St08IB11 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 11. vikubla....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 11. vikublað. 12. mars Efni fyrirlestra vikuna 17. mars - 28. mars 2008: Haldið verður áfram umfjöllun um runur og raðir ( 9.2) , fjallað um samleitnipróf fyrir pósitífar raðir, þ.e. samanburðarpróf, hlutfallspróf og rótarpróf ( 9.3 ), alsamleitni og skilyrta samleitni ( 9.4 ). Fjallað verður um veldaraðir og aðgerðir með þær, svo sem samlagningu, margföldun, deildun og heildun ( 9.5 ). Nemendum er bent á að lesa vel yfir sýnidæmi um notkun á þessum röðum (9.7). Ekki er of oft undirstrikað, að mikilvægt er, að nemandi æfi sig í að leysa dæmi, reikni t.d. sýnidæmi aftur, eftir að hafa kynnt sér lausn bókarinnar, til að átta sig á, hvort hann hefur fyllilega skilið og tileinkað sér aðferðir og röksemdir. Æfingin skapar meistarann. Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 17. - 28. mars 2007: 7.1: 21 7.2: 11 , 13 7.3: 5 , 7 , 12, 23 , 25, 29 (13, 25, 27, 31 í 4 th Ed.) 7.4: 1, 3 7.5: 1, 5, 9 9.1:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course STÆ calculus taught by Professor Buasson during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 2

St08IB11 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 11. vikubla....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online