St08IB01 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 1. vikubla....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 1. vikublað. 6. janúar Kennari : Þorvaldur Búason. Símar: 551 6370 (á skrifstofu, Öldugötu 55, 101 Reykjavík), 557 4370 (heima). Netfang : thorvald@hi.is. Heimasíða : http://www.hi.is/~thorvald Heimasíða námskeiðs : https://ugla.hi.is/kv/index2.php? Fyrirlestrar : Mánudaga: kl 13:20-14:50 í V-158, miðvikudaga kl. 13:20-14:50 í V-158. Kennslubók Dæmatímar: Fimmtudaga kl 15:00-16:30, V-156. Vikublöð verða að öllu forfallalausu sett inn á heimasíðu námskeiðs á UGLU á miðvikudögum, þá verður einnig unnt að finna þau á heimasíðu kennara. Á þeim verður gerð grein fyrir viðfangsefnum næstu viku, efni fyrirlestra, verkefnum fyrir dæmatíma og dæmaskil. Bent verður á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá er farið í valinn hluta dæmanna auk heimadæma. Nemendur ættu að reyna að leysa dæmin fyrir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course STÆ calculus taught by Professor Buasson during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 2

St08IB01 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 1. vikubla....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online