iðÑ iðÙÒa Ö×kÙ ÐÙðþ ið Ðíkabúa Ø iÐDBC ×eÒd iÑ eÖk i s DSB- SC ( t ) × je iÑ adÑ i F ÓÙ Ö ieÖÚa ÖÔ ið ×eÒd iÑ eÖk jÙÒÙÑ fjó ÖÙÑÑ eð ffØ e ikÒ ið Ø íðÒ iÖó f×eÒd iÑ eÖk jaÒÒa fÝ Ö iÖ f c- W < f < f c + W ÒÓ Øa aÜi× iÐaðb eÖa Ñ eÖk iÒaÙðÚ e Ðd Ðega×aÑ aÒeÖb e×ØaðØe ikÒaþaÙö ÐÐ×aÑ aÒe iÒa figÙÖe Ñ eð ×ÙbÔÐÓØ Ó Ø ið ÓÖieÒØØaÐÐ Ø iÐaðÑ ÝÒd iÒÔ ÖeÒ Ø i×Øú ØÝ Öh e iÐab Ðað × íðÙ F iÒÒ iðbaÒdÚ íddÑ eÖk jaÒÒa B T Ñ eð Öeg ÐÙC a Ö×ÓÒe ikÒ ið Ø íðÒ iÖó fF ×eÒd iÑ eÖk jaÒÒa a fØÙ ÖÒ eÑ aÒú fÝ Ö iÖ f c- B T / 2 < f < f c + B T / 2 ý × iðhÚaðg eÖ i×ØÑ eðhkkaÒd i D F Ý Ö iÖ hÚaða D eÖ B T / 2 > 40 kÞ?Úaðg eÖ i×Øe f B T / 2 greatermuch 40 kÞ?eÖk iða ÐÐa×a aÙ ×Ò : Úö ÖÑ eÖk Ø ía Ø Ðabkóða AF5GFjaÖ×kiÔØaÚeÖkfÖðiaÙ×Ø eiÑadÑa×eØØ5 aÙ×ÒÚiðdÑi ÖefÒaGÙÒÒaÖ×dóØØiÖ cÐÓ×eaÐÐ;cÐeaÖaÐÐ; e×iÒ×kÖÒahaÒdeÐÑaØ ÐÓadhaÒdeÐÑaØF×=89 BaÒdÚíddÑeÖki×iÒ×eÖ =F×; kiÐgÖeiÒiØíÑa×Ñeð×öfÒÙÒaÖØíðÒiF×=× ØaÜi×_F×= :ÐeÒgØh Ý F×; ÔÔ×öfÒÙÒaÖÑaÖgfeÐdi××ØÙðÙÐÐ ÐaÒgØÓÖð! ÔaÑÔ=; kiÐgÖeiÒiÒýjÙ×öfÒÙÒaÖØíðÒiÒa f×=ÔaÑÔF×; Ø×=f×; ýÖØíÑa×jafÒÐaÒgÙÖíØíÑaÓghiÒÒeÒÑeðÔaÑÔ×iÒÒÙÑ fÐeiÖi×ØökÙÑaðeÖÙØ×=f××ekÑiÐÐihÚeÖ××Øak× ØaÜi×_f×= :ÔaÑÔ ÐeÒgØh Ý f×; ÔÔ×öfÒÙðúØgfaafÝÔaÑÔ×iÒÒÙÑ×ØakafÐeiÖieÒÙÔÔÖÙÒaÐegaÝ Ñ=iÒØeÖÔ ØaÜi×_F×ÝØaÜi×_f× ; FiÒÒhÑaÖk×úØ×ÐagÑóØÙÒaÖÑeÖki×iÒ× Ñ_ÑaÜ=ÑaÜ ab× Ñ Ñ_ÑaÜ=8 ØiÐÐiØíðÒifÝÖiÖbÙÖðaÖbÝÐgjÙÒa fc=4;Þ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Heimadaemi_05_lausnir - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online