{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

St08IB02 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 2 vikubla 8...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 2. vikublað. 8. janúar Efni fyrirlestra vikuna 14. – 18. jan. 2008: Markgildi í óendanlegu og óendanleg markgildi ( 1.3 ), samfelldni falla ( 1.4 ), nákvæmari skilgreining markgildis og samfelldni ( 1.5 ), og skilgreindar afleiður ( 2.1-2 ). Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 14. - 18. jan. 2008: P5: 2, 3, 6, 7, 8 , 25, 33 , 34, 35 P7: 13, 16, 43, 44, 54 ( P6: 13, 16, 43, 44, 54 í 4. og 5. útg.) 1.2: 2, 3, 4, 9, 13 , 16, 17, 18, 32 , 36 , 53, 59 , 75, 77 , 78 Jafnan er bent á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá verður farið í valinn hluta dæmanna auk heimadæma. Mikilvægt er að allir nemendur reyni að leysa dæmin
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online