St08IB07 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 7. vikubla....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 7. vikublað. 13. febrúar Efni fyrirlestra vikuna 18. – 22. febr. 2008: Lokið verður umfjöllun um Taylorraðir og notkun þeirra til að ákveða markgildi sérstæðra hlutfalla falla með reglu L’Hospital ( 4.9 ). Þá verður tekið til við að skilgreina heildi sem markgildi fyrir summur, sem mæla flatarmál ( 5.1 – 3 ) Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 18. - 22. febr. 2008: 4.3: 29, 41 4.4: 16, 26 4.5: 1, 9 , 17, 19, 26 , 28 46 (15, 21, 24, 26, 43 í 4. og 5. útg.) 4.7: 5 , 7 , 11 , 13 , 15 , 19, 27 4.8 1, 9 , 15 , 17, 21, 25 (1, 7 , 13 , 15, 19, 23 í 4. og 5. útg.) 4.9 21, 29 , 33 Bent er á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá verður farið í valinn hluta
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course STÆ calculus taught by Professor Buasson during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online