St08IBAA - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B Nmsefni. tla...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B Námsefni. Áætlað námsefni námskeiðs: Efni úr kennslubók. Kafli Greinar, sem Greinar áréttaðar Efni nemendur í fyrirlestrum. lesa sjálfir. P: 1 - 4 5 - 7 Upprifjun um tölur, hnitakerfi, föll, gröf, samsett og samskeytt föll, margliður, ræð föll og hornaföll. 1: 1 2 - 5 Markgildi og samfelldni falla. 2: 1 2 – 10 Afleiður, keðjuregla, afleiður hornafalla, meðalgildissetningin , hærri afleiður og afleiður fólginna falla, stofnföll. 3: 1 –- 7 Andhverf föll, veldisvísis- og lograföll, andhverfur hornafalla og breiðbogaföll. Línulegar diffurjöfnur af öðru stigi með fasta stuðla. 4: 1 2 5 Vöxtur falla, útgildi og gröf, 7 – 9 Taylorraðir og regla L’Hospitals.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2011 for the course STÆ calculus taught by Professor Buasson during the Spring '10 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online