St08IB03 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 3 vikubla 16...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 3. vikublað. 16. janúar 2008 Efni fyrirlestra vikuna 21. – 25. jan. 2008: Reglur um afleiður ( 2.3 ), keðjureglan ( 2.4 ), afleiður hornafalla ( 2.5 ) og meðalgildis- setningin ( 2.6 ). Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 21. -25. jan. 20087: 1.3: 20, 29 1.4: 14 , 29 1.5: 15, 29, 32, 35 1.R.E: 12 2.2: 45 (47 í 4. útg.) 2.3: 9, 21, 23, 27, 29 , 47 , 51 (11, 25, 27, 31, 33 , 51 , 55 í 4. útg.) 2.4: 5, 7, 15 , 25, 27 , 29, 45 Bent er á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá verður farið í valinn hluta dæmanna auk heimadæma. Nemendur ættu að reyna að leysa dæmin fyrir tíma og vera tilbúnir að benda á þau dæmi, sem þeir vilja helst fá leiðbeiningar við að leysa. Dæmi með undirstrikuðum númerum verða þó reiknuð fyrst. Heimadæmi:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online