Heimadaemi_08_lausn

Heimadaemi_08_lausn - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð i e iÑ adÑ i8aÙ ×Ò iÖ Ñ × jóÒa ÖkeÒÒa Ö i:Öe fÒaa Ö íÒG ÙÒÒa

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð i e iÑ adÑ i8aÙ ×Ò iÖ Ñ × jóÒa ÖkeÒÒa Ö i:Öe fÒaa Ö íÒG ÙÒÒa Ö×dó ØØ iÖ k iÐi×Øíhó Ðf9 fÝ Ö iÖk Ð8 :Ñ iðÚ ikÙdag iÒÒ7Ók Øób e Ö DÑ i eÒda×ka Ð9b iØaÔ eÖ×ekúÒdÙ 9kbÔ × Ñ eðb iÒa ÖÝAÝ Ög ÖÙÒÒbaÒd ×Ö×Ñ eð7kÞ baÒdÚ ídd a ÚaðeÖiÒ ØeÖ×ÝÑ bÓ ÐiÒ ØeÖ feÖeÒ ce ?ÚeÖÒ ighöÒÒÙÑ Ú iðÐaÙ ×k eÖ? b ÚeÖØeÖh ×Øag iÐd iðÖÓ ÐÐÓ×ØÙð ÐiÒÙÑ α e fÔú Ð××Úö ÖÙÒk eÖ× iÒ ××ka ÐÚ eÖaÙÔÔ ÐÝ fØÙ Ö kó × íÒÙ × Öa i×ed cÓ × iÒ eÔÙ Ð×e ? c ÚeÖ×ÙÑ ik iÐeÖaÙkabaÒdÚ ídd iÒ f v Ñ iðaðÚ ið ÐgÑ a Ök ×baÒdÚ íddÐaÙ ××k eÖ× B ? d k i×× iðÙÔÔ ÐÝ fØakó × íÒÙ ×Ôú Ð× iÒÒ fÝ Ö iÖg iÐd ið α ú Öa ÐiðeÖk ið iÒÒh e iÐda ÖbaÒdÚ ídd iÒa ÝÕÙ i×ØbaÒdÚ ídd iÒa B ÓgaÙkabaÒdÚ ídd iÒa f v e ÚeÖ jiÖeÖÙkÓ ×Ø iÖÓgga ÐÐa Öþ e××aðÒÓ Øa fÖeka Öh ØØg iÐd i α eÒ Ðg Ø? aÙ ×Ò : a Ò ØeÖ×ÝÑ bÓ ÐÒ ØeÖ feÖeÒ ce eÖþ ega Öe iØØØkÒ ×ÝÑ bÓ Ð eðaö ÐÐÙh e ÐdÙ Ö×kö ÐÙðú Øg fa a fþÚ íb Ø i×ØÚ iðöÒÒÙ ÖØkÒ ×eÑ Ø iÐh eÝ Öa ×öÑ Ù ×eÒd iÒgeÒ eÖÙ fÖöð ÖÙÑ Ø íÑ aÔÙÒk Ø i y ( iT ) = y i = √ Ea i + ∞ summationdisplay k =-∞ ,k negationslash = i a k p i- k , i ∈ Z Ú iÖka ÖþaÒÒ ig ×eÑ ×Ùð ÐaÙ ×k eÖha faÔú Ð×Ú iðb Öagð p ( iT ) = p i = braceleftbigg √ E, i = 0 , i negationslash = 0 íðÒ iÚ iðb ÖagðÐaÙ ××k eÖ× P ( f ) ÙÔÔ fÝ ÐÐiÖ ∞ summationdisplay m =-∞ P parenleftBig f- m T parenrightBig = fa ×Ø i , fÝ Ö iÖ | f | ≤ 1 2 T þa Ö×eÑ 1 /T eÖda Øa Öa Øe b G eðað ×eÒdaþa Ö f9b iØaÔ eÖ×ek×ÚÓb iØaØ íÑ iÒÒ T b = 1 / 9000 ×ekö fÙÑ að ja fÒa 6 B = 1 2 T b = 9000 2 = 4500 Þ ö fÙÑ e iÒÒ igað ja fÒa6 B T = B (1 + α ) þaÒÒ igað α = B T B- 1 = 7000 4500- 1 = 0 . 5556 c A ÙkabaÒdÚ ídd iÒ eÖ f v = αB = 0 . 5556(4500) = 2500 Þ d jÑ ÝÒd-8000-6000-4000-2000 2000 4000 6000 8000-0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 P(f), upplyftur kósínus Tíðni [Hz] B T B f v ÝÒd :DÑ i:ÔÔ ÐÝ fØÙ Ökó × íÒÙ × e Ó ×ØÙ Ö :E fþaðeÖØ íÑ a ×k ekk ja í×a fÒa ÖaÑ ó ØØaka...
View Full Document

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course EE EE789 taught by Professor Kona during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 8

Heimadaemi_08_lausn - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð i e iÑ adÑ i8aÙ ×Ò iÖ Ñ × jóÒa ÖkeÒÒa Ö i:Öe fÒaa Ö íÒG ÙÒÒa

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online