{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

St08IB05 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 5 vikubla 30...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 5. vikublað. 30. janúar Efni fyrirlestra vikuna 4. - 8. febr. 2008: Haldið verður áfram umfjöllun um setningu um markgildi hlutfalla logra , veldisfalla og veldivísisfalla, um andhverf hornaföll ( 3.5 ), fjallað um breiðbogaföll ( 3.6 ), og almennt um útgildi falla og gröf ( 4.2-4 ). Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 4. - 8. febr. 2008: 3.1: 17 3.2: 30 3.3: 3, 7, 11 , 15, 21, 25, 33, 39, 53 , 57, 65 (35, 41, 55 , 59, 67 í 4. og 5. útg.) 3.4: 1 , 3, 5 , 7 3.5: 13 , 17, 21 , 23, 27, 31 , 39 , 45 Bent er á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá verður farið í valinn hluta dæmanna auk heimadæma. Nemendur ættu að reyna að leysa dæmin fyrir tíma og vera
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online