Heimadaemi_12_lausn

Heimadaemi_12_lausn - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð i e iÑ adÑ i aÙ ×Ò iÖ Ñ × jóÒa ÖkeÒÒa Ö i:Öe fÒaa Ö íÒG ÙÒÒa Ö×dó ØØ iÖ k iÐi×Øíhó Ðf9 fÝ Ö iÖk Ð8 :Ñ iðÚ ikÙdag iÒÒ4ÒóÚ eÑ b e Ö DÑ i Íkaa49ÑÒÒaÙÑ fjö ÐÐÙÒÙÑ F ×ØeÖeó×eÒd iÒga Öý ×é×Øg ÖÙÒÒbaÒd ×Ñ eÖk ið ×eÑ eÖ×eÒ Øú ØÑ eðFÑ ó ØÙÒB eÖ ið ×aÑ aÒa ið í×Ùð iÒÙÝ ÖÚ iÒ ×ØÖ ihg Ö iÖ× iÒaÓgÚ iÒ ×ØÖ ihg Ö iÖ× iÒae fØ iÖFa fÑ ó ØÙÒÚÓ ÖØeÖÙ ×ØeÖeóeðaÑ óÒóú Ø×eÒd iÒga ÖÒÑ a Ö ifÝ Ö iÖ ×Ùð i? ÝÒd :G ÖÙÒÒbaÒd ×Ñ eÖk ifÝ Ö iÖF ×ØeÖeóú Ø×eÒd iÒgÙ aÙ ×Ò : jÙÑ ÖðÙb Ð×846 iÐjÙÑ Öe ikÒaÑ eða Ða×Ùð × iÒ ×e fØ iÖFa fÑ ó ØÙÒÝ Ö Ø íðÒ ib iÐ×eÑ Ò ÖfÖ a Ø iÐ b eÖg eðÑ eð N = 2 N A 2 c integraldisplay b a f 2 df = 2 N 3 A 2 c [ b 3- a 3 ] F Ý Ö iÖÚ iÒ ×ØÖ ihg Ö iÖ× iÒaþeÖ a = 30 Óg b = 15000 Óg N = (2 . 25 × 10 12 ) N /A 2 c eÒ fÝ Ö iÖ Ú iÒ ×ØÖ ihg Ö iÖ× iÒaþeÖ a = 23000 Óg b = 53000 N = (9 . 11 × 10 13 ) N /A 2 c jÙÑ að Ú iÒ ×ØÖ ihg Ö iÖ×eÖÚ iðkÑ a Ö ifÝ Ö iÖ×Ùð iÓgþa ÖÑ eðeÖÙ ×ØeÖeó×eÒd iÒga ÖÚ iðkÚÑ a Ö ifÝ Ö iÖ ×Ùð ieÒÑ óÒóú Ø×eÒd iÒga Ö DÑ i Øa fÖÒÒÑ a Øched ÐØeÖ G eÖÙÑ Öð fÝ Ö iÖaðÚ ið ×eÒdÙÑ T = 1 × ÐaÒgaÒka ××a ÐagaÔú Ð× s ( t ) Ñ eðú Ø× Ðag A = 1 Ý ÖÖ×þa Ö×eÑ ×Ùð ið w ( t ) eÖAGÑ eðÑ eða ÐØa ÐÒú ÐÐÓg feÖÚ ik σ 2 = N 2 = 1 G eÖ ið Öð fÝ Ö iÖaðÑ ó ØØaka Ö iÒÒ ×a fÒ iiÒÒÑ eÖk iðÑ eð ×ö fÒÙÒa ÖØ íðÒ iÒÒ i f s = 1000 /T a a Øch ed ÐØeÖfÝ Ö iÖþ eØØa ×eÒd iÑ eÖk iÚ iÖka Öe iÒ ×Ógk jö ÖØeg Öa Ö iký Ö iðhÚ eÖ×Ú egÒa b e ikÒ iðe iØØÑ ó ØØek iðÑ eÖk i r ( t ) = s ( t ) + w ( t ) ×eÑ fa ÐÐa fØ íÑ a fÝ Ö iÖ ≤ t ≤ T Óg þ éØØ ifa ÐÐ Ôd f þ e×× c e ikÒ iðe iØØú ØÑ eÖk iú ÖØeg Öa ÖaÒÙÑ fÝ Ö iÖ ≤ t ≤ T d ið×ö fÒÙÑ ú ØÑ eÖk iØeg Öa ÖaÒ × í t = T e ikÒ iðþ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course EE EE789 taught by Professor Kona during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 7

Heimadaemi_12_lausn - A F5GF ja Ö×k iÔ ØaÚ e Ök fÖð...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online