{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

111F10_MTSeat - ISOM111 L5 L6 LTA Seating Plan Name ARAVIND...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ISOM111 L5 L6 LTA Seating Plan Name Seat Name Seat Name Seat ARAVIND Gayathri I1 KANG Ho Sang J26 POON Yuk F10 AU Yee Chun Matthew I3 KEUNG Tung Fong C20 SHAH Parth F12 AU YEUNG Lok Yin I5 KWAN Chun Chung C22 SHE Alexander M18 CHAN Chee Sang I7 KWAN Lai Mei C24 SHING Chi Chiu F14 CHAN Cheuk Hang A7 KWOK King Yiu J28 SHING Nok Man F16 CHAN Chi Pang A9 LAI Hiu Tung J30 SIU Chi Yan Gian F18 CHAN Ching Man A10 LAI Hon Wa David C26 SIU Ho Yee May F20 CHAN Christopher Anthony A12 LAI Siu Wa D5 SIU Lok Fai M20 CHAN Chung Yee Roser I9 LAI Wai Ho D7 SO Kwun Wing F22 CHAN Hong Ning I10 LAM Ka Tai D9 SOO Yi Xin M22 CHAN Joshua I12 LAM Ki Cheong D22 SU Wing Tsun M24 CHAN Kit Ying I14 LAM Tsz Kin K1 SUN Yee Lok F24 CHAN Lok Ting I16 LAM Wai Han K3 SUN Yi M26 CHAN M Ki I18 LAM Yi Ch D24 TAM J if Th F26 CHAN Man Kin LAM Yiu Chuen TAM Jenifer Thomson CHAN Pak Wang A14 LAM Yuen Ping K5 TAN Zi Xuan F28 CHAN Shu Pan A16 LAU Jessica Tsz Ting K7 TANG Carmen M28 CHAN Vincent A18 LAU Siu On K9 TANG Ho Tak M30 CHAN Yee Na I20 LAU Wai Hing K10
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}