St08IB06 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 6. vikubla....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 6. vikublað. 6. febrúar Efni fyrirlestra vikuna 11. – 15. febr. 2008: Fjallað verður um útgildi falla og gröf( 4.1-5 ), Taylormargliður ( 4.7 ) og notkun þeirra til að finna markgildi hlutfalla óræðra falla.( 4.8 ). Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 11. - 15. febr. 2008: 3.5: 51 3.6: 2 , 5, 7 , 8 4.1: 14, 36, 38 (16, 34, 36 í 4. útg.) 4.2: 7 , 11, 17 , 23 , 33 , 35, 37, 41 , 43 , 51, 52 4.3: 1, 9, 11 , 15 , 25, 27, 33 , 37 4.4: 3, 11, 25, 31, 35 Bent er á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá verður farið í valinn hluta dæmanna auk heimadæma. Nemendur ættu að reyna að leysa dæmin fyrir tíma og vera
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course STÆ calculus taught by Professor Buasson during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online