{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Heimadaemi_11_lausn

Heimadaemi_11_lausn - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð i e iÑ adÑ i aÙ ×Ò iÖ Ñ × jóÒa ÖkeÒÒa Ö i:Öe fÒaa Ö íÒG ÙÒÒa Ö×dó ØØ iÖ k iÐi×Øíhó Ðf9 fÝ Ö iÖk Ð8 :Ñ iðÚ ikÙdag iÒÒ7ÒóÚ eÑ b e Ö DÑ i ö fÙÑ × ÐeÑ b ifeÖ Ði X ( t ) = A cos(2 πf t ) þa Ö×eÑ f eÖfa ×Ø iÓg A h e fÙ Öþ éØØ ifa ÐÐið Ôd f f A ( a ) = e- a 2 / (2 σ 2 a ) √ 2 πσ a ÐeÑ b ifeÖ Ðið Y ( t ) f×ØÑ eðþÚ íað ×eØ ja X ( t ) iÒÒ í k jö Ö Øeg Öa Öa a F iÒÒ ið fÓ ÖÑ ú ÐÙ fÝ Ö iÖ× ÐeÑ b ifeÖ Ðið Y ( t ) b ÚeÖØeÖþ éØØ ifa ÐÐ Ôd f Y ( t ) Ø íÑ a t ÙÒ iðað sin(2 πf t ) eÖfa ×Ø i c E Ö Y ( t ) ×ØaðÒað ×Øa Ø iÓÒa ÖÝ ?A fhÚ eÖ jÙ ? d E Ö Y ( t ) eÖgód í×k Ø?A fhÚ eÖ jÙ ? aÙ ×Ò : a ÐeÑ b ifeÖ Ðið ×eÑ k eÑ Ù Öú Øú Ök jö ÖØeg Öa ÖaÒÙÑ eÖfÓ ÖÑ iÒÙ Y ( t ) = integraldisplay t-∞ A cos(2 πf τ ) dτ = A 2 πf sin(2 πf t ) þa Ö×eÑA eÖgaÙ ×× í×k × ÐeÑ b ib ÖeÝ Øa b Y ( t ) eÖgaÙ ×× í×k × ÐeÑ b ib ÖeÝ ØaÑ eðÑ eða ÐØa ÐÒú ÐÐÓg ×Øaða ÐfÖÚ ik σ Y = σ a | sin(2 πf t ) | 2 πf c ÐeÑ b ifeÖ Ðið Y ( t ) eÖekk i×ØaðÒaðiÐdÑ i×eÖfeÖÚ ik iðhð Ø íÑ a : σ 2 Y = σ 2 a | sin 2 (2 πf t ) | (2 πf ) 2 g eÖÙÑ Öð fÝ Ö iÖað σ a negationslash = 0 d ÐeÑ b ifeÖ Ðið Y ( t ) eÖekk i×ØaðÒaðÓgþa ÖÑ eðekk ieÖgód í×k Ø DÑ i G eðeÖað X ( t ) Óg Y ( t ) eÖÙ ØÚöóhð iÒd eÔ eÒd eÒ Ø × ÐeÑ ifeÖ ÐiÑ eð × jÐÝ Ðg ifö ÐÐ R X ( τ ) Óg R Y ( τ ) íþ e iÖÖ iÖöð a ýÒ iðað × jÐÝ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Heimadaemi_11_lausn - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online