St08IB04 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 4. vikubla....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 4. vikublað. 24. janúar 2008 Efni fyrirlestra vikuna 28. jan.– 1. febr. 2008: Lokið var við umfjöllun hærri afleiður fyrr en áætlað ( 2.8 ), haldið verður áfram umfjöllun um fólgin föll ( 2.9 ) og afleiður þeirra, fjallað um andhverf föll ( 3.1 ), veldisvísisföll og logra ( 3.2-3 ) og sérstaklega um andhverf hornaföll ( 3.5 ). Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 28.jan. – 1. febr. 2008: 2.5: 3, 11, 17, 19, 25, 37 , 53 , 59 (3, 9, 19, 21, 27, 39 , 55 , 61 í 4. útg.) 2.6: 6, 7, 16, 17 , 20 , (20 , 21 í 4. útg.) (17 , 18 í 5. útg.) 2.8: 1 , 5 , 13, 17 , 25, 28 2.9: 5 , 17 , 22 3.1: 3, 9 , 11 , 15, 19 , 29 , 33 (24 , ekki til í 4. útg.) (28 , 33 í 5. útg.) 3.2: 3, 7, 11, 15 , 29 Bent er á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá verður farið í valinn hluta
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course STÆ calculus taught by Professor Buasson during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online