St08IB09 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 9. vikubla....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 9. vikublað. 27. febrúar Efni fyrirlestra vikuna 3. – 7. mars 2008: Fjallað verður almennt um útreikning stofnfalla ( 6.2 - 3 ), óeiginleg heildi ( 6.5 ) og notkun heildis til að finna rúmmál reglulegra hluta ( 7.1 - 3 ). Mikilvægt er, að nemandi æfi sig í að leysa dæmi, reikni t.d. sýnidæmi aftur, eftir að hafa kynnt sér lausn bókarinnar, til að átta sig á, hvort hann hefur fyllilega skilið og tileinkað sér aðferðir og röksemdir. Æfingin skapar meistarann. Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 3. – 7. mars 2008: 5.4: 1, 7 , 11, 13, 15 , 17, 21, 31 , 33, (23, 33 , 35 í 4. útg. .) 5.5: 1 , 3 , 9 , 19 , 23, 29 , 39, 47 , 51 (1, 3, 11, 21, 25, 31 , 41, 49 , 53 í 4. útg. .) 5.6 19 , 23, 29, 35, 43 , 49, 52 (21 , 27, 33, 39, 47
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course STÆ calculus taught by Professor Buasson during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online